IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari. Stipendier kan sökas för:

  • sommarforskning för dig som ännu inte tagit ut examen eller gjort examensarbete på avancerad nivå (dvs har mindre än 300hp)
  • examensarbeten utomlands om 30 hp hösten 2019
  • deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander samt för forskningsvistelse utomlands kortare tid under doktorandtiden
  • post doc stipendier

Läs mer och ansök här

Samverkansplattformen PLATINEA kickar igång hos Apotekarsocieteten

Idag går startskottet för arbetet inom ramen för samverkansplattformen PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) med kick off på Apotekarsocieteten. I projektet ingår 15 aktörer och projektet har fått finansiering från den statliga forskningsfinansiären Vinnova. Syftet med projektet är att säkerställa att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att tillgängligheten till befintliga antibiotika säkerställs.

Till tidigare pressrelease om projektet

Symposium till Stig Agurells minne

Den 26 november hyllades Apotekarsocietetens tidigare ordförande och hedersledamot Stig Agurell med ett särskilt symposium. Både inbjudna föredragshållare och symposiedeltagare var tidigare kollegor och vänner till Stig och bidrog med olika pusselbitar från huvudpersonens bedrifter i yrkeslivet. Symposiet arrangerades i samband med 25-årsfirandet av Sektionen för farmakognosi.

Som första svenska apotekare tog Stig chansen att forskarutbilda sig i USA vilket på den tiden endast tog två år. Han disputerade i farmakognosi och hans forskningsområde var cannabis. Tillbaka i Sverige blev han chef på Militärapoteket för att sedan börja arbeta på Astra, först som forskningschef och därefter under ett antal år som VD. I samarbete med Karolinska Institutet höll han under tiden även igång en forskargrupp inom ämnet farmakognosi vid Uppsala universitet. Det gjordes flera genombrott på cannabisområdet vid den här tiden och hans artiklar citeras fortfarande flitigt. Hans forskningsområde är som bekant högaktuellt just nu, i tider när medicinsk cannabis används i allt större utsträckning.

Stig Agurell var även engagerad i Apotekarsocietetens verksamhet och var under sex år, 1989–1994, föreningens ordförande. Han var med och drev frågan om öppnade av medlemskapet i Apotekarsocieteten för alla professioner som verkar inom läkemedelsområdet. Han kunde dessutom redan under sin tid se att vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad. Det kanske var därför han gjorde så stora insatser för att initiera den europeiska organisationen EUFEPS (European Federation of Pharmaceutical Sciences) för ett internationellt samarbete. Symposiet avslutades med ett mingel i foajén med lite vin och snittar. Det var svårt att höra vad som sades i den uppsluppna stämningen efter en sådan trevlig eftermiddag och jag är säker på att jag talar för alla när jag skriver att detta var en mycket lyckad tillställning.

Robert Burman
Ordförande, Sektionen för farmakognosi

 

Samverkan om antibiotika får Vinnovastöd

Apotekarsocieteten är en av 15 aktörer inom samverkansplattformen Platinea (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) som nu fått finansiering från den statliga forskningsfinansiären Vinnova. Det gemensamma projektet är att säkerställa att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att tillgängligheten till befintliga antibiotika säkerställs. Från Apotekarsocietetens sida kommer arbetet att fokuseras på den arbetsgrupp som handlar om kartläggning av leveranskedjor och utveckling av åtgärder för att minimera risken att antibiotika inte ska finnas tillgängliga i Sverige. I denna kommer medlemmar från Sektionen för sjukvårdsfarmaci att delta som experter.

– Det unika med Platinea är att vi är en samverkan mellan aktörer från olika delar i kedjan vård, akademi, företag och intresseorganisation som Apotekarsocieteten, säger Lisa Bandholtz vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten.

Den 18 december hålls kick-off för projektet hos Apotekarsocieteten som även kommer att vara mötesplats för fler möten inom ramen för plattformen

Pressrelease Uppsala universitet

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se

Disputation – vad kan man göra sedan?

