Återrapportering av erhållet stipendium

Så snart den aktivitet du erhållit stipendium för är avslutad ska du skicka in en återrapportering över stipendiets nyttjande. Ansökan om nytt stipendium beviljas oftast inte förrän återrapportering skett av tidigare beviljade stipendier. 

Återrapportering av erhållet stipendium för kurser, konferenser, universitetsutbildningar

Så snart kursen, konferensen eller examensarbetet är slutfört skall du skicka in en återrapportering.

Återrapporteringen förväntas innehålla följande uppgifter:

 • För kurser och konferenser skall en stipendieredogörelse i form av deltagarbevis, abstract för poster/föredrag eller liknande insändas snarast efter stipendiet har använts.
 • För universitetsutbildningar skall skickas in utdrag om godkänd examination

Återrapportering av erhållet stipendium examensarbete

 • En kort sammanfattning alternativt poster/abstract från examenssymposium eller liknande (max en A4 sida).

Återrapportering av sommarforskning

 • Efter utnyttjande av stipendiet ska en återrapportering ske om max 1 A4-sida som signeras av både handledare/projektansvarig och stipendiat

Återrapportering av erhållet post-doc stipendium

Så snart den post doc-period som du erhållit stipendium för är avslutad skall  en återrapportering över stipendiets nyttjande skickas in. Återrapporteringen ska vara 2-3 sidor lång och innehålla:

 • Uppgift om ur vilken stiftelse/vilka stiftelser stipendium erhållits
 • Stipendiesumma och när stipendiet utdelades
 • Ändamålet med stipendiet (kort om vistelseort, vistelseperiod och huvuddragen i projektet)
 • Sammanfattning av de forskningsaktiviteter som gjordes under stipendietiden och huvudsakliga resultat.
 • En sammanfattning av vad resultaten kan leda till framöver (ex impact för samhälle eller grund för vidare forskning)
 • Beskrivning av de avvikelser (om några) som gjordes från den forskningsplan som presenterades när stipendiet söktes och varför dessa i så fall gjordes.
 • Sammanställning på publikationer eller konferensbidrag, publicerade eller planerade, som är ett resultat av forskningen under stipendietiden.
 • En personlig reflektion kring vad postdoc-perioden har betytt för dig som forskare
 • Närmaste framtidsplaner

Återrapportering av erhållet stipendium för forskningsvistelse

Så snart forskningsvistelsen som du erhållit stipendium för är avslutad skall en återrapportering över stipendiets nyttjande skickas in.

Återrapporteringen ska vara 1-2 sidor lång och innehålla följande uppgifter:

 • Uppgift om ur vilken stiftelse/vilka stiftelser stipendium erhållits
 • Stipendiesumma och när stipendiet utdelades
 • Ändamålet med stipendiet (kort om vistelseort, vistelseperiod och huvuddragen i projektet)
 • Sammanfattning av de forskningsaktiviteter som gjordes under stipendietiden och huvudsakliga resultat.
 • En sammanfattning av vad resultaten kan leda till framöver (ex impact för samhälle eller grund för vidare forskning)

Återrapportering av erhållet stipendium för Apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning

Så snart forskningsbidraget för 6 mån är avslutad skall du skicka in en återrapportering över stipendiets nyttjande.

Återrapporteringen ska vara 1-2 sidor lång och innehålla:

 • Uppgift om ur vilken stiftelse/vilka stiftelser stipendium erhållits
 • Stipendiesumma och när stipendiet utdelades
 • Ändamålet med stipendiet (kort om vistelseort, vistelseperiod och huvuddragen i projektet)
 • Sammanfattning av de forskningsaktiviteter som gjordes under stipendietiden och huvudsakliga resultat.
 • En sammanfattning av vad resultaten kan leda till framöver (ex impact för samhälle eller grund för vidare forskning)
 • En ansökan om nytt stipendium beviljas oftast inte förrän återrapportering skett av tidigare beviljade  stipendier

Återrapporteringen skickar du via mail till Apotekarsocieteten, Annika Lundvall, annika.lundvall@apotekarsocieteten.se

OBS! Om du av någon anledning inte haft möjlighet att utnyttja erhållet stipendium för avsett ändamål måste stipendiemedlen återbetalas. Vänligen kontakta enligt nedan:
Stipendier för forskning: Lisa Bandholtz, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.setel 08 – 723 50 39
Stipendier för fort- och vidareutbildning: Maria Mårfält maria.marfalt@lakemedelsakademin.se  tel 08 – 723 50 44

Kontakt

Annika Lundvall
Samordnare
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06