Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

2016-09-15

I det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som nu är ute på remiss finns ett förslag om att möjligheten att delegera iordningställande och administrering av läkemedel ska utvidgas till att gälla även i sluten vård. Apotekarsocieteten säger nej till detta som förslaget är utformat.

– Det mesta i förslaget är bra men då mer avancerad vård inklusive avancerad läkemedelsbehandling ges och kommer i framtiden att än mer ges utanför sjukhusen är detta fel väg att gå. Det är snarare så att man borde gå den omvända vägen och att den delegeringsmöjlighet som idag finns inom den öppna vården borde ses över och i vissa fall skärpas, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. En mer effektiv läkemedelshantering får inte ske på bekostnad av patientsäkerheten.

– Det som i förslaget avses med den vidgade möjligheten till delegering har tidigare varit kompetenser och kunskaper som bedömts vara direkt kopplad till legitimation. De kunskapskrav som i förslaget ställs på den icke legitimerade personal som ges en delegation är alltför lågt ställda. Att hantera och iordningställa, administrera och överlämna läkemedel kräver en djupare kompetens än den utbildning som nämns i förslaget.

I den konsekvensutredning som skickats ut tillsammans med förslaget uppges i huvudsak två motiv till revidering av nuvarande författning SOSFS 2000:1
– Ökad säkerhet för patienterna
– En mer effektiv, jämlik och samhällsekonomisk läkemedelshantering och användning i hälso- och sjukvården
Båda dessa motiv är bra skäl för revideringen menar Apotekarsocieteten men vill uppmärksamma på att en mer effektiv läkemedelshantering inte får ske på bekostnad av patientsäkerheten. Med vårt ställningstagande vill vi lyfta vikten av att det i föreskrifterna tydligt framgår hur delegering kopplas till kompetens. Läkemedel är en ordination och en behandling inte bara en produkt som ges.

Till Apotekarsocietetens remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården mm
Till alla Apotekarsocietetens remissvar