Antibiotikaresistens

Antimicrobial Resistance

Our mission within the area of antibiotics and antimicrobial resistance involve:

  • Promoting increased knowledge level of antibiotic resistance in the field of pharmaceuticals.
  • Working to preserve the effect of antibiotics on bacterial infections in humans and animals.
  • Scholarship for research within the field of pharmaceuticals
  • Conferences and seminars on different topics concerning antimicrobial resistance
  • Spreading news regarding antibiotic resistance in the digital journal Läkemedelsvärlden.
”Apotekarsocieteten startade fokusfrågan om antibiotikaresistens 2017 och vi bidrar med kunskapslyft i alla led i denna viktiga fråga, från molekyl till användning”
Lisa Bandholtz
vetenskaplig sekreterare

Det här har vi gjort nyligen

Diagnostikens roll för rätt val av antibiotika, 8 april 2024

Oskar Ekelund, forskare, överläkare och chef för klinisk mikrobiologi inom Region Kronoberg och Blekinge berättar om arbetet med antibiotikaresistens.

Klinisk mikrobiologi i Växjö är utsett till nationellt referenslaboratorium i kampen mot resistenta bakterier och har ett tätt samarbete med WHOs globala strategiska grupp för antibiotikaresistens.

Läs om evenemanget här.

Se inspelat evenemang här.

Frukostseminarium, 29 maj 2023

Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape  var hos Apotekarsocieteten för att presentera arbetet med förstärka EU:s arbete mot antibiotikaresistens. Hon berättade om hur det svenska kunskapsläget om antibiotikaresistens har bidragit i EU under ordförandeskapet.

Relaterade artiklar i Läkemedelsvärlden

 Världens första AMR-ambassadör vill ha kollegor – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)
”Sverige driver på för att sätta konkreta mål” – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)

Deltagande i rundabordssamtal, Regeringskansliet, Socialdepartementet, 11 mars 2024

Regeringens AMR-ambassadör Malin Grape, Lina Pastorek och Anette Hulth arrangerade ett rundabordssamtal på Regeringskansliet, Socialdepartementet där de presenterade vad Sverige ska fokusera på vid FN-mötet. Sverige driver frågor kring såväl vacciner, diagnostik, hygien och sanitet som tillgång på effektiva antibiotika, både befintliga och nya. Regeringen vill även satsa på forskning och utveckling av nya antibiotika för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa på grund av resistenta bakterier. Behovet av ökad finansiering för implementering av nationella handlingsplaner mot antibiotikaresistens lyfts också i deklarationen som skall antas på högnivåmötet i september.

Långt engagemang för verksamma behandlingar

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Utan kraftfulla, långsiktiga åtgärder på såväl internationell som lokal nivå riskerar mänskligheten att återgå till den tid då vi inte kunde behandla infektioner effektivt. Antibiotikaresistens handlar om att bakterier eller andra mikrober blir motståndskraftiga, resistenta, mot antibiotika som normalt hämmar eller dödar dom och därmed blir infektioner alltmer svårbehandlade.

Antibiotikaresistens orsakar årligen över 35 000 dödsfall i EU/EES och medför stora kostnader, också för hälso- och sjukvårdssystemen.

År 2019 klassade Världshälsoorganisationen WHO antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. I juli 2022 klassade EU-kommissionen och medlemsländerna antibiotikaresistens som ett av de tre största hälsohoten. Om resistensen fortsätter att öka kommer det att leda till uppskattningsvis 10 miljoner dödsfall i världen varje år. Därför är AMR en av de mest prioriterade frågorna för att kunna bota infektioner i framtiden men även att kunna utföra operationer och behandla med läkemedel som trycker ner immunsystemet såsom tex cancerbehandlingar.

Det är viktigt att arbetet mot antibiotikaresistens sker på flera plan samtidigt. Helheten är viktig för att nå framgång, alltifrån utveckling av nya antibiotika, bevarandet av existerande antibiotika, prevention, djurhälsa, tillverkning och mycket mer. Detta är ett globalt problem där olika länder kommit olika långt och Sverige har ett relativt bra resistensläge i jämförelse med många andra länder.

Samarbeten

PLATINEA 2.0

Apotekarsocieteten ingår som en aktör i PLATINEA 2.0, PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika. För att medverka till optimerad användning av befintliga antibiotika samt säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Priser

Rune Lönngren priset

Rune Lönngrenpriset instiftades 2007 av Apotekarsocietetens styrelse med följande syfte:

En pristagare utses vartannat år bland svenska yrkesverksamma personer och utan hänsyn till examina. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del, till ytterligare sådana. Pristagaren skall i anslutning till utdelning av priset hålla en föreläsning på temat Läkemedel i samhället.

Malin Grape prisad för engagemang mot effekterna av antibiotikaresistens (Apotekarsocietetens pressrum notified.com)

2023 lämnade vi remissvaret

Friska djur behöver inte antibiotika(pdf)

Artiklar från Läkemedelsvärlden

Det har blivit många seminarier om antibiotikaresistens från Apotekarsocieteten genom åren samt flera debattartiklar. För dig som vill ha en bra genomgång och uppdatering inom området, läs Läkemedelsvärldens samling. Över 50 artiklar om heta ämnen kring antibiotikaresistens!

Dödar de allra farligaste bakterierna

Doktoranden Andrea Benediktsdóttir har utvecklat molekyler som angriper de mest hotfulla antibiotikaresistenta bakterierna.

Antibiotikaresistens-arkiv – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)