Vi söker verksamhetschef till Läkemedelsakademin

Vår nuvarande verksamhetschef ska vidare mot nya utmaningar och vi söker nu hennes efterträdare. Sista ansökningsdag 1 oktober.

I detta arbete samarbetar vi med Poolia Executive Search AB. Till annonsen

Apotekarsocieteten på Svd Debatt: ”Var är forskningen i de politiska manifesten?”

Apotekarsocieteten tillsammans med 60 andra organisationer skriver detta i en debattartikel på Svenska Dagbladets sida idag.

Att fakta ska vara grunden för beslut är en självklarhet anser Apotekarsocieteten och flera andra och ger i debattartikeln tre råd till Sveriges nästa regering.

 1. Initiera fler systematiska sammanställningar av forskningsbaserad kunskap
 2. Reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och effekten av dem systematiskt utvärderas
 3. Uppmuntra forskare att samverka med det omgivande samhället

Ställ alltid frågan Hur vet du det?

Sverige behöver återupprätta forskningen inom samhällsfarmaci

Nu krävs en kraftansamling från flera aktörer för att Sverige ska komma tillbaka inom samhällsfarmacin. Att vänta på att ”någon annan” ska ta ansvaret för detta kommer inte att vara lösningen. Alla berörda måste ta ett kliv framåt för att på sikt bygga upp den kritiska massa som behövs för att etablera forskningsområdet igen. Universitet och anslagsgivare har ett stort ansvar, men även apotekskedjor, professioner och intresseorganisationer skriver Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i en blogg på Läkemedelsvärlden.se

Utlysning från Vetenskapsrådet inom antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en av Apotekarsocietetens prioriterade frågor där vi bl a samarbetar med Vetenskapsrådet som nu har denna utlysning tillsammans med det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens.

Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens
Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma personer möjlighet att bedriva relevant forskning inom området antibiotika och antibiotikaresistenta infektioner och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin kliniska kompetens. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens som är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet. Det nationella forskningsprogrammet stödjer såväl grundforskning som mer verksamhetsnära forskning kring antibiotikaresistenta bakterier för att öka kunskapen om hur dessa infektioner ska diagnosticeras och behandlas på bästa sätt och hur uppkomst och spridning kan förhindras och förebyggas.

Bidrag om 1 600 000 SEK kan sökas för 12 månaders forskningstid att disponeras  under 3 år med en aktivitetsgrad på min 33% och max 50%. Bidraget söks av dig som enskild forskare och som under bidragsperioden är anställd inom sjukvården (till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och tandläkare). Avsikten är att möjliggöra forskning på deltid parallellt med att du utvecklar den kliniska kompetensen inom den verksamhet som du är anställd med minst 50%. För att kunna söka bidrag till forskningstid för kliniker ska din doktorsexamen vara högst fem år gammal. Om din doktorsexamen är äldre går det dock ändå att söka om det finns avräkningsbar tid som infallit efter doktorsexamen och som är godkänd enligt Vetenskapsrådet.
Beroende på utfallet kan utlysningen återkomma och/eller förlängning av beviljade bidrag komma att bli aktuellt i ett senare skede. Utlysningen planeras öppna 5 september och stänga i början oktober, läs mer

Faktabaserad kunskap är basen för hela läkemedelsområdet

#hurvetdudet? är frågan vi ska ställa till våra politiker för att säkerställa att deras beslut fattas på faktabaserade underlag. Kampanjen som 72 organisationer gör inför valet den 9 september är en fortsättning på March for Science. VD Karin Meyer lyfter Apotekarsocietetens ståndpunkt. Läs mer om hela ”hurvetdudet? här

Helene Wallskär ny medicinjournalist på Läkemedelsvärlden.se

Sedan den 13 augusti är Helene Wallskär ny medicinjournalist och redaktör på Läkemedelsvärlden.se

Helene Wallskär har en lång yrkeskarriär som journalist och har de senaste 25 åren bedrivit frilansverksamhet. Hon kommer närmast från arbetet med nyhetsrapportering för den tobaksförebyggande organisationen Tobaksfakta, ett arbete som kombinerats med uppdrag för bland andra Cancerfonden, SBU och Forte. Dessförinnan har Helene arbetat för Tidningen Apoteket, Apoteket AB:s personaltidning och för nyhetsredaktioner på bland annat Gefle Dagblad, Dagens Nyheter och Länstidningen i Södertälje.

Läs mer

Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?

