Stipendier

Apotekarsocieteten delar varje år ut stipendier från olika stiftelser. Ansök du också!
Har du redan ansökt och vill komplettera eller se status? Gå till ditt stipendiekonto.

Stipendiekonto

Stipendier

Dessa stipendier går att söka för dig som vill börja eller redan forskar, studerar eller arbetar inom läkemedelsområdet. Vi utlyser dem vanligtvis en till två gånger per år under vår och höst.

Du väljer om du vill söka stipendier för forskning och vetenskap eller för fort- och vidareutbildning. Du behöver sedan inte välja stiftelse utan endast fylla i din ansökan.

Vi får många frågor om stipendier. I den här avdelningen framgår vem som är behörig att söka och för vilka ändamål. Det finns också stöd i ansökningsverktyget , men läs gärna igenom vanliga frågor och svar i förväg för att undvika en felaktig ansökan. Ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan göra att ansökan ogiltig.

Vid lika meriter har medlemmar förtur till stipendietilldelning.

 

Frågor och svar om stipendier

Forskningsstipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja farmaceutisk vetenskap och forskning och utlyser stipendier för följande ändamål:

  • Kurser och konferenser
  • Post doc farmaceutisk forskning vid välrenommerat universitet i första hand utomlands, summa 600 000 kr/år, med möjlighet till förlängning ett år i Sverige eller utomlands, utlyses minst en gång per år
  • Examensarbete om 30 hp på annat universitet utanför Sverige, stipendier utgår endast för resebidrag.
  • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån.

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskapliga studier och forskning till gagn för farmacin och utlyser stipendier för:

  • Kurser och konferenser
  • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid, om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån

Apotekare C D Carlssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge understöd till behövande apotekare eller genom stipendier och premier främja vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning till gagn för farmacin och utlyser stipendier för:

  • Kurser och konferenser
  • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån

Apotekare Gunnar Hylténs stiftelse
Stiftelsen ska stödja läkemedelsforskning, företrädesvis inom området hjärt- och kärlsjukdomar och delar ut stipendier för:

  • Kurser och konferenser
  • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån

IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning
Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och utbildning inom farmacins vetenskapsområden.

Det görs genom beviljande av medel och stipendier till läroanstalter, vetenskapliga institutioner eller organisationer, enskilda lärare, forskare, apotekare, studeranden och andra personer. Stipendier utdelas för närvarande främst för postdoktorala studier, kurser och konferenser för doktorander, sommarforskningsstipendium och resestipendier för examensarbeten.

Gunnar Källrots stipendiefond

Till minnet av apotekaren Gunnar Källrots betydelsefulla insatser inom apoteksväsendet och Distriktslaboratoriernas Intresseföreningen avsattes 1971 inom IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning 100 000 kr till en stipendiefond. Medel från fonden används f.n. som pris för genomfört vetenskapligt arbete av högt värde inom vetenskapsområdet galenisk farmaci och läkemedelsformulering. Priset kan delas ut vart 3-4 år.

 

Läs mer om stipendierna

Stipendier för fort- och vidareutbildning

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning

Ändamålet är att främja farmaceutiskt grundutbildning samt vidareutbildning inom det farmaceutiska- /läkemedelsområdet. Företräde för stipendium inom grundutbildning ges till mindre bemedlad student (inkomstuppgifter ska bifogas). Stipendium för vidareutbildning ges i första hand till de som avlagt en farmaceutisk examen och utlysning sker en gång om året.

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendium för medlemmar i Apotekarsocieteten oavsett grundutbildning, i första hand för yrkesverksamma (ej doktorander) och deltagande i kurser, temadagar eller symposier i Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins regi ges företräde.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stiftelsens andrahandsändamål  är att ge stipendium, för all form av vidareutbildning, till farmaceuter som arbetar på apotek. Utlysning sker vanligtvis två gånger om året.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att i andra hand ge stöd för fort- och vidareutbildning till apotekare/farmacie magister. Utlysning sker vanligtvis två gånger om året.

Apotekare Otto Hedströms stiftelse
Stipendier utdelas till mindre bemedlade receptarieelever, som är inskrivna vid Farmaceutiska fakulteten.  Kräver ambitiös och klanderfri skötsel av studierna. Sökande med flera syskon ges företräde och utlysning sker en gång om året, på hösten.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Stiftelsens andrahandsändamål är att ge bidrag till vidareutbildning av farmaceuter inom området läkemedelsanvändning, oavsett arbetsplats.

Hugo Eneroths stiftelse
Stiftelsen ska ge understöd på högst 20 000 kr till kompletterande utbildning inom ekonomiska och administrativa ämnen.  I första hand för apotekspersonal, i andra hand personer med farmaceutisk utbildning som inte jobbar på apotek men önskar meritera sig för arbetsuppgifter som kräver kunskaper inom ekonomi och administration. Utlysning sker högst en gång per år.

 

Läs mer om stipendierna

Bidrag till behövande

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett för understöd, bifogas med inkomstuppgifter och skickas in postalt till: Apotekarsocieteten, Box 1136, 111 81 Stockholm.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att i första hand ge understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare. Utlysning sker vanligtvis två gånger om året.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stiftelsens ändamål är i första hand att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer. Inkomstuppgifter ska bifogas ansökan. Utlysning sker vanligtvis två gånger om året.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Ändamålet är i första hand att ge hjälp till farmacevter, som på grund av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning är i behov av bidrag. Bidrag kan också lämnas till änka/änkling eller omyndiga barn till farmacevt och utlysning sker en gång om året.

 

Läs mer om ansökan

Farmaceutisk verksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Stiftelsens ändamål är att främja farmacihistorisk forskning, musei- och biblioteksverksamhet.

 

Läs mer om stipendiet

Se dina ansökningar och återrapportera

Mitt stipendiekonto