Glad sommar önskar Apotekarsocieteten!

Tack alla för gott samarbete under våren och vi ser fram emot att ses igen i höst.

Nästa vecka är Apotekarsocieteten på plats i Almedalen där VD Karin Meyer deltar i ett antal seminarier . Under veckorna 27-31 har vi en lägre bemanning men du kommer i kontakt med oss via info@apotekarsocieteten.se

Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?

4 juli 13.3014.30 Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?
Arrangör: Apotekarsocieteten, Uppsala universitet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Plats: Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23
Seminariet kommer att spelas in och kan i efterhand ses på http://www.uu.se/almedalen/program/

Investeringar och satsningar i forskning och utbildning inom läkemedelsområdet idag kommer patienter och samhälle till nytta i framtiden. Här har Sverige under lång tid haft en stark ställning genom en väl fungerande och nära samverkan mellan akademin, vården och life science-företagen. Under senare år har dock Sveriges andel av de globala investeringarna inom området minskat. Har vi råd med det?

Medverkande:
 • Margareta Hammarlund-Udenaes, professor, dekanus, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
 • Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet, Sveriges riksdag
 • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), Socialutskottet, Sveriges riksdag
 • Björn Halleröd, huvudsekreterare, Rådet för forskningens infrastruktur, Vetenskapsrådet
 • Anders Morin, vice vd, Svenskt näringsliv
 • Nedjma Chaouche, moderator

Under veckan deltar VD Karin Meyer i ytterligare ett antal seminarier och Ingrid Helander, chefredaktör för Läkemedelsvärksden.se modererar ett seminarium om cannabis som läkemedel.

2 juli 10.00-11.00 Om det är kandidatbrist idag, hur ska det då bli i morgon?
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Poolia Life Science, MedTech Magazine, Life Science Sweden

Under många år har vi sett ett uppskruvat tempo inom läkemedels- och biotechbranschen. I takt med att konkurrensen ökar såväl nationellt som globalt är tillgången på kompetens den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Vad kan vi göra för att dagens hot om bristande kompetens ska förvandlas till morgondagens möjlighet att kunna rekrytera rätt chefer och medarbetare?

Medverkande:
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsociteten
 • Ylva Williams, vd, Sthlm
 • Sara Jupiter, rekryteringskonsult, Poolia Life Science & Engineering
 • Dag Larsson, senior sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen
 • Maria Karlgren, forskare och lektor, Uppsala universitet
 • Björn Ursing, program director, Sweden BIO
 • Loth Hammar, moderator
4 juli 11.00-12.00  Behövs cannabis ur medicinskt syfte – klarar Sverige en legalisering?
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan
Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitetUnder senare år har Sveriges restriktiva förhållningssätt mot narkotika ifrågasatts från flera håll. Användningen av medicinsk cannabis har diskuterats intensivt med jämna mellanrum. Under 2017 har diskussionen bitvis varit intensiv där man kan se uppenbara risker för att det blir en politisk fråga i stället för en fråga baserad på fakta, kunskap och vetenskap. Detta seminarium tar upp nya attityder med krav på mindre restriktioner och ställer dem mot den befintliga vetenskapen.

Medverkande:
 • Mathias Hallberg, professor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Håkan Leifman, vd, CAN
 • Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD
 • Walter Kegö, senior fellow, ISDP
 • Sara Skyttedal (KD), kommunalråd, (KD), Linköpings kommun
 • Ewa Mörtsell (C), rättspolitisk talesman, CUF
 • Ingrid Helander, Chefredaktör, Läkemedelsvärlden

5 juli 15.15-16.00 Vill regeringen att all avkastning på svensk life science-forskning ska gå till utlandet?
Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4
Arrangör: Dagens Nyheter, Sprint Bioscience

Sverige var länge ett framgångsland inom läkemedelsområdet, men politikerna och investerarna verkar idag sakna ambition att bygga starka bolag i industrin och kommersialisera värdet i forskningen, varpå det köps upp utomlands. Hur kan vi vända detta? Hur behåller vi kompetens, patent och innovationskraft i landet? Och hur kan vi bli bättre på att behålla avkastning från investeringar inom Life Science?

