Tidigare besvarade remisser

Här finner du Apotekarsocietetens remissvar från 2023. Är du intresserad av äldre remissvar, kontakta oss.

 

 

Apotekarsocietetens synpunkter inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2024
Se Apotekarsocietetens synpunkter(pdf)

Besvarade remisser under 2023

Två remissvar avseende Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit:

Förslag till ändring av TLVs föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna
Se Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel
Apotekarsocietetens remissvar(pdf)

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8)
Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)
Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel
Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

Förslag om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om reprocessares och externa reprocessares skyldighet att lämna uppgifter för registrering avseende sin verksamhet och sin produkt
Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43).

Ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel. Dnr 3.1.1-2022-104744
Apotekarsocietetens förslag (pdf)

Förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek m.m., Dnr 3.1.1-2022-088227
Apotekarsocietetens remissvar(pdf)

Kontakt

Teresa Matérn

Kommunikationschef

Telefon: 07- 072 618 57

teresa.matern@apotekarsocieteten.se