Läkemedelsformulering

Styrelse

Ordförande – Sofia Mattsson, sofia.mattsson@umu.se, är ordförande i sektionsstyrelsen sedan 2019 och arbetar som lektor vid Umeå universitet. Sofia är apotekare och disputerade inom galenisk farmaci vid Uppsala universitet 2000. Därefter arbetade hon några år som produktutvecklare av fasta orala beredningar på AstraZeneca R&D i Mölndal. Sedan 2004 är Sofia anställd som lektor vid Umeå universitet och arbetar med undervisning inom receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och masterprogrammet i farmaci. Sofia är och har varit kursansvarig för en rad kurser som t.ex. galenisk farmaci, läkemedelsformulering, extemporetillverkning av läkemedel, farmakokinetik och farmakoterapi. Hon handleder och examinerar även examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Sofias forskning handlar framför allt om fasta orala beredningar med fokus på ordnade blandningar. Arbetet i styrelsen tycker Sofia ger en utmärkt möjlighet till att skapa nätverk mellan personer intresserade av galenisk farmaci och biofarmaci.

Ledamot – Brita Rippner Blomqvist, b.blomqvist@chiesi.com, är ledamot i Sektionen för läkemedelsformulering  sedan 2012. Hon arbetar som Senior Scientist på Chiesi Pharma AB på Lidingö. Chiesi är ett italienskt företag med rötter och en stor del av sin verksamhet i Parma. Brita arbetar med formuleringsutveckling av proteinläkemedel inom företagets globala forsknings- och utvecklingsorganisation. Brita är apotekare och disputerade vid Ytkemiska institutet AB/KTH. Tidigare arbetade hon 11 år på Octapharma AB med formulering, processutveckling (främst frystorkning) och cmc-dokumentation för registrering av biologiska läkemedel. Hon ser sektionen och dess aktiviteter som en viktig mötesplats för alla med intresse för utveckling av läkemedelsprodukter.

Ledamot – Erik Björk, erik.bjork@farmaci.uu.se, är ledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2005 och jobbar vid Uppsala universitet, Institutionen för farmaci, som lektor. Han har tidigare arbetat både på apotek samt läkemedelsindustri och disputerade 1993 som extern doktorand på Pharmacia. Eriks forskningsintresse är inom området alternativa administreringsvägar såsom nasalt och transdermalt. Sedan 1998 är Erik prodekan vid den farmaceutiska fakulteten med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Han ser sektionen som en kunskapsförmedlare inom området galenisk farmaci och biofarmaci. Att fungera som en brygga mellan akademisk forskning och företag tycker han är inspirerande samt att hjälpa doktorander nätverka med olika aktörer och individer inom området.

Ledamot – Agneta Larhed, agneta.larhed@regsmart.se, är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2017. Agneta är apotekare och har forskat om läkemedelsabsorption från mag-tarm-kanalen på Uppsala universitet. Nu arbetar Agneta som senior regulatorisk konsult inom farmaceutisk utveckling på RegSmart. Tidigare var hon senior vetenskaplig expert/ämnesområdesutvecklare inom farmaci och bioteknologi på Läkemedelsverket. I den rollen ingick bla kvalitetssäkring av ärenden med fokus på kemi/farmaci, kompetensutveckling inom ämnesområdet. Agneta är expert i Europafarmakopéns grupp nr 12: Dosage forms and dosage form methods. Hon har tidigare varit formuleringsutvecklingschef på Orexo som utvecklar sublinguala tabletter och Q-Med som utvecklar medicintekniska implantat baserade på hyaluronsyra-geler. Under några år var Agneta utbildningsledare på Läkemedelsakademin och hoppas kunna bidra till att sektionen kan genomföra intressanta temadagar och andra aktiviteter för medlemmarna.

Ledamot – Susanna Abrahmsen Alami, susanna.abrahmsen-alami@astrazeneca.com, är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2018. Till vardags arbetar som ”Sanna” som Principal Scientist (Drug Delivery) i en global produktutvecklingsorganisation inom Pharmaceutical Technology and Development på AstraZeneca i Mölndal. Med fysikalkemisk bakgrund har intresset under de >20 åren på AstraZeneca (Mölndal/Lund) legat på att bredda förståelsen av läkemedelsformuleringars funktion. Detta har skapat en bred bakgrund kring formulering, excipienter och materialkaraterisering. Sanna är aktiv i initierandet av olika event som konferanser, temadagar och workshops både internt inom AZ och externt och ser detta som en viktig del i att ge idéer näring och skapa nya innovationer. Sanna vill via sitt engagemang i sektionen bredda sitt kontaktnät i området samt förstå hur farmaceutisk produktutveckling kan moderniseras genom att lyfta in kompetenser från nya områden och därmed skapa framtidens kostnadseffektiva produkter styrda av både samhällets och patienters behov.

