Stipendier IFs stiftelse för 2023

IF stiftelse för farmaceutisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner. Stiftelsen utlyser nu nedanstående stipendier med sista ansökningsdag den 10 februari för aktiviteter efter 1 juni 2023.

Obs! Det går att söka stipendier för konferensen Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop, 27-29 mars även om konferensen startar före 1 juni.

Du som är behörig att söka

 • I första hand sökande knutna till svenskt universitet alternativt aktiv inom forskning tex på myndigheter eller forskningsinstitut i Sverige
 • Företrädesvis doktorander samt disputerad
 • Medlemmar i APS ges företräde till stipendier

Stipendier för sommarforskning 2023

Stiftelsen utlyser ett antal stipendier för studerande på grundutbildningsnivå som under 5-7 veckor sommaren 2023 vill arbeta med projekt på akademisk institution eller företag. Stipendierna är avsedda för personer som ännu inte tagit ut examen eller gjort examensarbete på avancerad nivå (dvs har mindre än 300 hp).

De utlysta stipendierna är på 3000 kronor/vecka och för en tidsperiod om 5-7 veckor. Stipendierna är skattefria. I ansökan ska totalt belopp och tidsperiod anges.

Ansökan skall kompletteras med

 • Personligt brev från den sökande om max 1 A4-sida med motivering.
 • Kort projektbeskrivning om max 1 A4-sida från handledare/projektansvarig i vilken det framgår att institutionen/företaget står för nödvändiga resurser för projektets genomförande.
 • I projektbeskrivningen ska framgå hur den forskning som ska göras kopplar till ändamålet för IF stiftelse dvs forskning inom farmacins ämnesområden.
 • Bilagan ska vara underskriven av handledare och den sökande samt innehålla uppgift om datum för den period som stipendiet söks för.

Ansökningar inklusive alla bilagor skickas in digitalt via ansökningsformulär.

Stipendier för examensarbeten utomlands

Stipendier för resebidrag för att möjliggöra examensarbete utomlands inom farmaci-/läkemedelsområdet om minst 30 hp under våren 2022.

Observera att stipendier endast kan sökas för resekostnader, ej för uppehälle etc .

Ansökningar för examensarbeten ska kompletteras med

 • intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige samt intyg från mottagande institution.

Ansökningar inklusive alla bilagor skickas in digitalt via ansökningsformulär.

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning för företrädesvis doktorander samt disputerade

Ansökningar skickas in digitalt via ansökningsformulär.
Obs! inga dokument behöver bifogas. Motivering skrivs i ansökningsformuläret.

 Forskningsvistelse

 Forskningsvistelse för doktorander som bedriver forskningsstudier i Sverige, på annat universitet eller i annan forskningsmiljö inom eller utanför Sverige under kortare tid, om totalt max 6 mån.

Ansökan ska kompletteras med

 • Planerad tidsomfattning för forskningsvistelsen som stipendieansökan avser.
 • Projektbeskrivning på max 1 A4, plats för forskningsvistelsen, kortfattad beskrivning om vad som ska göras samt betydelsen av forskningsvistelsen för forskningsprojektet.

Ansökningar inklusive alla bilagor skickas in digitalt via ansökningsformulär.

Post dok stipendier

Post dok stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Ansökan skall kompletteras med

 • Personligt brev
 • Planerad tidsomfattning för post dok-perioden som stipendieansökan avser
 • CV för sökande
 • Projektbeskrivning
 • Publikationslista
 • Intyg från mottagande institution
 • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
 • Datum för disputation
 • Budgetplan
 • Försäkran om att man ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Ansökningar inklusive alla bilagor skickas in digitalt via ansökningsformulär.

Sista ansökningsdag 10 februari 2023.
Om du är medlem i Apotekarsocieteten eller deltagit i aktivitet från Läkemedelsakademin eller köpt produkter från vår webbshop har du en inloggning hos oss. Viktigt att du använder samma mejladress som du tidigare använt i dina kontakter med oss. Logga därför in med dina inloggningsuppgifter innan du fyller i stipendieansökan.

Stipendier för forskning och vetenskap

Apotekarsocietetens stipendiekommittee för forskning och vetenskap utlyser stipendier för nedanstående ändamål med sista ansökningsdag 31 oktober 2022 för aktiviteter efter 1 januari 2023. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskapliga studier och forskning som täcker olika typer av farmaceutisk forskning från tidig läkemedelsutveckling till läkemedelsanvändning. Ändamålen skall uppfyllas genom utgivande av stipendier.

