Vetenskapliga rådet

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd inrättades 2016 och har som syfte att:

  • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
  • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådet träffas 2-3 gånger årligen och fattar beslut om aktiviteter för att synliggöra aktuell forskning. Detta kan göras genom exempelvis riktade internationella samarbeten, ta fram underlag till propositioner och remisser, expertutlåtanden, utredningar samt genomföra vetenskapligt inriktade aktiviteter.

Det vetenskapliga rådet är organiserat direkt under Apotekarsocietetens VD som även är rådets ordförande.

Medlemmar:

Sophia Hober
Sophia Hober är professor i molekylär bioteknik vid KTH. I hennes forskningsfokus ingår att ta fram affinitetsmolekyler för in vitro och in vivo diagnostik, där de senaste rönen har lett till en mycket effektiv metod för att hitta en viss typ av cancer via en nyutvecklad radioaktiv affinitetsmolekyl. Denna molekyl utvecklas nu vidare för att även kunna användas i terapeutiskt syfte. Hober har även fokuserat på att utveckla molekyler för rening av läkemedel och ett av dessa projekt har lett till en reningsmetod som många av de globala farmaceutiska bolagen använder för att ta fram terapeutiska antikroppar.
Tel: Invalid phone number

Ulrika Gillespie
Ulrika är biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och adjungerad lektor i klinisk farmaci på Uppsala universitet. Hon har de senaste 20 åren kombinerat klinisk verksamhet med forskning och utbildning. Hennes fokus har varit och är optimering av äldres läkemedelsbehandling, patientsäkerhet och effekter av kliniskt farmaceutiska tjänster i sjukvården. Hon är idag projektledare för fyra forskningsstudier.
Tel: Invalid phone number

Anders Karlsson
Anders är senior principal scientist i analytisk kemi på AstraZeneca. Han har fokuserat på grundforskning inom analytisk kemi och regulatoriska aspekter såsom validering och robusthets aspekter. Han har 30 års bred erfarenhet av att utveckla läkemedel och är medlem av sektionen för separations vetenskap inom EDQM i Strassburg. Anders vurmar för ett livslångt lärande och har ett holistiskt perspektiv för att minimera silotänkande.
Tel: Invalid phone number

Fredrik Almqvist
Fredrik är professor i organisk kemi vid Umeå universitet där han leder en forskargrupp som letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Fredrik är också biträdande föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research och han har varit med och grundat två bolag (SpinChem AB samt QureTech Bio AB).
Tel: Invalid phone number

Marie Gårdmark
Marie har lång erfarenhet från industri och myndighet. Som direktör på Läkemedelsverket var hon ansvarig för läkemedelsgodkännanden inkluderande kliniska prövningar och rådgivning till företag. Hon har också bidragit till utvecklingen av regulatoriska riktlinjer och lagstiftning. Marie har erfarenhet från seniora roller i små och stora läkemedelsföretag främst med utveckling och implementering av globala regulatoriska strategier, due diligence-aktiviteter och myndighetsmöten i EU och USA. Hennes huvudsakliga fokus har varit klinisk och preklinisk forskning. Vetenskaplig bakgrund är inom klinisk farmakologi och hon har flera års erfarenhet från tidig läkemedelsutveckling. Hon har en doktorsexamen i farmakokinetik från Uppsala universitet.
Tel: Invalid phone number

Lisa Bandholtz
Lisa är vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten och disputerad inom immunologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare jobbat som vetenskaplig rådgivare och forskare på mindre biotechföretag samt inom större läkemedelsföretag som medicinsk rådgivare inom flera terapiområden.
Tel: Invalid phone number