Styrelse

Apotekarsocietetens styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och väljs vid fullmäktigemöte, som hålls jämna år före maj månads utgång. Mandattiden är två år.

APS styrelse 2020

Från vänster övre raden enligt nedan.

Ordförande – Märit Johansson, MÄJO Consulting AB
Vice ordf. – Torkel Gren, Recipharm Pharmaceutical Development AB
Ledamot – Karin Gårdmark-Östh, Läkemedelsverket
Ledamot – Mikael Nordberg, Almi Företagspartner i Uppsala AB
Ledamot – Maria Palmetun-Ekback, Universitetssjukhuset i Örebro
Ledamot – Andreas Rosenlund, Oriola, Kronans apotek
Ledamot – Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden
Ledamot – Erik Thorsell, Apoteket AB
Ledamot – Johanna Wikman, Novartis Sverige AB
Ledamot – Björn Wettermark, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet

Apotekarsocietetens fullmäktige

Fullmäktige, Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, väljs av medlemmarna. År 2020 är antalet fullmäktigemandat 60 st. Nästa ordinarie fullmäktigemöte äger rum år 2022.

Apotekarsocietetens valberedning

Sammankallande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ledamot – Christina Erixon, APL
Ledamot – Clary Holtendal, Kronans apotek
Ledamot – Joakim Söderberg, Health Solutions AB
Ledamot – Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB

Apotekarsocietetens revisorer

Auktoriserade revisorer
Ernst & Young AB

Verksamhetsrevisorer
Ordinarie – Robert Burman, Uppsala
Suppleant – Susanna Eklund, Stockholm

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)

Ledamot – Carl-Fredrik Högstedt
Ledamot – Hans Sievertsson
Ledamot – Lars Bennbom