 

Medverkande:
 • Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare
 • Per-Arne Håkansson, (S), Näringsutskottet Riksdagen
 • Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, (M), Stockholm
 • Björn Ursing, programdirektör, SwedenBio
 • Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
 • Jessica Martinsson, COO, Sprint Bioscience
 • Niklas Ekdal, moderator

En organisation med vind i seglen

Riktningen är utstakad. Målen är satta. Stadgarna är reviderade. Föreningens policyprogram och budgetramar är tagna. Ny styrelse är vald. Fullmäktige, det vill säga våra medlemmar, har sagt sitt. Så nu är det bara att se fram emot två år av spännande utmaningar.

Apotekarsocieteten toppar sitt lag, stod det i pressen. Jag tackar ödmjukt för att jag får fortsatt förtroende att leda Apotekarsocietetens nya styrelse med en ännu bredare kompetensbas och erfarenhet som väl kommer till pass i vårt viktiga arbete. En stadgeändring har dessutom medfört att vi nu har ytterligare en ledamot i styrelsen. Det är roligt att leda en organisation med vind i seglen. Antalet medlemmar ökar och det riktigt bubblar av verksamhet ute i organisationen och på kansliet på Wallingatan i Stockholm.

Verksamhetsplanen för 2018 och 2019, som nu sjösatts, har utarbetats med hjälp av hela organisationen, såväl medlemmar och förtroendevalda som personal och ledning på kansliet. Den gäller hela organisationen – våra kretsar, sektioner, SIGs, kansli samt Läkemedelsakademin och Läkemedelsvärlden.

Under de nästkommande två åren ska vi fokusera på att utvecklas till en starkare och tydligare mötesplats och en kompetenshöjande aktör för professionellt verksamma inom läkemedelsområdet i hela landet. Vi kan även etablera nya mötesplatser samt utbildningar på webben för att öka tillgängligheten online. Vår bredd och vårt djup erbjuder ett attraktivt exklusivt nätverk. Genom att även fokusera på vetenskapliga frågor och arrangera vetenskapliga internationella konferenser visar vi att vi också finns på den globala arenan. Våra stipendier möjliggör dessutom för många att delta i kurser och konferenser både nationellt och internationellt.

Apotekarsocieteten ska också skapa ökad samverkan mellan professioner och intressenter inom hela kedjan – från utveckling till användning inom läkemedel och medicinteknik. Genom tvärprofessionell och multidisciplinär samverkan ökar möjligheten till bättre och effektivare läkemedelsbehandling för patienter. Vi menar allvar med vår kraftsamling mot läkemedelsresistens. I ett första steg fokuserar vi på antibiotikaresistens, men sedan väntar en utökad satsning till resistensmekanismer på andra områden.

Efter beslut i fullmäktige inrättas nu en Musei- och biblioteksnämnd som ska ta ansvar för utveckling och modernisering av vårt värdefulla kulturarv.

Jag vill också passa på att tacka de avgående styrelseledamöterna för ett fantastiskt fint samarbete och önskar er alla en härlig sommar!

Märit Johansson
Styrelseordförande

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade den 26 maj enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Kristina Luthman och Docent Conny Bogentoft med följande motiveringar.

Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i Sverige och internationellt. Kristina har bedrivit världsledande forskning inom flera framstående universitet i Norden, och har även drivit läkemedelsutveckling bland annat som grundare av företaget Oncopeptides. Professor Luthmans forskning är inriktad på design och syntes av peptider och peptidomimetika med olika biologiska aktiviteter. Ett annat forskningsområde är identifiering av molekylära egenskaper som är viktiga för läkemedelstransport genom biologiska membran. Kristina är idag verksam vid Göteborgs universitet.
Kristina Luthman har på ett avgörande sätt bidragit i Apotekarsocietetens stipendieverksamhet genom att via sitt starka internationella forskningsnätverk, säkerställt att föreningens post-doc stipendiater har rätta förutsättningar att ta ny, och för ämnesområdet viktig, kunskap till Sverige.

