Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

2014-11-04

GaBi-priset 2013-2014
till Jonas Fagerberg

GaBi-priset
2013-2014 tilldelas Jonas Fagerberg från Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala
universitet för hans avhandling ?Experimental and Computational Predictions
of Drug Solubility in Human Gastrointestinal Fluids?. Jonas disputerade
den 23 maj i år och skulle gärna vilja följa fortsätta med en post doc-vistelse
utomlands.

Jonas fick priset i konkurrens med totalt sex olika
avhandlingar från olika universitet och högskolor i Sverige. Juryns motivering:
?Jonas Fagerberg har genom en välskriven avhandling presenterat ett noggrant
och djupgående forskningsarbete som inkluderat internationellt samarbete och
resulterat i direkt tillämpbara modeller för hantering av svårlösliga
substanser under läkemedelsutvecklingen.?

– GaBi- priset är ett av tre priser som Apotekarsocietetens
vetenskapliga sektioner delar ut för nya doktorsavhandlingar inom
läkemedelsområdet. Det är positivt att vi i samarbete med olika företag på
detta sätt kan lyfta fram unga forskare inom olika delar av läkemedelsområdet,
säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

GaBi-priset
(Galenisk farmaci och Biofarmaci) instiftades 2012 av Sektionen för galenisk
farmaci och biofarmaci inom Apotekarsocieteten för att stimulera forskning inom
området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige.
Priset delas ut till senaste årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid
svenskt universitet. Priset utdelas i samarbete med företag inom life science
som genom sin medverkan möjliggör att ett penningpris utdelas till pristagaren.
Avhandlingarna
bedöms av en expertkommitté. Årets pris om 25 000 kronor har sponsrats av
AstraZeneca, APL, Galenica, Recipharm och Moberg Pharma. Läs mer om
Apotekarsocieteten priser.

Avhandlingen med ISBN 978-91-554-8702-7,
finns att läsa via länken:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:708230/FULLTEXT01.pdf

För
ytterligare information:

Lilian
Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se
Telefon 08?723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta
Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 ? 723 50 42