Sektionen för Kliniska studiers hedersstipendium

Föreningen för klinisk läkemedelsprövnings fond

I samband med att Sektionen för kliniska studier inträdde i Apotekarsocieteten instiftades ett stipendium från Föreningen för klinisk läkemedelsprövnings fond.
Stipendiet på 3 000 kronor delas ut en gång per år ut till person som genom sina insatser under det gångna året aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning.

Hur nominerar jag?

  • Förslag till mottagare av stipendiet kan väckas av medlem i sektionen
  • Nomineringar ska innehålla namn, kontaktuppgifter (den som nominerar och den som nominerats) och en så detaljerad motivering som möjligt, till varför styrelsen ska välja den nominerade.
  • Förslag skickas till Apotekarsocietetens sekretariat info@apotekarsocieteten.se senast den 15 september.
  • Stipendiat utses av sektionsstyrelsen och utdelas vid lämpligt tillfälle före årsskiftet.

2023 års hedersstipendium tilldelades Anders Blanck

Anders Blank har arbetat på Läkemedelsindustriföreningen sedan 2005 och som VD från 2011 tills hösten 2022.

Anders har, med sin kompetens, sitt genuina engagemang och outtröttliga driv, samlat läkemedelsbranschen i pragmatiska lösningar som bidragit positivt till den svenska samhällsutvecklingen. Tack vara Anders ledarskap är Lif idag en relevant och väl ansedd samhällsaktör, vilket inte minst tog sig i uttryck under pandemin. Han har dessutom varit starkt bidragande till att Sverige idag har ett Life Science-kontor med tillhörande strategi som pekar ut riktningen för att Sverige fortsatt ska vara en världsledande Life Science-nation och erbjuda svenska patienter en vård i världsklass.

Under Anders ledarskap, har Lif, lanserat en nya tjänst HiKS, en databas där man kan se vilka studier de forskande läkemedelsföretagen genomför i Sverige.
Tjänsten kommer också att bidra till ett ökat antal kliniska läkemedelsprövningar här så att fler kan få tillgång till nya effektiva behandlingar. En smidigare process för att hitta deltagare gör Sverige till ett mer attraktivt prövningsland vilket gynnar både patienterna och forskningen.

Anders har under sin tid på Lif verkat för att Sverige ska vara en ledande nation inom life science och att öka antalet sponsrade kliniska läkemedelsprövningar.

 2021 års hedersstipendium tilldelades Sune Larsson

Sune Larsson har under mer än 30 år oavbrutet arbetat för att möjliggöra och underlätta klinisk forskning. Han brinner för att främja samverkan mellan akademi, industri och sjukvård, samt att nya lösningar och behandlingar kan implementeras på ett säkert och effektivt sätt i sjukvården. Han har även varit en starkt bidragande faktor till att forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal i Sverige har en nationell arbetsbeskrivning, ett nationellt nätverk och en nationell konferens.

2020 års hedersstipendium avböjdes av Gunilla Andrew-Nielsen enl. nedan:

Gunilla Andrew-Nielsen har valt att tacka nej till Apotekarsocietetens hedersstipendium med följande motivering: ”Jag känner mig hedrad över utnämningen men med anledning av min tjänst på Läkemedelsverket har jag övervägt om det är lämpligt att jag tar emot hedersstipendiet. Läkemedelsverket ska som myndighet utföra sitt uppdrag på ett objektivt och neutralt sätt. Jag och Läkemedelsverket vill inte att det ska finnas anledning att ifrågasätta min eller myndighetens saklighet, professionalism eller opartiskhet. Med anledning av det har jag valt att tacka nej till hedersstipendiet.”

2019 års hedersstipendium tilldelades Cecilia Roos med följande motivering:

Cecilia Roos engagemang och brinnande intresse för kliniska prövningar har visat sig på många sätt.

I flera år drivande för att Sverige ska få ett s.k. Transcelerate country network. I år lyckades hon och blev country Lead för Sverige. Inom Transcelerate samarbetar läkemedelsföretag i att skapa gemensamma lösningar för att avlasta patient och klinik och därigenom underlätta den kliniska forskningen. I maj 2018 höll Cecilia ett informationsmöte om lösningar inom Transcelerate som redan fanns framtagna och tillgängliga för alla att använda. Transcelerates sätt att arbeta karakteriserar Cecilias sätt att arbeta; att engagera andra, att dela med sig och i olika nätverk samarbeta, med en stark drivkraft för att svenska patienter fortsatt ska erbjudas att delta i klinisk utveckling och klinikerna få ökad kunskap och erfarenhet av klinisk forskning.

Cecilia var medlem i Expertnätverket för Kliniska prövningar på LIF; delade med sig av sin kunskap och vågade ställa utmanande frågor för att få igång diskussion som kan leda till en lösning. En viktig röst i samtalen med myndigheterna genom att dela med sig av viktig internationell kunskap hur man löst motsvarande problem i andra länder.

Cecilia var aktiv i kliniska studiers sektionsstyrelse på Apotekarsocieteten där hon under året varit drivande i att aktiviteter kunnat genomföras även via web, så att fler haft möjlighet att delta.

Cecilia avled 30 september 2019 efter en tids sjukdom och hon lämnar stor sorg och saknad efter sig.

 

2018 års hedersstipendium delades inte ut. Detta beslut togs efter att styrelsen inte erhållit några nomineringar från sektionens medlemmar.

2017 års hedersstipendium tilldelades GCP-inspektören Helena Lindberg med följande motivering:

”Helenas pedagogiska sätt att utföra inspektioner samt hennes engagemang som föreläsare leder till ökad kunskap och förståelse för kliniska studier.
Det upplevs betryggande att ha med Helena som svensk GCP-inspektör vid utländska inspektioner i Sverige då hon är en mycket hjälpande länk mellan den gästande myndighetsrepresentanten och företaget.
Helena har varit aktiv under flera år inom kliniska studiers sektionsstyrelse. Hon bistår oss fortsatt som mottagande part för våra frågor och svar i tidningen Prövningen.
Vi uppskattar Helenas tillgänglighet för våra medlemmar då hon ger raka och tydliga svar på frågor rörande kliniska studier.”