Styrelse

Apotekarsocietetens styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och väljs vid fullmäktigemöte, som hålls jämna år före maj månads utgång. Mandattiden är två år.

Ordförande – Farm dr Märit Johansson
Vice ordf. – Farm dr Torkel Gren, Recipharm Pharmaceutical Development AB
Ledamot – Enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
Ledamot – Professor Mats Larhed, Uppsala universitet
Ledamot – Apotekare Johan Olofsson, Din apotekare Sverige AB
Ledamot – Medicine dr Maria Palmetun-Ekback, Universitetssjukhuset i Örebro
Ledamot – Farm dr Claes Post, Linköpings universitet
Ledamot – Generalsekreterare, Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden
Ledamot – Apotekare Joakim Söderberg, Health Solutions AB
Ledamot – Apotekare Johanna Wikman, Novartis Sverige AB

Apotekarsocietetens fullmäktige

Fullmäktige, Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, väljs av medlemmarna. År 2018 är antalet fullmäktigemandat 60 st. Nästa ordinarie fullmäktigemöte äger rum år 2020.

Apotekarsocietetens valberedning

Sammankallande – Claes Jagensjö, Jagensjö Pharma Consulting, Stockholm
Ledamot – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ledamot – Pia Frisk, Stockholms läns landsting
Ledamot – Sofia Mattsson, Umeå universitet
Ledamot – Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB

Apotekarsocietetens revisorer

Ordinarie – Karl Klintstedt, auktoriserad, Uppsala
Ordinarie – Robert Burman, Uppsala
Suppleant – Frida Gårdenknut, auktoriserad, Uppsala
Suppleant – Thomas Beck, Stockholm

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)

Ledamot – Karin Meyer, ordförande
Ledamot – Jan-Olov Olsson
Ledamot – Hans Sievertsson
Ledamot – Lars Bennbom