4 juli 13.3014.30 Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?
Arrangör: Apotekarsocieteten, Uppsala universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Plats: Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23
Seminariet kommer att spelas in och kan i efterhand ses på http://www.uu.se/almedalen/program/

Investeringar och satsningar i forskning och utbildning inom läkemedelsområdet idag kommer patienter och samhälle till nytta i framtiden. Här har Sverige under lång tid haft en stark ställning genom en väl fungerande och nära samverkan mellan akademin, vården och life science-företagen. Under senare år har dock Sveriges andel av de globala investeringarna inom området minskat. Har vi råd med det?

Medverkande:
 • Margareta Hammarlund-Udenaes, professor, dekanus, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
 • Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet, Sveriges riksdag
 • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), Socialutskottet, Sveriges riksdag
 • Björn Halleröd, huvudsekreterare, Rådet för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet
 • Anders Morin, vice vd, Svenskt näringsliv
 • Nedjma Chaouche, moderator

Under veckan deltar VD Karin Meyer i ytterligare ett antal seminarier och Ingrid Helander, chefredaktör för Läkemedelsvärksden.se modererar ett seminarium om cannabis som läkemedel.

2 juli 10.00-11.00 Om det är kandidatbrist idag, hur ska det då bli i morgon?
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Poolia Life Science, MedTech Magazine, Life Science Sweden

Under många år har vi sett ett uppskruvat tempo inom läkemedels- och biotechbranschen. I takt med att konkurrensen ökar såväl nationellt som globalt är tillgången på kompetens den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Vad kan vi göra för att dagens hot om bristande kompetens ska förvandlas till morgondagens möjlighet att kunna rekrytera rätt chefer och medarbetare?

Medverkande:
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsociteten
 • Ylva Williams, vd, Sthlm
 • Sara Jupiter, rekryteringskonsult, Poolia Life Science & Engineering
 • Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
 • Maria Karlgren, forskare och lektor, Uppsala universitet
 • Björn Ursing, program director, Sweden BIO
 • Loth Hammar, moderator
4 juli 11.00-12.00  Behövs cannabis ur medicinskt syfte – klarar Sverige en legalisering?
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan
Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitetUnder senare år har Sveriges restriktiva förhållningssätt mot narkotika ifrågasatts från flera håll. Användningen av medicinsk cannabis har diskuterats intensivt med jämna mellanrum. Under 2017 har diskussionen bitvis varit intensiv där man kan se uppenbara risker för att det blir en politisk fråga i stället för en fråga baserad på fakta, kunskap och vetenskap. Detta seminarium tar upp nya attityder med krav på mindre restriktioner och ställer dem mot den befintliga vetenskapen.

Medverkande:
 • Mathias Hallberg, professor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Håkan Leifman, vd, CAN
 • Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
 • Walter Kegö, senior fellow, ISDP
 • Sara Skyttedal (KD), kommunalråd, (KD), Linköpings kommun
 • Ewa Mörtsell (C), rättspolitisk talesman, CUF
 • Ingrid Helander, Chefredaktör, Läkemedelsvärlden

5 juli 15.15-16.00 Vill regeringen att all avkastning på svensk life science-forskning ska gå till utlandet?
Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4
Arrangör: Dagens Nyheter, Sprint Bioscience

Sverige var länge ett framgångsland inom läkemedelsområdet, men politikerna och investerarna verkar idag sakna ambition att bygga starka bolag i industrin och kommersialisera värdet i forskningen, varpå det köps upp utomlands. Hur kan vi vända detta? Hur behåller vi kompetens, patent och innovationskraft i landet? Och hur kan vi bli bättre på att behålla avkastning från investeringar inom Life Science?

 

Medverkande:
 • Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare
 • Per-Arne Håkansson, (S), Näringsutskottet Riksdagen
 • Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, (M), Stockholm
 • Björn Ursing, programdirektör, SwedenBio
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Jessica Martinsson, COO, Sprint Bioscience
 • Niklas Ekdal, moderator

En organisation med vind i seglen

Riktningen är utstakad. Målen är satta. Stadgarna är reviderade. Föreningens policyprogram och budgetramar är tagna. Ny styrelse är vald. Fullmäktige, det vill säga våra medlemmar, har sagt sitt. Så nu är det bara att se fram emot två år av spännande utmaningar.

Apotekarsocieteten toppar sitt lag, stod det i pressen. Jag tackar ödmjukt för att jag får fortsatt förtroende att leda Apotekarsocietetens nya styrelse med en ännu bredare kompetensbas och erfarenhet som väl kommer till pass i vårt viktiga arbete. En stadgeändring har dessutom medfört att vi nu har ytterligare en ledamot i styrelsen. Det är roligt att leda en organisation med vind i seglen. Antalet medlemmar ökar och det riktigt bubblar av verksamhet ute i organisationen och på kansliet på Wallingatan i Stockholm.

