Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

2017-02-23

Igår överlämnande Margaretha Fahlgren sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. I denna föreslås en ny nämndmyndighet vilket Apotekarsocietetens vd Karin Meyer tycker är positivt.

– I den utredning som presenterades under gårdagen återfinns en rad viktiga förslag på åtgärder som syftar till att stärka förtroendet för forskning utförd vid statliga universitet, högskolor och övriga statliga och kommunala organ. Förslagen och inrättandet av en nationell oredlighetsnämnd innebär en högre grad av transparens och rättssäkerhet för alla inblandade.

– Utredningen är omfattande och förslagen detaljerade vilka vi kommer att ge mer ingående återkoppling till i samband med remissförfarandet. Men redan nu vill vi belysa ett par områden från utredningen.

– Det ena rör förslaget om hur man på ett systematiskt sätt upprätthåller en god forskningssed och framtagandet av en svensk nationell uppförandekod gällande god forskningssed. Denna nationella uppförandekod bedömer vi som mycket viktig då detta rätt implementerat och med djup förankring i forskarsamhället förebygger forskningsfusk vilket långsiktigt även bör minska antalet ärenden till oredlighetsnämnden. Det är positivt att, även om oredlighetsnämnden endast ska utreda forskning utförd av statliga aktörer, även privata forskningsutförare inbjuds att ansluta sig till utarbetande av denna uppförandekod.

– Utredarnas förslag att inte inkludera privata forskningsaktörer är förståeligt, men det blir mycket viktigt att samverka kring den fortsatta utformningen av förslagen med dessa aktörer. Detta speciellt mot bakgrund av att mer forskning sker i nära samverkan med det omgivande samhället och industri, vilket även tydliggjorts i den nyligen presenterade forskningspropositionen. Det är även viktigt att utredningen ”En ny organisation för etikprövning av forskning” som nu är ute på remiss beaktas i arbetet med införandet av denna myndighet för att få en helhetssyn kring forskningsetiska frågeställningar.