Remisser

Apotekarsocieteten är remissinstans inom läkemedelsområdet och besvarar remisser från departement, myndigheter mm.

Detta är ett viktigt sätt att påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet. Förutom att besvara remisser arbetar vi även direkt mot myndigheter och departement i vårt opinionsarbete. Tidigare besvarade remisser finns här

Läs mer under Frågor vi driver.

Besvarade remisser under 2021

2021-11-30 Apotekarsocietetens remissvar avseende Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska prövningar av humanläkemedel (Dnr 3.1.1-2021-089277)

2021-08-18 Apotekarsocietetens remissvar kring ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). (Dnr S2021/03085)

2021-08-13 Apotekarsocietetens remissvar på ”förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. (Dnr S2021/02039)

2021-04-28 Apotekarsocietetens remissvar angående handboken HB 370 gällande anestesi och respiratorutrustning, inklusive bilaga med motivering.  (SIS-remiss 21160)

2021-04-26 Apotekarsocietetens remissvar avseende ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. (Dnr 3.1.1-2021-031821)

2021-04-20 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Socialstyrelsens förskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården”. (Dnr: 4.1-8505/2021)

2021-04-14 Apotekarsocietetens remissvar avseende: ”Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19”. (Dnr S2021/02048)

2021-03-22 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning  om medicintekniska produkter”. (Dnr. 3.1.1-2021-018516)

2021-02-08 Apotekarsocietetens remissvar angående ”EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa” (Dnr S2021/00051)

2021-01-04 Apotekarsocietetens remissvar angående ”Remiss av Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket” (S2020/05515)

2021-01-04 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet” (Dnr S2020/01067)”

2021-01-04 Apotekarsocietetens remissvar avseende: Förslag till tillägg av alitretinoin i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsning av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.

Kontakt

Maria Mårfält
Verksamhetschef och vice VD
maria.marfalt@apotekarsocieteten.se
Tel: 08-723 50 44