Verksamhetsplanen för 2018 och 2019, som nu sjösatts, har utarbetats med hjälp av hela organisationen, såväl medlemmar och förtroendevalda som personal och ledning på kansliet. Den gäller hela organisationen – våra kretsar, sektioner, SIGs, kansli samt Läkemedelsakademin och Läkemedelsvärlden.

Under de nästkommande två åren ska vi fokusera på att utvecklas till en starkare och tydligare mötesplats och en kompetenshöjande aktör för professionellt verksamma inom läkemedelsområdet i hela landet. Vi kan även etablera nya mötesplatser samt utbildningar på webben för att öka tillgängligheten online. Vår bredd och vårt djup erbjuder ett attraktivt exklusivt nätverk. Genom att även fokusera på vetenskapliga frågor och arrangera vetenskapliga internationella konferenser visar vi att vi också finns på den globala arenan. Våra stipendier möjliggör dessutom för många att delta i kurser och konferenser både nationellt och internationellt.

Apotekarsocieteten ska också skapa ökad samverkan mellan professioner och intressenter inom hela kedjan – från utveckling till användning inom läkemedel och medicinteknik. Genom tvärprofessionell och multidisciplinär samverkan ökar möjligheten till bättre och effektivare läkemedelsbehandling för patienter. Vi menar allvar med vår kraftsamling mot läkemedelsresistens. I ett första steg fokuserar vi på antibiotikaresistens, men sedan väntar en utökad satsning till resistensmekanismer på andra områden.

Efter beslut i fullmäktige inrättas nu en Musei- och biblioteksnämnd som ska ta ansvar för utveckling och modernisering av vårt värdefulla kulturarv.

Jag vill också passa på att tacka de avgående styrelseledamöterna för ett fantastiskt fint samarbete och önskar er alla en härlig sommar!

Märit Johansson
Styrelseordförande

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade den 26 maj enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Kristina Luthman och Docent Conny Bogentoft med följande motiveringar.

Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i Sverige och internationellt. Kristina har bedrivit världsledande forskning inom flera framstående universitet i Norden, och har även drivit läkemedelsutveckling bland annat som grundare av företaget Oncopeptides. Professor Luthmans forskning är inriktad på design och syntes av peptider och peptidomimetika med olika biologiska aktiviteter. Ett annat forskningsområde är identifiering av molekylära egenskaper som är viktiga för läkemedelstransport genom biologiska membran. Kristina är idag verksam vid Göteborgs universitet.
Kristina Luthman har på ett avgörande sätt bidragit i Apotekarsocietetens stipendieverksamhet genom att via sitt starka internationella forskningsnätverk, säkerställt att föreningens post-doc stipendiater har rätta förutsättningar att ta ny, och för ämnesområdet viktig, kunskap till Sverige.

Doceny Conny Bogentoft har under lång tid varit tongivande inom svensk och global läkemedelsutveckling. Under en 30 årig karriär har Conny innehaft olika positioner i företag som Astra Hässle, Aco, Kabi, Astra Arcus och senare även i små innovativa läkemedelsföretag. Under 2000-talet har Conny dessutom arbetat med investeringsverksamhet och uppbyggnaden av Karolinska Development. Detta arbete kännetecknas av ett starkt engagemang för tvärprofessionell och multidiciplinär forskning inom läkemedelsområdet och har utgjort en mycket viktig inspirationskälla för nya generationens läkemedelsforskare/utvecklare.
Conny Bogentoft var ordförande för Apotekarsocietetens 1994-2002 och under denna tid utvecklade han verksamheten till att omfatta hela läkemedelsområdet och inte enbart farmaci, vilket ledde till en ändring av Apotekarsocietetens ändamålsparagraf 1999. Denna förändring lade grunden för Apotekarsocietetens fortsatta utveckling som en stark aktör inom hela läkemedelsområdet.

 

Nominera för bästa kundinsats på apotek!

Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten delar ut två inspirationspriser om vardera 10 000 kronor för att lyfta fram och premiera insatser som utförts av en apoteksanställd i det vardagliga arbetet på öppenvårdsapotek och som gett kunden stöd för en bra läkemedelsanvändning. De två kategorierna för priset är egenvård respektive receptbelagt läkemedel.

Priset delas i år ut under Apoteksforum 9-10 oktober.

Nominera senast 1 september. Läs mer här