Samhällsfarmaci

SIG Samhällsfarmaci ska vara en samlingsplats för forskare inom det samhällsfarmaceutiska området (se definition), oavsett organisatorisk hemvist, och på så sätt stimulera närmare samverkan mellan universitet, näringsliv, myndigheter och andra organisationer inom området.

  • Vi ska inspirera till forskning som är till nytta för individ och samhälle.
  • Vi ska vara ett forum för diskussioner om vetenskapligt arbete. Vi ska stimulera till diskussion om forskningens inriktning och relevans samt den vetenskapssyn den vilar på.
  • Vi ska sprida information och kunskap om ämnesområdet.

Definition av samhällsfarmaci
Samhällsfarmaci är en vetenskaplig disciplin som behandlar läkemedlens roll för individer, populationer, organisationer och samhälle. Samhällsfarmaceutisk forskning och utbildning skall bidra till en rationell läkemedelsanvändning*, ur såväl användarnas som samhällets perspektiv. Samhällsfarmaci är en mångvetenskaplig disciplin och forskningen nyttjar verktyg bl.a. från epidemiologi, hälsoekonomi, psykologi, filosofi, sociologi och statistik. Forskningen identifierar olika aktörers perspektiv: individ, population, organisation och samhälle. Ansatserna är både kvantitativa och kvalitativa.

Forskningen omfattar följande delområden:

  • Förskrivning och användning av läkemedel
  • Effekter (outcomes) av läkemedel i användning
  • Strategier för att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället: läkemedelspolicys och regelverk samt farmaceutiska interventioner på apotek och i hälso- och sjukvård
  • De farmaceutiska professionerna, det professionella yrkesutövandet och samverkan med andra hälso- och sjukvårdsutövare
  • Utveckling av forskningsmetoder inom området

* Rätt läkemedel ges till rätt patient i individuellt avpassad dos och behandlingstid och till lägsta möjliga kostnad för patienter och samhälle. The rational use of drugs. Report on the conference of experts, Nairobi. Geneva, World Health Organization, 1987.

Kontakt

Sofia Kälvemark Sporrong
sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se

Christina Ljungberg Persson
christina.ljungberg.persson@gu.se