Ledamot – Jonas Fagerberg, jonas.fagerberg@disruptivematerials.com är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2019. Han är apotekare och disputerade vid Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet 2014. Sedan dess har Jonas arbetat med innovativ formulering och produktutveckling på Klaria, Recipharm och Disruptive Materials, där han nu är Head of Pharma R&D. Han anser att läkemedelsformulering är ett ovärderligt verktyg för att förbättra läkemedelsupptag och att Sektionen har ett viktigt uppdrag att fylla, både som förmedlare av kunskap om läkemedelsformulering samt som kontaktyta mellan läkemedelsindustri och akademi. Förutom läkemedelsformulering är Jonas aktiv inom farmaceutisk profilering och datorunderstödd karaktärisering av aktiva substanser.

Ledamot – Per Wessman, per.wessman@ri.se

Ledamot –  Mattias Springfelter, mattias.springfelter@orexo.com, Mattias är ledamot
sedan 2021. Han är apotekare från Uppsala Universitet och har sedan apotekarexamen år 1999 arbetat i olika positioner inom formuleringsutveckling, produktvård och tillverkning på läkemedelsföretag som AstraZeneca, Aco Hud och Recipharm. Mattias arbetar idag på Orexo AB i Uppsala som Head of Pharmaceutical Development. Åren inom läkemedelsindustrin har givit Mattias en bred erfarenhet av läkemedelsformulering, registrering och tillverkning och han hoppas att sektionen ska kunna fungera som en mötesplats för alla med intresse för läkemedelsformulering och kunna bidra till ökad kunskap inom området.

Ledamot, stud, repr. Uppsala universitet – Jenny Johannesson, jenny.johannesson@farmaci.uu.se är studentrepresentant i sektionen för läkemedelsformulering sedan 2021. Hon tog sin apotekarexamen 2017 från Uppsala Universitet och jobbade därefter en kortare period på Läkemedelsverket. Jenny är i nuläget anställd som doktorand på Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet. I sitt forskningsprojekt undersöker hon möjligheten att använda additiv tillverkning för att utveckla individanpassade, barnvänliga beredningsformer till svårt sjuka barn med fokus på lipidbaserade formuleringar för svårlösliga läkemedelssubstanser. I hennes roll som studentrepresentant i sektionen hoppas hon kunna fortsätta utveckla sektionen som en värdefull mötesplats för att byta erfarenheter och ta del av ny kunskap inom området för läkemedelsformulering

Ledamot, stud, repr. RISE/Lund universitet – Zandra Gidlöf, zandra.gidlof@ri.se är studentrepresentant i sektionen för läkemedelsformulering sedan 2021. Hon tog sin apotekarexamen 2019 från Umeå Universitet, där hon utvecklade ett gediget intresse för formuleringsområdet. Nu arbetar Zandra som industridoktorand inom enheten för formulering på RISE i Stockholm, via Lunds universitet. I sitt doktorandprojekt tittar Zandra på formulering av stärkelsemikrosfärer för inkapsling av probiotika. Som studentledamot i sektionen ser hon fram emot att få arbeta med sektionens nätverk för att bidra till kompetens- och kunskapsförmedling från de olika delarna av formuleringsområdet. Vi arbetar inom ett område som ständigt utvecklas och Zandra ser sektionen som en betydelsefull plattform för att dela kunskap och utveckling inom läkemedelsformulering.

Adjungerad – Lisa Bandholtz, Vetenskaplig sekreterare Apotekarsocieteten, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Valberedning

Sammankallande – Christina Erixon, christina.erixon@apl.se

Ledamot – Co Shipper, Nicolaas.schipper@ri.se

Ledamot – Susanne Bredenberg, sannailb@gmail.com

Kontakt

Sofia Mattsson, ordförande

sofia.mattsson@umu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
5 okt
2021
okt
05
Utmaning och etiska dilemman på apotek – konsten att våga göra rätt
Västgötakretsen
SkövdeVästgötakretsen
12 okt
2021
okt
12
Hur renas vårt vatten från läkemedelsrester?
Skånska kretsen
OnlineSkånska kretsen
19 okt
2021
okt
19
Inställd endast digitalt, Professor Christel Bergström tilldelas Källrotstipendiet, Wallingatan 26 A
Stockholm