Den 15 november genomförde Apotekarsocieteten ”What to do after dissertation – interested in a career outside academia?” Detta blev en mycket lyckad aktivitet där deltagarna fick ta del av personliga karriärsresor inom olika sektorer av life science. Åhörarna fick också möjlighet att få en inblick i vad som krävs för att satsa på alternativa vägval i yrkeslivet och hur man kan ta sig vidare till företagsvärlden, vården eller kanske myndighetssfären efter sin disputation. Den goda uppslutningen och den stora entusiasmen bevisar återigen vikten av en mötesplats för professionellt nätverkande.

Nyfiken på: Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Sektionens ordförande Anders Cronlund har ordet: Sektionen för farmaci- och läkemedelhistoria är Apotekarsocietetens äldsta, grundad 1972. De 250 medlemmarna är till övervägande del pensionärer och vi är i stort behov av en föryngring. En tidig uppgift för sektionen, som länge gick under namnet Farmacihistoriska Sällskapet, var att samla in föremål till ett farmacihistoriskt museum och ge ut en tidning. Ett mindre museum (100 kvadratmeter) kom till stånd 1974 i Apotekarsocietetens dåvarande lokaler på Upplandsgatan 8. Tidningen Unicornis, Enhörningen, har sedan 1985 utkommit med två nummer per år.

Liksom övriga sektioner och kretsar arrangerar vi studiebesök och föreläsningar, men med ett sviktande deltagarantal. Inför 2019 planerar vi därför att dra ned på dessa arrangemang och istället dels satsa på de farmacistuderande, dels på kvartalutgivning av Unicornis som ju når alla medlemmar. Sedan 2017 erbjuder vi handledning för studenter som önskar skriva sin examensuppsats inom området farmaci- och läkemedelshistoria. Under våren handledde vi fyra studenter för en kandidatexamen (inom området farmaci) och en student inför apotekarexamen.

Sektionen är troligen den som har flest externa kontakter. Det beror på alla anhöriga som önskar uppgifter om någon apotekare i släkten, andra museer som vill ha upplysningar, filmbolag som vill låna föremål till inspelningar eller personer som läst om eller hittat läkemedelsanknutna föremål och vill ha förklaringar kring dessa. Sektionen förfogar över ett 100-tal filmer, diabildsserier och ljudkassetter av historiskt värde. Successivt omvandlar vi gamla VHF-kassetter till digitala medier och låter skriva ut texter från intalade band. Målet är att på museets webbplats tillhandahålla filmer om äldre tillverkningsmetoder och upptäckter på läkemedelsområdet.

En stor del av sektionsstyrelsens tid avser driften av Apotekarsocietetens farmaci- och läkemedelshistoriska museum. Varje år erbjuds vi en handfull donationer av böcker och föremål att ta hand om. Museet har även cirka 250 föremål deponerade på olika apotek, företag och på andra museer. Dessa föremål måste periodvis inspekteras eller kontrolleras för att säkerställa att de alltjämt finns på plats. Donationer, depositioner och omflyttningar inom museet måste hela tiden införas och ändras i museets föremålsdatabas, som idag omfattar 2 200 poster, de cirka 1 000 lagrade föremålen oräknade. Det kanske mest betungande är de guidade visningar som sektionens guider ideellt bidrar med, en verksamhet som omfattar cirka 35 visningar per år för 400–500 besökare.

