Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Utredning missar apotekens roll i en god och nära vård

2020-08-25

importerad-mynewsdesk-bild

Apotekarsocieteten lyfter i sitt remissvar till utredningen ”God och nära vård” öppenvårdsapotekens betydelse för en välfungerande vårdkedja. Detta särskilt som utredningen belyser vikten av ett proaktivt förhållningssätt för att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen.

Slutbetänkandet i Anna Nergårdhs omfattande utredning ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” är inlämnat till socialdepartementet. Som en av remissinstanserna har Apotekarsocieteten lämnat synpunkter på de delbetänkanden som redan lämnats in, samt på slutbetänkandet.

I sitt remissvar till det senare påpekar Apotekarsocieteten att utredningen missar öppenvårdsapotekens roll och potential när hälso- och sjukvården enligt utredningen ska bli mer effektiv och tillgänglig.

– Med tanke på den stora mängd kunder/patienter, både friska och sjuka, som besöker apoteken och dess legitimerade personal varje år har öppenvårdsapoteken en stor potential i ett mer proaktivt hälsofrämjande arbete. Vi anser att potentialen i dessa möten kan tillvaratas bättre och därmed komma hälso- och sjukvården tillgodo på ett sätt som inte sker i dag, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Tillsammans med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening undertecknade Apotekarsocieteten nyligen en debattartikel i Dagens Samhälle, där specifikt läkemedlens roll i hälso- och sjukvården betonades. De tre organisationerna påpekar att läkemedel ofta är en förutsättning för en god och nära vård, och saknar läkemedelsperspektivet när riktlinjerna för framtidens hälso- och sjukvård dras upp.

”Utredningen har förbisett att analysera och lämna förslag på hur läkemedelsanvändningen i en god och nära vård ska utvecklas och hur apotek och farmaceuter ska samverka med övrig vård och vårdprofessioner.”, skriver de tre organisationerna i debattartikeln.

I utredningen ”God och nära vård …” läggs stort fokus på förstärkningar i primärvården för att utveckla en jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. I en verklighet när allt mer avancerade läkemedel används utanför för sjukhus ställs nya och högre krav på samarbete mellan professioner och utbildning i hur läkemedlen hanteras. I remissvaret påpekar Apotekarsocieteten att dessa läkemedel ofta kräver iordningsställande, beredning och hantering av medicinsk/farmaceutisk kompetens.

Vidare poängterar Apotekarsocieteten betydelsen av kompetensutveckling när hälso- och sjukvården omorganiseras – inte minst för sjukvårdsfarmaceuter och deras roll som bör kunna lyftas till en nationell strategisk nivå.

Apotekarsocieteten betonar också vikten av forskningens roll i omställningen av hälso- och sjukvården. För en jämlik och god vård är det viktigt att klinisk forskning ingår i primärvårdens uppdrag. I dag, påpekas i remissvaret, är möjligheten att delta i kliniska studier starkt kopplad till närhet till sjukhus eller life science-kluster. ”Patienter som kan och vill delta i kliniska studier finns i primärvården i hela landet och ur ett jämlikhetsperspektiv bör fler patienter ges samma möjlighet, oavsett var i landet de bor.”

– Utredningen har lagt fram många bra förslag på förändringar som är nödvändiga för en högkvalitativ och effektiv hälso- och sjukvård i framtiden. I en sådan ingår också läkemedelsanvändning och klinisk forskning. Vår förhoppning är att socialdepartementet tar till sig av våra och andra organisationers inspel om vikten därav och om öppenvårdsapotekens potential för en god och nära vård, säger Karin Meyer.

Läs hela Apotekarsocietetens remissvar här.