Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Läkemedel inte vilken vara som helst – Apotekarsocietetens remissvar på Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-07-05

Apotekarsocieteten har idag lämnat in sitt remissvar på apoteksmarknadsutredningen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

– Vi instämmer i stort med utredningens slutsatser och förslag men vi anser att apotekens roll är en de av hälso- och sjukvården och hade därför gärna sett en ytterligare skärpning kring detta i den nya bestämmelsen. Dessa är helt klart ett steg i att förtydliga apotekens roll men ett förskrivet läkemedel är en behandling och vi anser därför att ordet patient bör finnas med i samtliga tre punkter i den nya bestämmelsen, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten tillstyrker förslaget om krav på farmaceutkompetens i hela receptkedjan.

– Detta anser vi är absoluta krav vad gäller kommunikation med kund samt den författningsmässiga, farmakologiska och tekniska kontrollen. Det kan dock finnas vissa delar av receptexpeditionen där andra kompetenser kan medverka. Om man tittar till övrig vård är vissa moment kopplade till legitimationskrav och det är därför självklart att det gäller även apoteken som är en del av vårdkedjan när läkemedel är den valda behandlingen, menar Karin Meyer. Här bör fokus förflyttas från att farmaceuten ”ger information” till att anpassa rådgivningen till aktuell situation i syfte att förstärka förskrivarens intention med insatt behandling. Även egenvårdsrådgivningen är viktig att utveckla och där vi gärna ser en gemensam bransch standard med avseende på kunskapsinnehåll och utbildningar.

Apotekarsocieteten tillstyrker utredningens förslag att de forskningsmedel som Vetenskapsrådet fördelar inom ämnesområdet farmaci ska tilldelas ämnesområdet samhällfarmaci.
Utredaren föreslår att Apotekarsocieteten bör sammankalla företrädare för apoteksbranschen, relevanta professioner, akademin och landstingen för att skapa en samverkansgrupp som ska stärka forskning om apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten stödjer förslaget och är villig att bilda denna samverkansgrupp.

– Det är viktigt att få igång forskning på apoteksområdet för att, som vid övriga behandlingar inom sjukvården, få fram evidensbaserade resultat avseende vilka åtgärder som med hjälp av apoteken bidrar till förbättrad läkemedelsanvändning.