Tillbaka
Nyheter

”Positiva satsningar i forskningspropositionen”

2020-12-21

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, välkomnar satsningarna i forskningspropositionen.

Den nyligen presenterade forskningspropositionen innehöll flera viktiga komponenter som berör svensk forskning inom läkemedels- och life science-området. Att den pågående pandemin satt sitt avtryck i propositionen är tydligt. Det är avgörande att Sverige nu satsar både stort, rätt och långsiktigt för att vi ska hävda oss som kunskapsnation och göra det som krävs för att Sverige ska ha en högklassig vård och vara en attraktiv nation för forskningsinvesteringar ur ett internationellt perspektiv.

Den snabba utvecklingen inom läkemedels- och life science-området ställer mycket höga krav på att vi säkerställer tillgång till långsiktig kompetensförsörjning där universitetens forskning utgör en viktig grundpelare. Det krävs dock även andra komponenter som lyfts fram i forskningspropositionen, som till exempel vikten av mobilitet mellan akademi och övriga aktörer i samhället (exempelvis läkemedelsindustrin).

Historiskt har kunskap inom läkemedelsutveckling byggts upp inom företagen i nära samarbete med akademin, men i takt med färre stora bolag med läkemedelsutvecklingsaktiviteter i Sverige har möjligheterna till detta till viss del minskat. Därför behövs nya sätt för kompetensöverföring kring flera delar i forsknings- och utvecklingskedjan. Även om inga konkreta förslag kring hur detta bör göras är det nu tydligt att regeringen ser att det är viktigt att öka mobiliteten och att högskolorna därför kommer att följas upp avseende detta.

Förslaget om att inrätta en ny bestämmelse om att högskolorna ska främja det livslånga lärandet är ytterligare en komponent som bidrar till Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning i en tid där utvecklingstakten och tillgången till ny kunskap är mycket hög. Här bör det även finnas stora möjligheter till samverkan mellan högskolorna och övriga samhällsaktörer och arbetsgivare.

Regeringens förslag om ökade resurser till precisionsmedicin är i linje med den svenska life science-strategin och viktigt för att Sverige som land ska vara förberett och kunna hantera alla de moment som krävs för att behandlingarna ska kunna nå hela vägen till patienter. Läkemedelsutveckling är en komplicerad kedja och det kommer att krävas ny forskning och kompetensförsörjning för att vi ska vara en attraktiv nation för nya forskningsinvesteringar för stora såväl som små företag. För detta krävs en forskningsinfrastruktur och kompetensförsörjning i världsklass. Här utgör de föreslagna satsningarna kring proteinforskning och tillverkning viktiga komponenter då dessa utgör en bas för en stor del av framtidens läkemedel.

Antibiotikaresistens är en enorm samhällsutmaning och ett hot mot den globala folkhälsan. Att stödja viktiga projekt har Apotekarsocieteten framhållit vid flertalet seminarier och debatter under de senaste åren.  Sverige har en ledande roll ur ett internationellt perspektiv, vilket nu kan stärkas ytterligare.  Apotekarsocieteten ser därför positivt på att det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens förstärks, vilket är centralt för att Sverige ska kunna behålla en stark och fungerande sjukvård. Behovet av nya antibiotika är stort och beslutet att stödja det nationella forskningsprogrammet Enable som byggs upp vid Uppsala universitet är mycket värdefullt i denna kamp.

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten