Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Måste göras rätt från början

2016-09-30

Att föreskrifter ska följas och hanteras lika över hela landet är en grundförutsättning för en jämlik vård. Det viktiga är att hela tiden i vården ha individen i centrum men rättfärdigar inte att ge farmaceuter på apotek en roll som närmast kan beskrivas som ”polisroll”. Målet måsta vara att förskrivning och information blir rätt från början. Därför ser Apotekarsocieteten att det förslag på allmänna råd om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna som TLV tagit fram är felriktade.

Apotekarsocietetens grundläggande syn är att förskrivning av läkemedel är en ordination i vilken ett flertal olika aktörer medverkar. Två grundaktörer är förskrivare och apotek. Förskrivaren ordinerar läkemedlet till patienten i en viss dos för en viss tidsperiod. Apoteket ska verkställa denna ordination genom att tillhandahålla läkemedlet och förvissa sig om att individen har förstått hur läkemedlet ska användas. Kopplat till ordination och användning av läkemedel finns läkemedelsförmånen med huvudregeln att förmånen inte får avse större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar samt den sk 2/3-regeln.

Apoteken har att rätta sig efter vad som förskrivaren ordinerar via receptet. Det är receptet som är apotekens underlag för att genomföra en receptexpedition utifrån det regelverk som finns. Målet för både förskrivare och apotek är att ge individen en god läkemedelsbehandling.

Apotekarsocieteten ger därför följande förslag på hur de allmänna råden bör utformas:
– De allmänna råden för HSLF-FS 2016:34 bör förtydligas så det blir lättare för förskrivaren att göra korrekta förskrivningar med hänsyn till läkemedelsförmånerna.

– Ändra författningarna till att apoteken får en självständigare roll i att välja förpackningsstorlek , förpackningstyp mm utifrån gjord förskrivning och patientens behov för att uppnå bästa tänkbara behandling och med hänsyn tagen till läkemedelsförmånerna.

– De allmänna råden ska använda samma terminologi som Läkemedelsverket där det står att endast läkemedel som bedömts som utbytbara av Läkemedelsverket kan hanteras tillsammans, inte bara har samma substans.

– Tydliggör i författningar förskrivarens ansvar om vad som är önskvärt vad gäller makulering av recept förslagsvis genom skyldighet att i förekommande fall vid förskrivning av läkemedel förse individen med skriftlig information om vad som är önskvärt vad gäller makulering av recept mm och att makulering av recept på en inte längre aktuell behandling makuleras på apotek

Till hela remissvaret Apotekarsocietetens remissvar ang TLVs allmända råd om tillämning vid expediering av läkemedel dnr 22_2016

Alla Apotekarsocietetens remissvar