Målbild för apotekare och receptarier förtydligad

Apotekarsocieteten tog under 2016 initiativ till ett visionsarbete för utveckling av den farmaceutiska kompetensen. Nu har arbetet mynnat ut i tydliga målbilder för de två professionerna. Ett av syftena är att locka rätt studenter till utbildningarna genom att ge en tydligare bild på vad utbildningarna kan leda till för arbeten. Det skriver nyhetsbrevet Apoteksmarknaden idag.

Bakgrunden var dels en motion vid Apotekarsocietetens fullmäktige, men också den debatt som startats internationellt kring framtida innehåll i utbildningarna till apotekare och receptarie. De förändringar som sker i vårt land inom läkemedelsindustri, apotek och sjukvård medför ett behov av att ytterligare stärka farmaciområdet i Sverige. Det är viktigt att Sverige fortsätter att utveckla kompetensen i en riktning mot de behov vi ser i framtiden nationellt och för apotekare även internationellt. Det gäller kompetens inom såväl läkemedelsutveckling som läkemedelsanvändning.

Utveckling av kompetensen diskuteras internationellt
En rapport från den internationella farmacifederationen FIP, publicerad 2013, pekar bl.a. på vikten av farmaceutisk kompetens i vårdteamet runt patienten (www.fip.org). Det stämmer väl överens med sjukvårdens inriktning mot en mer patientcentrerad vård där professioner i samverkan utgör en viktig bas för behandlingar där läkemedel är en del. En sådan utveckling ser vi också i Sverige där kliniskt utbildade apotekare och receptarier anställs i sjukvården för att genomföra läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar för patienter. På senare tid har också receptarier börjat anställas för att sköta läkemedelsberedning och läkemedelslogistik för bättre patientsäkerhet, samt för att frigöra sjuksköterskornas tid till mer patientarbete. Intresset från avnämarna för båda dessa inriktningar förväntas öka. Framtidsutsikterna är goda för båda professionerna.

I FIP-rapporten beskrivs vikten av att kompetenta farmaceuter i tillräckligt antal och på rätt plats stimulerar till bättre och mer ansvarsfull läkemedelsanvändning, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa och sänkta samhällskostnader. Detta har också lyfts på nationell nivå.

Nationellt forum
Mot bakgrund av förändringarna på området, tog därför Apotekarsocieteten i sin roll som bransch- och professionsöverskridande, oberoende aktör, initiativet till att skapa ett nationellt forum för att förtydliga rollerna. Företrädare från samtliga universitet med utbildning inom området samlades. Här deltog representanter från Uppsala, Umeå, Göteborg, Malmö och Kalmar.

Det var lätt att bli eniga om målbilderna, något som hjälper för att utveckla den farmaceutiska kompetensen vidare, men också för att göra det tydligt för omvärlden vad utbildningarna syftar till. Det är inte minst viktigt gentemot de som är intresserade av att söka till receptarie- och apotekarutbildningarna och för att tydliggöra den breda och för omvärlden relativt okända arbetsmarknad som finns. Likaså kan de utgöra ett avstamp för framtida kompetensutveckling av professionerna.

Förankring hos avnämare
Forumet inbjöd också intressenter och avnämare att medverka till att fördjupa målbilderna. Här deltog Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Läkemedelsindustriföreningen samt Region Skåne.

Skillnader mellan apotekare och receptarier?
Vad är då skillnaden mellan yrkesrollerna för receptarie respektive apotekare?

I ingresserna till målbilderna beskrivs de båda yrkena översiktligt:

– för receptarie: Det är den profession i samhället som har kompetens om läkemedelsanvändning och egenvård med fokus på rådgivning.

– för apotekare: Det är den profession i samhället som har särskild kompetens om läkemedel från idé till användning.

Det är tydligt uttalat att receptarien har ett fokus på rådgivning till kund/patient där kommunikation är en viktig kompetens. Men det är inte bara på apotek vi ser receptarier, även inom sjukvården anställs receptarier som beskrivs ovan. Apotekaren har ett mer vetenskapligt fokus vilket kräver en fördjupad akademisk kompetens inom läkemedelsområdet, med många möjligheter till inriktningar inom såväl apotek som industri och forskning för att ta fram nya läkemedel. Utbildningarna skiljer sig också genom att receptarieprogrammet är treårigt, medan apotekarprogrammet är femårigt.

Målbilderna innehåller mer detaljerade beskrivningar av professionerna och ger exempel på var man kan arbeta och vad man kan arbeta med. Målbilderna i sin helhet finns här

Projektet har drivits av Apotekarsocieteten och som projektledare har apotekare Thony Björk fungerat.

Apotek efterlyser mer information från förskrivare

Kommunikationen mellan förskrivare och apotekspersonal kan förbättras. Det framgår av en ny rapport som tagits fram inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Bakgrunden är ett projekt kring kommunikationen mellan apotek och förskrivare som Apotekarsocieteten genomförde under hösten 2018. Grundfrågan var hur kommunikationen kan förbättras och vilken typ av information som är aktuell. Projektet genomfördes med hjälp av undersökningsföretaget Ipsos i form av fokusgrupper och djupintervjuer med förskrivare, farmaceuter på öppenvårdsapotek och även med patienter.

