Fokusområden

I varje verksamhetsplan finns några aktuella områden som föreningen lägger extra fokus under perioden som planen gäller.

Framtidens läkemedel

Framtidens läkemedel innebär nya individanpassade behandlingar av många sjukdomar. Med hjälp av avancerad cell- och genterapi, vävnadstekniska produkter och avancerade kombinationsläkemedel öppnas möjligheter att behandla tillstånd där det många gånger hittills saknats behandling.

Men samtidigt som framtidens läkemedel innebär möjligheter finns stora utmaningar. Läkemedlen är ofta avancerade att ta fram vilket kräver specialistkunskap i alla led i forsknings- och utvecklingsprocessen. Läkemedlen är dessutom många gånger dyra och kan ibland endast ges på specialistkliniker. Det försvårar en jämlik tillgång till behandlingarna över landet.

En viktig fråga för Apotekarsocieteten är hur vi riggar samhället för att framtidens läkemedel ska komma alla som behöver dem tillgodo på ett säkert och jämlikt sätt.

Läkemedel och miljö

Vi vill stärka kunskapen kring hållbar tillverkning, användning av läkemedel samt hantering av överblivna läkemedel och hur detta påverkar miljön. Även potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser ingår i denna fokusfråga.

Symbol Läkemedel och miljö

Apotekens och hälso- och sjukvårdens roll/bidrag till en optimal läkemedelsanvändning

När läkemedel är den valda behandlingen sköts merparten av behandlingen av patienten själv. I kedjan mellan förskrivare till patient är flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och på apotek viktiga för att ge rätt förutsättningar för en god läkemedelsanvändning. Utöver effekten av läkemedelsbehandlingen är det är också angeläget att läkemedel används på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Genom tjänster, stöd och tekniska lösningar kan följsamhet, motivation, uppföljning och andra faktorer viktiga för att läkemedlen ska göra störst nytta förbättras. Utvecklingen kan ske genom samverkan mellan professioner och mellan aktörer på apoteksmarknaden och vårdgivare. Apotekarsocieteten vill öka kunskapsläget och bidra med aktiviteter som främjar olika samarbeten mellan professioner inom apotek och sjukvård samt patienter.

Ett sätt att uppmärksamma och stödja detta är att dela ut stipendier för forskning inom området.

Samarbete

Apotekarsocieteten är också del av samarbetet Roller och ansvar i receptkedjan, ROAR, där Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, Sveriges Farmaceuter & Vårdförbundet ingår.

God apotekssed

Apotekarsocieteten står bakom svenskt GPP, God apotekssed för apotek och sjukvårdsfarmaci i Sverige, tillsammans med Sveriges Apoteksförening. Klicka på länkarna för att läsa mer

Svensk GPP 2019

Svensk GPP 2019 en översikt (pdf)