Doceny Conny Bogentoft har under lång tid varit tongivande inom svensk och global läkemedelsutveckling. Under en 30 årig karriär har Conny innehaft olika positioner i företag som Astra Hässle, Aco, Kabi, Astra Arcus och senare även i små innovativa läkemedelsföretag. Under 2000-talet har Conny dessutom arbetat med investeringsverksamhet och uppbyggnaden av Karolinska Development. Detta arbete kännetecknas av ett starkt engagemang för tvärprofessionell och multidiciplinär forskning inom läkemedelsområdet och har utgjort en mycket viktig inspirationskälla för nya generationens läkemedelsforskare/utvecklare.
Conny Bogentoft var ordförande för Apotekarsocietetens 1994-2002 och under denna tid utvecklade han verksamheten till att omfatta hela läkemedelsområdet och inte enbart farmaci, vilket ledde till en ändring av Apotekarsocietetens ändamålsparagraf 1999. Denna förändring lade grunden för Apotekarsocietetens fortsatta utveckling som en stark aktör inom hela läkemedelsområdet.

 

Nominera för bästa kundinsats på apotek!

Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten delar ut två inspirationspriser om vardera 10 000 kronor för att lyfta fram och premiera insatser som utförts av en apoteksanställd i det vardagliga arbetet på öppenvårdsapotek och som gett kunden stöd för en bra läkemedelsanvändning. De två kategorierna för priset är egenvård respektive receptbelagt läkemedel.

Priset delas i år ut under Apoteksforum 9-10 oktober.

Nominera senast 1 september. Läs mer här

Frukostseminarium med Jenni Nordborg, chef för regeringens life science kontor

I fredags den 1 juni var det ett välbesökt frukostseminarium i Apotekarsocietetens bibliotek med Jenni Nordborg, chef för regeringens life science kontor. Som medlem i Apotekarsocieteten kan du logga in och ta del av seminariet här

En av budskapen var att en strategi ska vara klar till årsskiftet och synpunkter tas gärna emot. Du hittar även en artikel från seminariet hos Läkemedelsvärlden.se

 

Stipendium för apoteksforskning

Apotekarsocieteten utlyser ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Detta kan göras inom områden som:

 • Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
 • Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/resultat)
 • Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
 • Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma

Sista ansökningsdag 20 augusti, läs mer

Nominera bästa doktorsavhandlingar

Nu är det dags att nominera till Phabian Award och Rosenön Award. Båda är priser för bästa doktorsavhandlingar framlagda vid svenska universitet senaste året.

The Phabian Award är pris för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys och är instiftat av Sektionen för läkemedelsanalys inom Apotekarsocieteten.

The Rosenön Award är pris för bästa doktorsavhandling inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik

Båda priserna sponsras av AstraZeneca och nomineringstiden går ut i juni. Läs mer under respektive pris.

Riksdagen sa ja till avskaffande av antroposofundantag

Efter många remissrundor röstade igår riksdagen med acklamation igenom att avskaffa särlösningen för antroposofiska produkter. Läs mer i Läkemedelsvärlden.se

Apotekarsocieteten har varit en av de organisationer som varit med i arbetet som lett fram till detta beslut.  Läs mer om vad vi gjort här

Kampen mot antibiotikaresistens

Läkemedelsvärlden tar pulsen på – kampen mot antibiotikaresistens

Så ska fler bli medvetna om allvaret

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hälsohoten enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men trots att ”alla” är medvetna om problemet fortsätter till exempel antibiotikaförskrivningen att öka i delar av Sverige. Nu vidtas ett antal åtgärder för att förbättra kunskapen om antibiotika och resistens i samhället.

Välkommen till ett frukostseminarium den 7 maj hos Apotekarsocieteten där Karin Carlin från Folkhälsomyndigheten och Magnus Thyberg från Stockholms läns landsting berättar om konkreta projekt för att öka kunskapen om antibiotikaresistens – både hos allmänheten och hos de som arbetar professionellt med läkemedel.

Läs mer och anmäl dig här