Tillbaka
MyNewsDesk - Blogginlägg

Vi kan hela läkemedelskedjan och lyfter nyttan med läkemedel

2015-08-17

Apotekarsocietetens ställning som oberoende och professionsöverskridande ger oss möjlighet att driva läkemedelsfrågor i hela kedjan från utveckling till användning och verka för en för individ och samhälle bra utveckling och användning av läkemedel. Detta arbete fortsätter vi med under det kommande året i enlighet med vår vision Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel.Via våra 5200 medlemmar som finns i hela läkemedelsområdet har vi kompetens inom hela kedjan.

Under hösten 2015 kommer föreningen att fokusera på:

Nyttan med läkemedel måste synliggöras
Läkemedel som en viktig behandling inom hälso- och sjukvården behöver förtydligas. Mycket fokus läggs på kostnader. Både för en optimal användning av befintlig terapi och för introduktion av nya läkemedel behövs ett större fokus på uppföljning. Vi kommer därför att under hösten arrangera rundabordssamtal kring registerforskning med representanter från universitet, industri och landsting.

Värna begreppet läkemedel – antroposofiska preparat ska inte ha en gräddfil
Under våren var Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel ute på remiss och ska nu beredas på Socialdepartementet. Apotekarsocieteten ser det som viktigt att begreppet läkemedel värnas för patienternas skull. Den svenska läkemedelslagstiftningen bör inte ändras för att vissa antroposofiska preparat ska få en gräddfil. Detta är en fråga vi fortsätter att bevaka och står fast vid vårt ställningstagande i den uppmärksammade debattartikeln i DN den 17 maj och vårt remissvar att produkter som kallas läkemedel och används inom hälso- och sjukvården ska vara dokumenterat effektiva för sitt ändamål.

Generisk förskrivning
Läkemedelsverkets uppdrag var att utreda och tydliggöra eventuella vinster med att införa generisk förskrivning i förhållande till andra åtgärder som också syftar till att åstadkomma förbättringar i patientsäkerhetshänseende kopplade till läkemedelsanvändning. I debatten har frågan enbart handlat om den generiska förskrivningen och inte helheten. Apotekarsocieteten anser inte att generisk förskrivning är den åtgärd som ensam löser dessa problem utan tror på vikten av att alla berörda professioner samarbetar vilket det finns utmärkta förslag på i Läkemedelsverkets utredning och vilka vi stöder flertalet av, vilket vi framförde i vårt remissvar.

Sjukvården måste få forskning som ett mätbart uppdrag
Utan forskning ingen utveckling. Det är i sjukvården som innovationer inom life science måste utvärderas och det är den ? och dess patienter – som har nytta av att det sker en utveckling. Den kan vara inom medicinteknik, nya läkemedel, nya sätt att använda befintliga läkemedel eller mer individbaserade behandlingar. Sveriges patienter och vi som ännu inte blivit det förväntar sig detta. Därför måste sjukvården få forskning som ett mätbart uppdrag för att kunna samverka med akademi och näringsliv

Ytterligare en apoteksutredning
Till den i våras aviserade apoteksutredningen anser, vi liksom många övriga, att det är viktigt att den får fokus på en bra läkemedelsanvändning och inte bara tillgänglighet. Vi anser att utredningen ska se över hur man kan tydliggöra apotekens uppdrag i vårdkedjan, samt hur teamarbete mellan professioner i olika vårdformer och apoteken kan förbättras för en optimal läkemedelsanvändning och en minskning av antalet läkemedelsinducerade återinläggningar.

Under hösten arrangerar vi ett antal event som har fokus på dessa frågor.

Rundabordssamtal kring registerforskning 7 september, speciellt inbjudna

Läkemedelskongressen 9-11 november med debatter, kompetensutveckling, nyheter.

Scheelesymposiet 19 november

Vi finns tillgängliga för ytterligare information i ovanstående och andra frågor inom läkemedelsområdet.

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 ? 723 50 42