Återrapportering av erhållet stipendium

Så snart den aktivitet du fått stipendium för är avslutad ska du skicka in en återrapportering. Ansökan om nytt stipendium beviljas oftast inte förrän återrapportering skett av tidigare beviljade stipendier. 

Återrapportering av stipendium för kurser, konferenser, universitetsutbildningar

Återrapporteringen förväntas innehålla följande uppgifter:

 • För kurser och konferenser skall en stipendieredogörelse i form av deltagarbevis, abstract för poster/föredrag eller liknande skickas in så snart stipendiet har använts.
 • För universitetsutbildningar ska utdrag om godkänd examination skickas in.

Återrapportering av stipendium för examensarbete

 • En kort sammanfattning alternativt poster/abstract från examenssymposium eller liknande (max en A4 sida).

Återrapportering av sommarforskning

 • En återrapportering om max 1 A4-sida som signerats av både handledare/projektansvarig och stipendiat.

Återrapportering av post-doc stipendium

Återrapporteringen ska vara 2-3 sidor lång och innehålla:

 • Uppgift om ur vilken stiftelse/vilka stiftelser stipendium erhållits
 • Stipendiesumma och när stipendiet utdelades
 • Ändamålet med stipendiet (kort om vistelseort, vistelseperiod och huvuddragen i projektet)
 • Sammanfattning av de forskningsaktiviteter som gjordes under stipendietiden och huvudsakliga resultat.
 • En sammanfattning av vad resultaten kan leda till framöver (ex impact för samhälle eller grund för vidare forskning)
 • Beskrivning av de avvikelser (om några) som gjordes från den forskningsplan som presenterades när stipendiet söktes och varför dessa i så fall gjordes.
 • Sammanställning på publikationer eller konferensbidrag, publicerade eller planerade, som är ett resultat av forskningen under stipendietiden.
 • En personlig reflektion kring vad postdoc-perioden har betytt för dig som forskare
 • Dina närmaste framtidsplaner

Återrapportering av stipendium för forskningsvistelse

Återrapporteringen ska vara 1-2 sidor lång och innehålla följande uppgifter:

 • Uppgift om ur vilken stiftelse/vilka stiftelser stipendium erhållits
 • Stipendiesumma och när stipendiet utdelades
 • Ändamålet med stipendiet (kort om vistelseort, vistelseperiod och huvuddragen i projektet)
 • Sammanfattning av de forskningsaktiviteter som gjordes under stipendietiden och huvudsakliga resultat.
 • En sammanfattning av vad resultaten kan leda till framöver (ex impact för samhälle eller grund för vidare forskning)

Återrapportering av stipendium för Apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning

Så snart stipendietiden på 6 månader är avslutad ska du skicka in en återrapportering. Den ska vara 1-2 sidor lång och innehålla:

 • Uppgift om ur vilken stiftelse/vilka stiftelser stipendium erhållits
 • Stipendiesumma och när stipendiet utdelades
 • Ändamålet med stipendiet (kort om vistelseort, vistelseperiod och huvuddragen i projektet)
 • Sammanfattning av de forskningsaktiviteter som gjordes under stipendietiden och huvudsakliga resultat.
 • En sammanfattning av vad resultaten kan leda till framöver (ex impact för samhälle eller grund för vidare forskning)

Återrapporteringen skickar du via mail till Apotekarsocieteten, Annika Lundvall, annika.lundvall@apotekarsocieteten.se

OBS! Om du av någon anledning inte haft möjlighet att utnyttja erhållet stipendium för avsett ändamål måste stipendiemedlen återbetalas. Vänligen kontakta enligt nedan:
Stipendier för forskning: Lisa Bandholtz, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se tel 08 – 723 50 39
Stipendier för fort- och vidareutbildning: Kristina Jern, kristina.jern@apotekarsociteten.se  tel 08 – 723 50 11

Kontakt

Annika Lundvall
Samordnare
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06