Apotekarsocietetens historia

År 2021 firade Apotekarsocieteten 50 år som ideell medlemsförening. Men under åren har vi också firat både 100 års-, 150-års och 300 års-jubileer! Förvirrande? Inte alls!

Har funnits i flera sekel

År 1778 godkändes de första stadgarna för Apotekarsocieteten av dåvarande medicinalmyndigheten. Syftet med föreningen var att främja apoteksägarnas intressen och föra fram professionens röst.

I slutet på 1960-talet upptäcktes att Apotekarsocieteten kunde spåras längre tillbaka än så, nämligen ända till 1683. Då kompletterades de privilegier som kung Karl XI utfärdat för en handfull apotekare i Stockholm några år tidigare till att omfatta apotekare i hela landet. I dessa kompletterande privilegier nämns Apotekarsocieteten, vilket visar att föreningen haft verksamhet innan 1778.

Kvalitetssäkring och utbildning

Om Apotekarsocietetens roll fram till slutet av 1800-talet främst var att tillvarata apoteksaktörernas intressen fick man en mer kvalitetssäkrande betydelse under 1900-talet. Föreningen bidrog bland annat till att ta fram gemensamma produktstandarder och gemensamma examinationskrav för apotekare. Dessutom bedrev man utbildning av apotekare genom farmaceutiska institutet. Fram till i början av 1970-talet ägde och drev apotekare själva sina apotek. Apotekarsocieteten fungerade då som en serviceorganisation för apoteken och tillhandahöll alltifrån informations-, personal- och marknadsavdelning till avdelningar för tillverkning, forskning och kvalitetskontroll.

Efter flera år av utredningar, förhandlingar och diskussioner tog staten 1971 över apoteksverksamheten och i övertagandet ingick Apotekarsocietetens serviceverksamhet.  Apotekarsocieteten ombildades till den ideella och oberoende medlemsorganisation den är i dag.  Sedan dess har Apotekarsocieteten utvecklats till en förening för alla inom läkemedelsområdet.

Sedan 1980-talet driver Apotekarsocieteten ett farmacihistoriskt museum.

1500-tal

År 1575. Första apoteket för allmänheten inrättas som en del av slottsapoteket på Stortorget i Stockholm.

1600-tal

År 1675. Karl XI utfärdar en författning om privilegier för samtliga fem apotekare i Stockholm. De får bland annat ensamrätt på tillverkning och försäljning av läkemedel – ett sätt för statsmakterna att försäkra sig om kvalitet i verksamheterna och skydda befolkningen mot det då så utbredda kvacksalveriet.

År 1683. En kompletterande författning som omfattar hela rikets apotekare utfärdas. I denna nämns Apotekarsocieteten.

1700-tal

År 1778. De första stadgarna för Apotekarsocieteten upprättas och godkänns av medicinalmyndigheten. Ett arbete med att ta fram kompetenskrav för behörighet att utöva yrket som apotekare, det vill säga tillverka och sälja läkemedel, påbörjas.

1800-tal

Farmaceutiska institutet 1863–1896.

År 1837. En läroanstalt för blivande apotekare inrättas. Dessförinnan skedde utbildningen på apoteken. Läroanstalten blir senare Kungliga farmaceutiska institutet och 1968 farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Initiativet stöds aktivt av bland andra kemiprofessorn Jöns Jacob Berzelius. Krav på obligatoriskt medlemskap i Apotekarsocieteten införs för landets apotekare. Apotekarsocieteten börjar företräda apoteksinnehavarna och vara en part i förhandlingar med staten.

År 1881. Staten övertar driften av Farmaceutiska institutet.

År 1883. Första stipendiedonationen till Apotekarsocieteten görs av apotekare Martin Justelius. Stipendier inrättas till studerande vid Farmacevtiska institutet.

År 1897. Första numret av Svensk Farmaceutisk Tidskrift, nuvarande Läkemedelsvärlden.se, ges ut. Första donationen till stipendier för vetenskapliga studier i farmaci görs av Gottfried Nygren.

1900-tal

År 1914. Apotekens monopol på tillverkning av läkemedel försvinner. En läkemedelsindustri kan börja utvecklas. Många av de stora företagen börjar som småföretag inom apoteken, som Pharmacia (Apoteket Älgen i Stockholm) och Hässle (Apoteket i Hässleholm).

År 1925. Apotekarsocietetens hus på Wallingatan 26A i Stockholm står färdigt och invigs den 14 september.

År 1940. Varumärket ACO etableras som ett sätt att säkerställa kvaliteten på apoteksproducerade läkemedel.

År 1952. Genomförs sammanslagningen av företagarföreningen Sveriges Apotekareförbund (bildat 1908) och den yrkeskompetensinriktade Apotekarsocieteten.

År 1953. Apotekarsocieteten startar i samarbete med Sveriges Farmacevtförbund kursverksamhet för fort- och vidareutbildning. Sedan år 2000 drivs verksamheten under namnet Läkemedelsakademin.

År 1961. Scheelepriset inrättas. Första pristagaren blir Frank L. Rose från Storbritannien.

År 1971. Apotekarsocieteten ombildas till en ideell förening med ändamål att främja farmaci och farmacevtisk vetenskap. Det statliga Apoteksbolaget bildas, med Apotekarsocietetens som minoritetsägare under 15 år.

År 1972. Första internationella vetenskapliga symposiet genomförs: Chemistry and Biological Activity of Cannabis. Läkemedelskongressen anordnas för första gången, under namnet Farmacevtisk årskongress. De första sektionerna bildas, en för farmacihistoria och en för läkemedelskemi.

År 1981. Apotekarsocieteten går samman med Farmacevtiska föreningen och har de första fyra åren dubbelnamn.

År 1986. Efter ett tiotal år på Upplandsgatan 6A flyttar museet in i gårdshuset på Wallingatan 24.

År 1993. Stiftelsen NEPI inrättas med Apotekarsocieteten och Apoteket AB som huvudmän. Från 2011 är Apotekarsocieteten och Svenska Läkaresällskapet huvudmän för NEPI.

År 1996. Apotekarsocieteten slår fast att organisationens fokus ska flyttas från farmaci till hela läkemedelsområdet. Stadgarna ändras och stadfästs av regeringen 1999.

2000-tal

År 2000. Apotekarsocietetens utbildningsavdelning byter namn till Läkemedelsakademin för att förstärka fokus att målgruppen är hela läkemedelsområdet.

År 2007. Mathias Uhlén får Scheelepriset som förste och hittills ende svensk.

År 2010. Ett arbete med att anpassa Good Pharmacy Practice till svensk standard påbörjas.

År 2015. Apotekarsocieteten blir en av 31 aktörer i Forska!Sveriges Agenda för hälsa och välstånd. Syftet är att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation inom life science.

2000-tal

År 2021. Apotekarsocieteten firar 50 år som ideell förening.

 

Fr v Robert Kronqvist, Richard Bergström, Eva Sjökvist Saers och moderator Ingrid Helander.

Tidslinje

Historisk översikt