Stockholmskretsen

Stadgar

Antagna av Apotekarsocietetens styrelse 99-12-15 samt vid kretsens årsmöte år 2000.

§ 1
Ändamål

Stockholmskretsen är en krets inom Apotekarsocieteten. Ändamål och verksamhet regleras av Apotekarsocietetens stadgar § 1.

§ 2
Verksamhet

Kretsen skall utifrån de regionala förutsättningarna bedriva verksamhet i enlighet med Apotekarsocietetens ändamål.

§ 3
Område

Kretsens geografiska område fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige enligt Apotekarsocietetens stadgar § 14.12. Stockholmskretsen omfattar orterna Bagarmossen, Bandhagen, Bro, Bromma, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Enskede, Enskededalen, Farsta, Gustavsberg, Hallstavik, Haninge, Hemse, Huddinge, Hägersten, Hässelby, Johanneshov, Järfälla, Järna, Kista, Klintehamn, Kungsängen, Lidingö, Märsta, Nacka, Norrtälje, Norsborg, Nykvarn, Nynäshamn, Rimbo, Roma Kloster, Rönninge, Saltsjö-Boo, Saltsjöbaden, Sigtuna, Skogås, Skärholmen, Sköndal, Slite, Sollentuna, Solna, Spånga, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Trångsund, Tullinge, Tumba, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Visby, Vällingby, Västerhaninge, Åkersberga, Årsta, Älta och Älvsjö.

§ 4
Organisation

Kretsens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för kretsens förvaltning och är dess verkställande organ samt av årsmötet, som är kretsens högsta beslutande organ. Av kretsen utsedd revisor skall granska kretsens verksamhet och räkenskaper. Om kretsens räkenskaper handhas av Apotekarsocietetens kansli granskas dessa av Apotekarsocietetens revisorer.

§ 5
Medlemskap

Villkor för medlemskap fastställs i Apotekarsocietetens stadgar §§ 4 och 5.

§ 6
Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige.

§ 7
Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kretsstudieledare och minst två ytterligare ledamöter. Har kretsen eget ekonomiskt ansvar skall en av dessa väljas till kassör. För att ett beslut skall vara giltigt skall det biträdas av majoriteten av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Mandatperioden är ett verksamhetsår och räknas från ordinarie årsmötes avslutande.

§ 8
Styrelsens åligganden
Styrelsen handhar ledningen av kretsens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och beslut fattade av årsmöte. Styrelsen utgör mellan årsmötena kretsens beslutande organ och har särskilt följande åligganden:

 1. att ta erforderliga initiativ för att främja föreningens ändamål
 2. att kalla till årsmöte
 3. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 4. att verkställa av årsmötet fattade beslut
 5. att i förekommande fall utse den/dem som skall representera kretsen
 6. att till Apotekarsocietetens styrelse inlämna förslag till verksamhetsplan och budgetäskanden för kommande kalenderår
 7. att till årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

§ 9
Firmateckning

Kretsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som kretsstyrelsen därtill gett sin fullmakt. Kretsen kan låta Apotekarsocietetens kansli handha räkenskaperna. I detta fall tecknas firma av Apotekarsocietetens styrelse eller av den eller dem, som denna styrelse gett sin fullmakt.

§ 10
Räkenskaper

Kretsens räkenskaper avslutas för varje kalenderår.

§ 11
Revision

Kretsens verksamhet och räkenskaper mellan ordinarie årsmöten skall granskas av revisor, som avger en skriftlig berättelse till årsmötet. Om kretsens räkenskaper sköts av Apotekarsocietetens kansli skall revisionen endast avse verksamheten.

§ 12
Årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till ordinarie möte skall jämte föredragningslista avsändas till kretsens medlemmar senast fyra veckor före mötet. Årsmöte kan även hållas per post. Därvid skall förutom nedan angivna punkter en rösträknare väljas. Som röstlängd gäller avgivna godkända röster upptagande den röstandes namn. Mellan årsmöteshandlingarnas utsändande och sista röstdag måste minst två veckor förflyta. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år. Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare att föra protokoll
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 6. Anmälan av verksamhetsberättelse och ekonomirapport
 7. Föredragning av revisorernas berättelser
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp
 10. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan årsmötet
 11. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter
 14. Val av minst två fullmäktigeledamöter. Valda ledamöter utöver dessa två anges med prioritet (i händelse av tilläggsmandat)
 15. Val av erforderligt antal fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning
 16. Diskussion kring verksamhetsplan och budgetförslag för nästkommande verksamhetsår

Ordföranden, revisorn, styrelsen, Apotekarsocietetens styrelse eller minst en tredjedel av kretsmedlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Vid extra års-möte skall ej förekomma andra ärende än de, som angivits i kallelsen eller som är direkt kopplade till dessa.

Ändrat antal fullmäktigemandat innan ordinarie årsmöte regleras genom att suppleanter inträder som ordinarie vid utökning och ordinarie leda-möter blir suppleanter vid minskning

§ 13
Omröstning

Villkor för omröstning och protokoll anges i Apotekarsocietetens stadgar § 19.

§ 14
Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem, styrelsen eller Apotekarsocietetens styrelse. Förslag från medlem lämnas till kretsstyrelsen. Stadgeändring sker enligt Apotekarsocietetens stadgar § 16 andra stycket.

§ 15
Ändring av ändamål/område

Ändring av kretsens ändamål och geografiska område regleras i Apotekarsocietetens stadgar § 14.12.

Kontakt

Claes Jagensjö, Ordförande

claes.jagensjo@telia.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
27 jan
2021
jan
27
Tolkningar av de medicintekniska regelverken
Medicinteknik
OnlineMedicinteknik
27 jan
2021
jan
27
Stärka sitt eget varumärke
Regulatory Affairs
Online via zoomRegulatory Affairs
28 jan
2021
jan
28
Cancer Moonshot- the largest ever international cancer project
Online