Tillbaka
MyNewsDesk - Blogginlägg

Ge möjlighet till professioner att samverka för en optimal läkemedelsanvändning

2015-04-17

Rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle till rätt patient. Låter enkelt men hur når vi dit? Läkemedel är vårdens vanligaste behandling och många olika professioner är inblandade, från förskrivare till apotek och ibland även kommunal hälso- och sjukvård som hjälper till i samband med att personen ska ta sitt läkemedel. I hela denna kedja finns behov av en samlad bild av vilka läkemedel en person använder.

Denna tanke finns med NOD och samlad läkemedelslista. Tanken med NOD är att både hälso- och sjukvården samt apoteken ska ha tillgång till samma information om vilka läkemedel som är förskrivna och vilka som är uttagna. I ett nästa steg finns möjlighet till kommunikation där apotek och hemtjänst kan bidra med viktig information till förskrivaren kring användningen av läkemedel. Praktiska saker som kan förklara varför viss effekt uteblir. Kan vara så enkelt som att förpackningen är svår att öppna, tabletterna har ingen skåra mm.

Tyvärr har projektet samlad läkemedelslista stoppats på grund av att regelverken inte gör det möjligt. Med all respekt för den personliga integriteten men det vore önskvärt om arbetet med att se över lagstiftningen för att möjliggöra detta prioriterades. I e-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) som överlämnades i slutet på mars lyfts många bra förslag vad och i vilka steg detta skulle kunna göras. SKL och Inera har i en skrivelse till regeringen den 9 april lyft vikten av att frågan prioriteras.

Apotekarsocieteten anser att frågan kring att få en säker och ändamålsenlig informationshantering i hälso- och sjukvården inklusive öppenvårdsapotek är den viktigaste faktorn för att få en optimal läkemedelsanvändning utifrån den enskilde individens behov. En optimal informationshantering ger möjligheter för att ta fram arbetsflöden för samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvård inklusive apotek. Därför ser vi positivt på e-hälsomyndighetens betänkande och skrivelsen från SKL och Inera. Låt arbetet med att se över de regulatoriska hindren börja! För det är först när det regulatoriska är klart som det finns incitament för nästa stora utmaning. Att se över arbetsprocesser och hur hela kedjan ska arbeta. Med professioner i samverkan för en optimal läkemedelsanvändning.