Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Stadgar för Sektionen för farmacihistoria

Antagna av Apotekarsocietetens styrelse 2008-12-19 samt vid sektionens årsmöte 2008-11-11.

§ 1
Ändamål

Sektionen för farmacihistoria är en sektion inom Apotekarsocieteten. Ändamål regleras av Apotekarsocietetens stadgar § 1.

§ 2
Verksamhet

Såsom Apotekarsocietetens expertorgan, enligt Apotekarsocietetens stadgar § 17, verkar Sällskapet för

 • att främja studier av farmacihistoria samt farmacihistorisk undervisning och forskning
 • att svara för dokumentation och spridande av kunskap om farmacihistoria i allmänhet och i första hand om svensk farmacevtisk verksamhet
 • att bedriva museiverksamhet inom det farmacihistoriska området

§ 3
Organisation

Sektionens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för sektionens förvaltning och är dess verkställande organ samt av årsmötet, som är sektionens högsta beslutande organ.

§ 4
Medlemskap

Villkor för medlemskap fastställs i Apotekarsocietetens stadgar §§ 4,5. Hedersledamöter i sektion utses på årsmöte på förslag av styrelsen. Hedersledamot är befriad från den del av årsavgiften som utgör sektionens del.

§ 5
Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige.

§ 6
Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och ytterligare minst 4 ledamöter. För att ett beslut skall vara giltigt skall det biträdas av majoriteten av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

Mandatperioden är ett verksamhetsår och omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 7
Styrelsens åligganden

Styrelsen handhar ledningen av sektionens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och beslut fattade av årsmöte samt utgör mellan årsmötena sektionens beslutande organ. Styrelsen har särskilt följande åligganden:

 1. att ta erforderliga initiativ för att främja föreningens ändamål
 2. att kalla till årsmöte
 3. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 4. att verkställa av årsmötet fattade beslut
 5. att med undantag av fullmäktigeledamöter utse den/dem som skall representera sektionen
 6. att till Apotekarsocietetens styrelse inlämna förslag till verksamhetsplan och budget dels för föreningsverksamheten, dels för museiverksamheten för kommande kalenderår
 7. att till årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

§ 8
Firmateckning

Sektionens firma tecknas förutom av Apotekarsocietetens styrelse av den eller de, som denna styrelse gett sin fullmakt.

§ 9
Räkenskaper

Sektionens räkenskaper omfattar kalenderår och sköts av Apotekarsocietetens kansli.

§ 10
Revision

Sektionens verksamhet och räkenskaper granskas av Apotekarsocietetens revisorer.

§ 11
Årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte skall jämte föredragningslista skickas till sektionens medlemmar senast fyra veckor före mötet.

Årsmöte kan även hållas per post (inkl. per fax och e-post). Därvid skall förutom nedan angivna punkter en rösträknare väljas. Som röstlängd gäller avgivna godkända röster upptagande den röstandes namn. Mellan årsmöteshandlingarnas utsändande och sista röstdag måste minst två veckor förflyta.

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år under det sista kvartalet. Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare att föra protokoll
 4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 6. Anmälan av ekonomirapport
 7. Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp
 10. Ärenden som medlem senast två veckor före ordinarie årsmöte skriftligen anmält hos styrelsen till behandling
 11. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse
 12. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning
 13. Val av minst två fullmäktigeledamöter. Valda ledamöter utöver dessa två anges med prioritet (i händelse av tilläggsmandat)
 14. Val av erforderligt antal fullmäktige suppleanter i prioriterad ordning
 15. Förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

Ordföranden, styrelsen, Apotekarsocietetens styrelse eller minst en tredjedel av sektionsmedlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte skall ej förekomma annat ärende än det/de, som angivits i kallelsen eller som är direkt kopplade till dessa.

Ändrat antal fullmäktigemandat innan ordinarie årsmöte regleras genom att suppleanter inträder som ordinarie vid utökning och ordinarie ledamöter blir suppleanter vid minskning.

§ 12
Omröstning

Villkor för omröstning och protokoll anges i Apotekarsocietetens stadgar § 19.

§ 13
Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem, styrelsen eller Apotekarsocietetens styrelse. Förslag från medlem lämnas till sektionsstyrelsen.

Stadgeändring sker enligt Apotekarsocietetens stadgar § 17 tredje stycket.

§ 14
Ändring av sektionens ändamål

Ändring av sektionens ändamål regleras i Apotekarsocietetens stadgar § 14.12.

Kontakt

Anders Cronlund, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
24 sep
2019
sep
24
Årsmöte 2019 Östra kretsen
Östra kretsen
LinköpingÖstra kretsen
25 sep
2019
sep
25
IBS Känslig tarm symptom och behandling
Östra kretsen
JönköpingÖstra kretsen
9 okt
2019
okt
09
eHälsomyndigheten – vilka är de egentligen?
Sydöstra kretsen
KalmarSydöstra kretsen