Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Antagna av Apotekarsocietetens styrelse 991215 samt vid sektionens årsmöte 001206.

§ 1
Ändamål

Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism är en sektion inom Apotekarsocieteten. Ändamål regleras av Apotekarsocietetens stadgar § 1.

§ 2
Verksamhet

Såsom Apotekarsocietetens expertorgan, enligt Apotekarsocietetens stadgar § 17, skall sektionen

 • främja en integrerad läkemedelsutveckling, genom verksamhet inom områdena farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsmetabolism. Detta sker främst genom att sektionen anordnar vetenskapliga föredrag, symposier och seminarier samt olika former av utbildningsverksamhet.
 • handlägga till sektionen hänskjutna ärenden och avge utlåtanden om dessa. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner inom Apotekarsocieteten bör samråd äga rum med dessa sektioner.

§ 3
Organisation

Sektionens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för sektionens förvaltning och är dess verkställande organ. Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Verksamheten skall granskas av sektionen utsedd revisor. Räkenskaperna skall granskas av Apotekarsocietetens revisorer.

§ 4
Medlemskap

Villkor för medlemskap fastställs i Apotekarsocietetens stadgar §§ 4,5. Hedersledamöter i sektion utses på årsmöte på förslag av styrelsen.

§ 5
Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige.

§ 6
Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och minst 4 ytterligare ledamöter. För att ett beslut skall vara giltigt skall det biträdas av majoriteten av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

Mandatperioden är ett verksamhetsår och räknas från ordinarie årsmötes avslutande.

§ 7
Styrelsens åligganden

Styrelsen handhar ledningen av sektionens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och beslut fattade av årsmöte samt utgör mellan årsmötena sektionens beslutande organ. Styrelsen har särskilt följande åligganden:

 1. att ta erforderliga initiativ för att främja föreningens ändamål
 2. att kalla till årsmöte
 3. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 4. att verkställa av årsmötet fattade beslut
 5. att med undantag av fullmäktigeledamöter utse den/dem som skall representera sektionen
 6. att till Apotekarsocietetens styrelse inlämna förslag till verksamhetsplan och budgetäskanden för kommande kalenderår
 7. att till årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

§ 8
Firmateckning

Sektionens firma tecknas förutom av Apotekarsocietetens styrelse av den eller de, som denna styrelse gett sin fullmakt.

§ 9
Räkenskaper

Sektionens räkenskaper avslutas för varje kalenderår.

§ 10
Revision

Sektionens verksamhet mellan ordinarie årsmöten skall granskas av en revisor, som avger en skriftlig berättelse till årsmötet. Sektionens räkenskaper sköts av Apotekarsocietetens kansli och sker per kalenderår.

§ 11
Årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte skall jämte föredragningslista avsändas till sektionens medlemmar senast fyra veckor före mötet.

Årsmöte kan även hållas per post. Därvid skall förutom nedan angivna punkter en rösträknare väljas. Som röstlängd gäller avgivna godkända röster upptagande den röstandes namn. Mellan årsmöteshandlingarnas utsändande och sista röstdag måste minst två veckor förflyta.

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år. Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare att föra protokoll
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 6. Anmälan av verksamhetsberättelse och ekonomirapport
 7. Föredragning av revisorns berättelse
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp
 10. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan årsmötet
 11. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning
 14. Val av minst två fullmäktigeledamöter. Valda ledamöter utöver dessa två anges med prioritet (i händelse av tilläggsmandat)
 15. Val av erforderligt antal fullmäktige suppleanter i prioriterad ordning
 16. Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

Ordföranden, revisorn, styrelsen, Apotekarsocietetens styrelse eller minst en tredjedel av sektionsmedlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte skall ej förekomma annat ärende än det/de, som angivits i kallelsen eller som är direkt kopplade till dessa.

Ändrat antal fullmäktigemandat innan ordinarie årsmöte regleras genom att suppleanter inträder som ordinarie vid utökning och ordinarie ledamöter blir suppleanter vid minskning.

§ 12
Omröstning

Villkor för omröstning och protokoll anges i Apotekarsocietetens stadgar § 19.

§ 13
Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem, styrelsen eller Apotekarsocietetens styrelse. Förslag från medlem lämnas till sektionsstyrelsen.

Stadgeändring sker enligt Apotekarsocietetens stadgar § 17 tredje stycket.

§ 14
Ändring av sektionens ändamål

Ändring av sektionens ändamål regleras i Apotekarsocietetens stadgar § 14.12.

Kontakt

Johanna Haglund, ordförande
johanna.haglund@metasafe.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
26 aug
2019
aug
26
Kliniska studier i Sverige – vad händer?
Kliniska studier
GöteborgKliniska studier
29 aug
2019
aug
29
Mellan Skylla och Karybdis – om råttgift, oxdödare och hjärtmedicin
Farmakognosi
1UppsalaFarmakognosi
29 aug
2019
aug
29
Behöver vi patienter i den kliniska forskningen?
Kliniska studier
StockholmKliniska studier