Våra stipendier

Vilka stipendier som går att söka nu inkl belopp och ändamål hittar du under Stipendier att söka

Forskningsstipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja farmaceutisk vetenskap och forskning och utlyser stipendier för följande ändamål;

 • Kurser och konferenser
 • Post doc farmaceutisk forskning vid välrenommerat universitet i första hand utomlands, summa 600 000/år, med möjlighet till förlängning ett år i Sverige eller utomlands, utlyses minst en gång per år
 • Examensarbete om 30 hp på annat universitet utanför Sverige, stipendier utgår endast för resebidrag.
 • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000/mån.
 • ”Apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning” utlyses minst en gång per år om totalt max 300 000 och sex månader

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskapliga studier och forskning till gagn för farmacin och utlyser stipendier för;

 • Kurser och konferenser
 • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid, om totalt max 4 mån och 40 000/mån

Apotekare C D Carlssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge understöd till behövande apotekare eller genom stipendier och premier främja vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning till gagn för farmacin och utlyser stipendier för;

 • Kurser och konferenser
 • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån

Apotekare Gunnar Hylténs stiftelse

Stiftelsen ska stödja läkemedelsforskning, företrädesvis inom området hjärt- och kärlsjukdomar och delar ut stipendier för;

 • Kurser och konferenser
 • Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000/mån

IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja undervisning, studier och forskning inom farmacins vetenskapsområden.

Det görs genom anslag, stöd eller stipendier till läroanstalter, vetenskapliga institutioner, laboratorier, enskilda lärare, forskare, apotekare, studeranden och andra personer. Stiftelsen ska inom ramen för dess ändamål även främja internationella kontakter. Stipendier utdelas f.n. främst för postdoktorala studier, kongresser för doktorander och resestipendier för examensarbeten.

Gunnar Källrots stipendiefond

Till minnet av apotekaren Gunnar Källrots betydelsefulla insatser inom apoteksväsendet och Distriktslaboratoriernas Intresseföreningen avsattes 1971 inom IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning 100 000 kr till en stipendiefond. Medel från fonden används f.n. som pris för genomfört vetenskapligt arbete av högt värde inom vetenskapsområdet galenisk farmaci och läkemedelsformulering. Priset kan delas ut vart 3-4 år.

Göran Schills stiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja, i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet, genom bidrag till postdoktoral utbildning inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands. Stiftelsen delar ut postdoc-stipendier för helår om max 600.000 kr.

Stipendier för fort- och vidareutbildning

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmaceutisk utbildning

Ändamålet är att främja farmaceutiskt grundutbildning samt vidareutbildning inom det farmaceutiska- /läkemedelsområdet. Företräde för stipendium inom grundutbildning ges till mindre bemedlad student (inkomstuppgifter ska bifogas). Stipendium för vidareutbildning ges i första hand till de som avlagt en farmaceutisk examen och utlysning sker en gång om året.

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendium för medlemmar i Apotekarsocieteten oavsett grundutbildning, i första hand för yrkesverksamma (ej doktorander) och deltagande i kurser, temadagar eller symposier i Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins regi ges företräde. Utlysning sker en till två gånger om året.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse  

Har som andrahandsändamål att stödja vidareutbildning av farmacevter med anknytning till apoteksväsendet (anställda på apotek eller organisation som har direkt koppling till apoteksverksamhet). Utlysning sker vanligen två gånger om året.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

Har som andrahandsändamål att ge stipendier för vidareutbildning av apotekare (leg apotekare eller farmacie magister med expeditionsrätt.)  Legitimationsbevis ska bifogas och yrkesverksamma har företräde. Vidareutbildning inom Läkemedels- och patientnära tjänster prioriteras och utlysning sker vanligtvis två gånger om året.

Apotekare Otto Hedströms stiftelse

Stipendier utdelas till mindre bemedlade receptarieelever, som är inskrivna vid Farmaceutiska fakulteten.  Kräver ambitiös och klanderfri skötsel av studierna. Sökande med flera syskon ges företräde och utlysning sker en gång om året, på hösten.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Stiftelsens andrahandsändamål är att ge bidrag till vidareutbildning av farmacevter inom området läkemedelsanvändning och utlysning sker en gång om året.

Hugo Eneroths stiftelse

Stiftelsen ska ge understöd på högst 20 000 kr till kompletterande utbildning inom ekonomiska och administrativa ämnen.  I första hand för apotekspersonal, i andra hand personer med farmaceutisk utbildning som inte jobbar på apotek men önskar meritera sig för arbetsuppgifter som kräver kunskaper inom ekonomi och administration. Utlysning sker högst en gång per år.

Bidrag till behövande

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett för understöd, bifogas med inkomstuppgifter och skickas in postalt till Apotekarsocieteten, Box: 1136, 111 81 Stockholm.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att i första hand ge understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare. Utlysning sker vanligtvis två gånger om året

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stiftelsens ändamål är i första hand att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer. Inkomstuppgifter ska bifogas ansökan. Utlysning sker vanligtvis två gånger om året

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Ändamålet är i första hand att ge hjälp till farmacevter, som på grund av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning är i behov av bidrag. Bidrag kan också lämnas till änka/änkling eller omyndiga barn till farmacevt och utlysning sker en gång om året.

Farmaceutisk verksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Stiftelsens ändamål är att främja farmacihistorisk forskning, musei- och biblioteksverksamhet.

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Stipendier för forskning
Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Övriga stipendier
Maria Mårfält
Verksamhetschef
maria.marfalt@lakemedelsakademin.se
Telefon: 08 – 723 50 44