Den nuvarande museibyggnaden, gårdshuset på Wallingatan 24, invigdes 1986 och omfattar med lager drygt 300 kvadratmeter. Mycket har förblivit oförändrat sedan dess, men 2016 påbörjades en upprustning. Hittills har ett nytt rum ställts i ordning och det berättar om ACO-rörelsens historia (apotekens industritillverkade läkemedels historia), som vid apotekens förstatligande 1970 utgjorde grunden för ACO Läkemedel AB. Ännu en ny utställning har byggts och den berättar om de nio stora svenska läkemedelsföretagens historia under 1900-talet, dess huvudpersoner och huvudprodukter. En tredje utställning som moderniserats avser museets unika samling av förgyllda djur i form av apoteksskyltar, bland annat örn, hjort, grip och bäver. Den pågående renoveringen avser iordningställande av en apoteksofficin från mitten av 1900-talet med apoteksdisk, nattlucka och övriga tidstypiska inventarier.

Museet sorterar från och med hösten 2018 under Apotekarsocietetens Biblioteks- och museinämnd, men sektionens roll som idégivare och utförare kvarstår i långa stycken. För ytterligare modernisering har Apotekarsocietetens styrelse för 2019 och 2020 anslagit 500 000 kronor. Målet är att kunna öppna museet för allmänheten en eller ett par dagar i månaden. Vårt stora problem är därför inte pengar, utan fler engagerade medlemmar i Apotekarsocieteten, som vill hjälpa till att driva museet.

Vill du veta mer om sektionen eller museet är du välkommen att kontakta mig på
anders.cronlund@apotekarsocieteten.se eller på telefon 08-723 50 50. Per e-post kan du även anmäla dig för att få en visning av museet. Vid tillräckligt antal förfrågningar ordnar vi sådana visningar speciellt för medlemmar.

Symposium till Stig Agurells minne

I eftermiddag hålls ett symposium till minne av Stig Agurell, tidigare ordförande och hedersledamot i Apotekarsocieteten. Symposiet belyser Stig Agurells liv och gärningar på läkemedelsområdet samtidigt Sektionen för farmakognosi firar 25-årsjubileum.

Till programmet för dagen

 

Karin Meyer lämnar styrelseuppdrag

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Läkemedelsverkets styrelse.
Anledningen är att Läkemedelsverkets jurister gjort bedömningen att även om Apotekarsocieteten är en oberoende organisation, så är den en remissinstans vilket, enligt juristerna, inte är förenligt med ledamotskap i Läkemedelsverkets styrelse.
– Juristerna har sagt sitt och då har vi att rätta oss efter detta, säger Karin Meyer. Jag hade gärna fortsatt att bidra till styrelsens arbete.
Det finns ett intresse från både Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten att ytterligare utveckla det samarbete som redan finns kring utbildningar inom läkemedelsområdet, men även detta ansågs av juristerna efter granskning vara oförenligt med ledamotskap i Läkemedelsverkets styrelse.
– Sammantaget gör dessa båda aspekter att jag väljer att lämna mitt styrelseuppdrag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete mellan Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten, säger Karin Meyer. Det handlar inte minst om att säkerställa möjligheten för oss att fortsätta tillhandahålla högkvalitativa utbildningar och vara en oberoende röst inom läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten stöder internationella antibiotikaveckan och Skydda antibiotikan

Apotekarsocieteten stöder internationella antibiotikaveckan och Skydda antibiotikan som är ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter. Läs mer om projektet på skyddaantibiotikan.se

Ta del av filmen Fem experter berättar

 

Apotekarsocieteten tillsammans med ett antal andra organisationer inom vård- och läkemedelsområdet har i en skrivelse till Läkemedelsverket och Socialdepartementet lyft vikten av att Läkemedelsboken finns kvar. Den ses som en viktig källa för hur läkemedel används i klinisk praxis inom vården i Sverige och används för utbildning på både grund- och fortbildningsnivå för vårdens professioner.

”Nu är det alla viktigaste att säkra både uppdatering och distribution under de närmaste åren, eller fram tills framtida ansvarig obunden icke-kommersiell utgivare utsetts”, skriver författarna, som också vill se att den upparbetade kompetensen kring arbetet med Läkemedelsboken bevaras.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se och hos Sveriges Läkarförbund