Stipendier, bidrag till behövande och till farmaceutisk verksamhet inom Apotekarsocieteten

Vilka stipendier som går att söka nu inkl belopp och ändmål hittar du under Stipendier att söka

Stipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja farmaceutisk vetenskap och forskning.

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning

Stiftelsens ändamål skall vara att främja farmaceutiskt grundutbildning och vidareutbildning. Ändamålen skall uppfyllas genom utgivande av stipendier. Företräde till stipendier för grundutbildning skall ges till mindre bemedlad student.

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskapliga studier och forskning till gagn för farmacin. Ändamålen skall uppfyllas genom utgivande av stipendier. 2009-04-03 biföll Kammarkollegiet att Apotekens Kontrollaboratoriums stipendiestiftelse och Sven Söderlundhs stiftelse fick sammanföras med Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning.

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendium för medlemmar i Apotekarsocieteten, i första hand för yrkesverksamma (ej doktorander) företrädesvis genom deltagande i kurser, temadagar eller symposier i Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins regi.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Se under ”Bidrag till behövande” nedan.

Apotekare C D Carlssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna in understöd till behövande tillhörande apotekarkåren eller genom stipendier och premier främja vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning till gagn för farmacin.

Richard Dahlboms stiftelse

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja, i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet genom bidrag till postdoktoral utbildning vid internationellt renommerade institutioner. I andra hand kan stöd ges till utländska gästforskares vistelse i Sverige med avsikten att införa nya tekniker eller specialistkunskaper. Vid bedömning av stipendiaters intresseinriktning ges företräde åt sådana som vill vidareutveckla sig inom läkemedelsområdet med betoning på den del som ryms i begreppet ”Medicinal Chemistry”. Ambitionen är att kunna dela ut belopp om minst 50 000 kronor varje eller vartannat år.

Hugo Eneroths stiftelse

Stiftelsens kapital ska utgå i ett eller flera årliga understöd om högst
20 000 kr till kompletterande utbildning inom ekonomiska och administrativa ämnen för i första hand apotekspersonal, i andra hand personer med farmacevtisk utbildning som har eller önskar meritera sig för arbetsuppgifter som kräver kunskaper i sådana ämnen.

Apotekare Otto Hedströms stipendier

Stipendier utdelas till mindre bemedlade apotekselever, som är inskrivna vid Farmaceutiska institutet (numera Farmaceutiska fakulteten) för att avlägga farmacie kandidatexamen (numera receptarieexamen). Fordringar: Arbetsam och klanderfri skötsel av studierna. Sökande med flera syskon äger företräde. ”Enda barnet” eller sökande med blott ett syskon må endast undantagsvis och i ömmande fall ifrågakomma.

Apotekare Gunnar Hylténs stiftelse

Stiftelsen skall stödja läkemedelsforskning, företrädesvis inom området hjärt- och kärlsjukdomar.

IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja undervisning, studier och forskning inom farmacins vetenskapsområden. Detta görs genom anslag, stöd eller stipendier till läroanstalter, vetenskapliga institutioner, laboratorier, enskilda lärare, forskare, apotekare, studeranden och andra personer. Stiftelsen må inom ramen för dess ändamål även främja internationella kontakter. Stipendier utdelas f.n. främst för postdoktorala studier, kongresser för doktorander och resestipendier för examensarbeten.

Gunnar Källrots stipendiefond

Till minnet av apotekaren Gunnar Källrots betydelsefulla insatser inom apoteksväsendet och Distriktslaboratoriernas Intresseföreningen avsattes 1971 inom IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning 100 000 kr till en stipendiefond. Medel från fonden används f.n. som pris för genomfört vetenskapligt arbete av högt värde inom vetenskapsområdet galenisk farmaci och läkemedelsformulering. Priset kan delas ut vart 3-4 år.

Apotekare Carl G och fru Lilly Lennhoffs stiftelse

Se under ”Bidrag till behövande” nedan.

Göran Schills stiftelse

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet, genom bidrag till postdoktoral utbildning vid internationellt renommerade institutioner. I andra hand kan stöd ges till utländska gästforskares vistelse i Sverige med avsikten att införa nya tekniker eller specialkunskaper. Vid bedömning av stipendiaters intresseinriktning bör ges företräde åt sådana som vill vidareutveckla sig inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi. Ambitionen är att kunna dela ut belopp om minst 50 000 kronor varje eller vartannat år.

Bidrag till behövande

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer. För det fall den disponibla avkastningen inte förbrukas för detta ändamål skall stiftelsen i andra han kunna stödja vidareutbildning av farmacevter med anknytning till apoteksväsendet.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Ändamålet är att bedriva hjälpverksamhet bland farmaceuter, vilka till följd av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning blivit i behov av underhåll eller bidrag. I första hand skall härvid ifrågakomma de, som var medlemmar i Farmacevternas Sjukkassa vid dess likvidation, bidrag må under samma förutsättningar kunna lämnas till änka/änkling eller omyndiga barn till farmaceut.
Stiftelsens ändamål är i andra hand att ge bidrag till vidareutbildning av farmacevter inom området läkemedelsanvändning.

Apotekare Carl G och fru Lilly Lennhoffs stiftelse

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till
1. Understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare, och – om den disponibla avkastningen ej förbrukas för detta ändamål.
2. Till stipendier för vidareutbildning av apotekare.

Farmaceutisk verksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja farmacihistorisk forskning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet. Stiftelsen får ta emot bidrag och kapital från andra än stiftaren.

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Stipendier för forskning
Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Övriga stipendier
Maria Mårfält
Verksamhetschef
maria.marfalt@lakemedelsakademin.se
Telefon: 08 – 723 50 44