Till slutrapporten

Läkemedelsvärlden.se har skrivit om rapporten.

Apotekarsocieteten startar uppdrag inom nationella läkemedelsstrategin

Vi behöver Läkemedelsboken

Apotekarsocieteten tillsammans med företrädare för olika professioner i vården och utbildningsgivare gör idag ett upprop på Dagens Samhälle kring vikten av att Läkemedelsboken ska finnas kvar och uppmanar Socialdepartementet att hitta en annan utgivare.

Kampen mot antibiotikaresistens

Frukostseminariet om antibiotikaresistens 13 februari nu tillgängligt på webben

Nu finns inspelningen från Apotekarsocietetens och Läkemedelsvärldens frukostseminarium den 13 februari. Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång? tillgängligt på vår hemsida för dig som är medlem i Apotekarsocieteten. Du hittar det under rubriken Aktiviteter/Inspelade aktiviteter efter att du loggat in.

På seminariet medverkade Diarmaid Hughes, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet och Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet.

Du kan även läsa om seminariet på Läkemedelsvärlden.se

Ännu inte medlem men vill ta del av denna och andra förmåner blir det här

Vårens ansökningsperiod för stipendier nu öppen

Apotekarsocietetens stiftelser för fort- och vidareutbildning, forskning samt understöd utlyser nu stipendier. Sista ansökningsdag 31 mars 2019. Stipendier kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 juni 2019.

Stipendier kan sökas för:

  • fort- och vidareutbildning som kurser, konferenser
  • forskningsstipendier för kurser, konferenser samt post doc-vistelse utomlands
  • understöd för behövande

Läs mer här

Insamlad data måste användas

Genom att omsätta all insamlad data i faktabaserad kunskap är jag övertygad om att vi kommer ha underlag för att inte längre prata om insatsen läkemedel och dess finansiering i stuprör utan som en insatsfaktor för individ och samhälle. Då kan vi på riktigt säga att Sverige har en värdebaserad prissättning av läkemedel som bygger på fakta.

I läkemedelsutredningen lyfts vikten av uppföljning, vilket vi bör ta på allvar. Låt de juridiska, organisatoriska och informationstekniska frågetecken som i dag utgör hinder för bra uppföljning av ett läkemedels värde rätas ut och bli utropstecken.

Detta lyfter Karin Meyer i en blogg på Läkemedelsvärlden.se

Praktikprojekt för forskare från Karolinska Institutet

Apotekarsocieteten samarbetar med Karolinska Institutets (KIs) karriärservice om praktikplatser för doktorander och post-docs som är intresserade av karriärvägar utanför akademin. Läs mer här

Med föreningens breda kompetensnätverk inom olika företag, organisationer, myndigheter kan vi förmedla intressanta praktikplatser för seniora doktorander och postdocs. En win-win-situation för organisationer inom life science området, för praktikanter och för Apotekarsocietetens nätverk.

KI har två praktikprogram:
Praktikprogram för doktorander
Praktikprogram för postdoktorer

Genom att medverka i praktikprogrammen får företaget eller organisationen chansen att rekrytera en mycket kompetent kandidat för ett kortare projekt samt möjligheten att etablera kontakter inom de olika forskningsområden som finns på Karolinska Institutet.

Hur går det till?
Om intresse finns hos er organisation kontakta Anehte Mansén på KI Karriärservice.

 

 

Läkemedelsakademin söker utbildningsledare inom Apotek, Information, Marknad

Inom Läkemedelsakademin arbetar idag fyra utbildningsledare som alla är inriktade mot olika ämnesområden. En av dessa går  i pension under våren och vi  söker nu dig som vill axla rollen som utbildningsledare inom områdena Apotek, Information, Marknad.

Sista ansökningsdag 3 februari men rekryteringsprocessen genomförs löpande.

Läs mer hos vår samarbetspartner Jobbet.se

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari. Stipendier kan sökas för:

  • sommarforskning för dig som ännu inte tagit ut examen eller gjort examensarbete på avancerad nivå (dvs har mindre än 300hp)
  • examensarbeten utomlands om 30 hp hösten 2019
  • deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander samt för forskningsvistelse utomlands kortare tid under doktorandtiden
  • post doc stipendier

Läs mer och ansök här

Samverkansplattformen PLATINEA kickar igång hos Apotekarsocieteten

Idag går startskottet för arbetet inom ramen för samverkansplattformen PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) med kick off på Apotekarsocieteten. I projektet ingår 15 aktörer och projektet har fått finansiering från den statliga forskningsfinansiären Vinnova. Syftet med projektet är att säkerställa att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att tillgängligheten till befintliga antibiotika säkerställs.

Till tidigare pressrelease om projektet