Kliniska studier

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier

Antagna av Apotekarsocietetens styrelse 2008-12-19 samt vid sektionens årsmöten 2008-11-25.

§ 1
Ändamål

Sektionen för kliniska studier är en sektion inom Apotekarsocieteten. Ändamål regleras av Apotekarsocietetens stadgar § 1.

§ 2
Verksamhet

Såsom Apotekarsocietetens expertorgan, enligt Apotekarsocietetens stadgar § 17, verkar sektionen för att främja utvecklingen och höja kompetensen inom området klinisk prövning. Sektionen vill också generellt öka medvetenheten om och förståelsen för kliniska prövningars centrala roll i den medicinska utvecklingen. Detta sker genom anordnande av föredrag, seminarier och symposier.

§ 3
Organisation

Sektionens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för sektionens förvaltning och är dess verkställande organ samt av årsmötet, som är sektionens högsta beslutande organ.

§ 4
Medlemskap

Villkor för medlemskap fastställs i Apotekarsocietetens stadgar §§ 4,5. Hedersledamöter i sektion utses på årsmöte på förslag av styrelsen. Hedersledamot är befriad från den del av årsavgiften som utgör sektionens del.

§ 5
Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige.

§ 6
Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och minst 4 ytterligare ledamöter. För att ett beslut skall vara giltigt skall det biträdas av majoriteten av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

Mandatperioden är ett verksamhetsår och omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 7
Styrelsens åligganden

Styrelsen handhar ledningen av sektionens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och beslut fattade av årsmöte samt utgör mellan årsmötena sektionens beslutande organ. Styrelsen har särskilt följande åligganden:

  1. att ta erforderliga initiativ för att främja föreningens ändamål
  1. att kalla till årsmöte
  1. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
  1. att verkställa av årsmötet fattade beslut
  1. att med undantag av fullmäktigeledamöter utse den/dem som skall representera sektionen
  1. att till Apotekarsocietetens styrelse inlämna förslag till verksamhetsplan med kostnadsuppskattning för kommande kalenderår
  1. att till årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

§ 8
Firmateckning

Sektionens firma tecknas förutom av Apotekarsocietetens styrelse av den eller de, som denna styrelse gett sin fullmakt.

§ 9
Räkenskaper

Sektionens räkenskaper omfattar kalenderår och sköts av Apotekarsocietetens kansli.

§ 10
Revision

Sektionens verksamhet och räkenskaper granskas av Apotekarsocietetens revisorer.

§ 11
Årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte skall jämte föredragningslista skickas till sektionens medlemmar senast fyra veckor före mötet.

Årsmöte kan även hållas per post (inkl per fax och e-post). Därvid skall förutom nedan angivna punkter en rösträknare väljas. Som röstlängd gäller avgivna godkända röster upptagande den röstandes namn. Mellan årsmöteshandlingarnas utsändande och sista röstdag måste minst två veckor förflyta.

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år under det sista kvartalet. Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

  1. Justering av röstlängd
  1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
  1. Val av sekreterare att föra protokoll
  1. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
  1. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
  1. Anmälan av ekonomirapport
  1. Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse
  1. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  1. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp
  1. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan årsmötet
  1. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse
  1. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning
  1. Val av minst två fullmäktigeledamöter. Valda ledamöter utöver dessa två anges med prioritet (i händelse av tilläggsmandat)
  1. Val av erforderligt antal fullmäktige suppleanter i prioriterad ordning
  1. Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

Ordföranden, styrelsen, Apotekarsocietetens styrelse eller minst en tredjedel av sektionsmedlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte skall ej förekomma annat ärende än det/de, som angivits i kallelsen eller som är direkt kopplade till dessa.

Ändrat antal fullmäktigemandat innan ordinarie årsmöte regleras genom att suppleanter inträder som ordinarie vid utökning och ordinarie ledamöter blir suppleanter vid minskning.

§ 12
Omröstning

Villkor för omröstning och protokoll anges i Apotekarsocietetens stadgar § 19.

§ 13
Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem, styrelsen eller Apotekarsocietetens styrelse. Förslag från medlem lämnas till sektionsstyrelsen.

Stadgeändring sker enligt Apotekarsocietetens stadgar § 17 tredje stycket.

§ 14
Ändring av sektionens ändamål

Ändring av sektionens ändamål regleras i Apotekarsocietetens stadgar § 14.12.

Kontakt

Karin Leire
karin[at]leire.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
18 dec 2018dec
18
GDPR – Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten?
Kliniska studier
StockholmKliniska studier
18 dec 2018dec
18
GDPR-Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten? Göteborg
Kliniska studier
GöteborgKliniska studier
30 jan 2019jan
30
Kombinationsprodukter – det bästa av två världar
Regulatory Affairs
StockholmRegulatory Affairs

Se fler →