Så här styrs föreningen

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och väljs vid fullmäktigemöte, som hålls jämna år före maj månads utgång. Mandattiden är två år.

Styrelsen drar upp riktlinjer för hur medlemmarnas beslut ska verkställas, beställer underlag för att följa upp verksamheten och tar fram förslag till fullmäktige. Styrelsen tar ansvar för föreningens långsiktiga utveckling och utser vd.

Ordförande – Torkel Gren, Recipharm AB
Vice ordf. – Johanna Wikman, Novartis Sverige AB
Ledamot – Karin Gårdmark-Östh, Läkemedelsverket (fram till och med 2023-03-30)
Ledamot – Mikael Nordberg, Almi Företagspartner i Uppsala AB
Ledamot – Maria Palmetun-Ekback, Universitetssjukhuset i Örebro
Ledamot – Andreas Rosenlund, Oriola, Kronans apotek
Ledamot – Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden
Ledamot – Erik Thorsell, Apoteket AB
Ledamot – Björn Wettermark, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Ledamot – Bertil Abrahamsson, Astrazeneca

Fullmäktige

Fullmäktige, Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, väljs av medlemmarna. År 2020 är antalet fullmäktigemandat 60 st. Nästa ordinarie fullmäktigemöte äger rum år 2024.

Valberedning

Sammankallande – Maria Mårfält
Ledamot – Märit Johansson
Ledamot – Annika Jenmalm Jensen
Ledamot – Katarina Nilsson-Sundström
Ledamot – Nils-Otto Ahnfelt

Revisorer

Auktoriserade revisorer

Ernst & Young AB

Verksamhetsrevisorer

Ordinarie – Robert Burman, Uppsala
Suppleant – Susanna Eklund, Stockholm

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)

Ordförande – Robert Kronqvist
Ledamot – Carl-Fredrik Högstedt
Ledamot – Hans Sievertsson
Ledamot – Pontus Torsell