Prioriteringsgrunder

 • Företrädesvis sökande knuten till svenskt universitet alternativt aktiv inom forskning tex på myndigheter eller forskningsinstitut i Sverige
 • Företrädesvis doktorander och disputerade (gäller ej stipendier för examensarbete och apotekens bidrag för bättre läkemedelsanvändning)
 • Företrädesvis medlemmar i Apotekarsocieteten

Stipendier utlyses från följande stiftelser

 • Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse
 • Apotekare Gunnar Hyltén stiftelse
 • Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning
 • Apotekare CD Carlsson stiftelse
 • Göran Schills (enbart post doc)

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning för företrädesvis doktoranderoch disputerade

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse
Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning
Apotekare Gunnar Hyltén stiftelse
Apotekare CD Carlsson stiftelse

Ansökan skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär. Obs! Inga dokument ska bifogas. Motivering skrivs i ansökningsformuläret.

Stipendier för examensarbeten utomlands

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse
Stipendier för resebidrag för att möjliggöra examensarbete utomlands inom läkemedelsområdet om minst 30 hp under våren 2023. Observera att stipendier endast kan sökas för resekostnader, ej för boende mm.

Ansökan ska kompletteras med

 • Intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige
 • Intyg från mottagande institution

Ansökan inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Forskningsvistelse på annat universitet eller i annan forskningsmiljö inom eller utanför Sverige under kortare tid, max 6 mån

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse
Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning
Apotekare Gunnar Hyltén stiftelse
Apotekare CD Carlsson stiftelse

Ansökan ska kompletteras med

 • Projektbeskrivning på max 1 A4-sida innehållande kortfattad beskrivning om vad som ska göras samt betydelsen av forskningsvistelsen för den egna forskningen
 • Specificerad budget
 • Intyg från mottagande institution

Observera att stipendier endast kan sökas för rese- och boendekostnader, ej för inkomstbortfall mm.

Ansökan inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Apotekens bidrag för bättre läkemedelsanvändning

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse
Stipendiet möjliggör max sex månaders forskning. Stipendium om totalt max 300 000 kronor kan sökas för lönekompensation och omkostnader. Behörig att söka är person som är knuten till en institution vid universitet/högskola och har för avsikt att genomföra ett projekt inom öppenvårdsapotek inom områden som:

 1. Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
 2. Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/ resultat)
 3. Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
 4. Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma

Ansökan ska kompletteras med

 • Bakgrund, syfte och metod samt litteraturreferenser. I ansökan ska framgå hur projektet, hypotetiskt, kan medverka till apotekens bidrag till bra läkemedelsanvändning.
 • Specificerad budget
 • Tidsplan
 • Eventuell samverkan med andra organisationer (dvs. utanför universitet och öppenvårdsapotek) inkl. bekräftelse från sådan organisation om samverkan
 • CV för sökande
 • CV för eventuella andra personer som deltar i projektet
 • Ansvarig institution dit projektet knyts
 • Information om eventuell övrig finansiering

Ansökan inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Obs! Skicka in dina bilagor, sammanfogade i en fil, enligt ordningen ovan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Post doc-stipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse
Post doc-stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands eller i Sverige efter avlagd doktorsexamen med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Göran Schills stiftelse
Post doc-stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande forskning inom läkemedelsområdet företrädesvis med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands eller i Sverige efter avlagd doktorsexamen.

Ansökan ska kompletteras med

 • Personligt brev
 • Projektbeskrivning max 5 A4-sidor (följande rubriker ska ingå: syfte/mål, bakgrund, metoder, tidsplan, relevans, referenser)
 • Planerad tidsomfattning för post doc-perioden som stipendieansökan avser
 • Specificerad budget
 • CV för sökande
 • Publikationslista
 • Intyg från mottagande institution
 • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
 • Datum för disputation
 • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Stipendiet kan sökas för levnadsomkostnader och resor, ej för projektets driftsmedel.

Ansökan inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Obs! Skicka in dina bilagor, sammanfogade i en fil, enligt ordningen ovan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Ansökningsformulär samt allmän information

Sista ansökningsdag 31 oktober 2022.
Till ansökningsformulär klicka här
Om du är medlem i Apotekarsocieteten eller deltagit i aktivitet från Läkemedelsakademin eller köpt produkter från vår webbshop har du en inloggning hos oss. Viktigt att du använder samma mejladress som du tidigare använt i dina kontakter med oss. Logga därför in med dina inloggningsuppgifter innan du fyller i stipendieansökan.
Om du söker för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.
Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2023 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.
Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte används inom ett år återgår till stiftelsen.
En återrapportering ska göras inom 3 månader efter att stipendiet har använts. För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se
Läkemedelsakademins hemsida