Nedre Norrlands krets

Stadgar

Antagna av Apotekarsocietetens styrelse 2008-12-19 samt vid kretsens årsmöte år 2008.

§ 1
Ändamål
Nedre Norrlands krets är en krets inom Apotekarsocieteten. Ändamål och verksamhet regleras av Apotekarsocietetens stadgar § 1.

§ 2
Verksamhet
Kretsen skall utifrån de regionala förutsättningarna bedriva verksamhet i enlighet med Apotekarsocietetens ändamål.

§ 3
Område
Kretsens geografiska område fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige enligt Apotekarsocietetens stadgar § 14.12. Nedre Norrlands krets omfattar orterna Alnö, Backe, Bjästa, Bollstabruk, Bredbyn, Brunflo, Bräcke, Domsjö, Fränsta, Frösön, Funäsdalen, Föllinge, Gäddede, Hammarstrand, Hammerdal, Hede, Hoting, Husum, Härnösand, Järpen, Kramfors, Krokom, Kvissleby, Kälarne, Liden, Lit, Långsele, Matfors, Nyland, Offerdal, Ramsele, Rätan, Själevad, Skog, Sollefteå, Strömsund, Stugun, Sundsbruk, Sundsvall, Sveg, Svenstavik, Söråker, Timrå, Ullånger, Ånge, Åre, Örnsköldsvik och Östersund.

§ 4
Organisation
Kretsens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för kretsens förvaltning och är dess verkställande organ samt av årsmötet, som är kretsens högsta beslutande organ. Kretsens verksamhet och räkenskaper granskas av Apotekarsocietetens revisorer.

§ 5
Medlemskap
Villkor för medlemskap fastställs i Apotekarsocietetens stadgar §4 och 5. Hedersledamot i krets utses på årsmöte på förslag av styrelsen. Hedersledamot är befriad från den del av årsavgiften som utgör kretsens del.

§ 6
Årsavgift
Årsavgiften fastställs av Apotekarsocietetens fullmäktige.

§ 7
Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kretsstudieledare och minst två ytterligare ledamöter. Har kretsen eget ekonomiskt ansvar skall en av dessa väljas till kassör. För att ett beslut skall vara giltigt skall det biträdas av majoriteten av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Mandatperioden är ett verksamhetsår och omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 8
Styrelsens åligganden
Styrelsen handhar ledningen av kretsens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och beslut fattade av årsmöte. Styrelsen utgör mellan årsmötena kretsens beslutande organ och har särskilt följande åligganden:

 1. att ta erforderliga initiativ för att främja föreningens ändamål
 2. att kalla till årsmöte
 3. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 4. att verkställa av årsmötet fattade beslut
 5. att i förekommande fall utse den/dem som skall representera kretsen
 6. att till Apotekarsocietetens styrelse inlämna förslag till verksamhetsplan med kostnadsuppskattning för kommande kalenderår
 7. att till årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

§ 9
Firmateckning
Kretsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som krets-styrelsen därtill gett sin fullmakt. Kretsen kan låta Apotekarsocietetens kansli handha räkenskaperna. I detta fall tecknas firma av Apotekarsocietetens styrelse eller av den eller dem, som denna styrelse gett sin fullmakt.

§ 10
Räkenskaper
Kretsens räkenskaper avslutas för varje kalenderår.

§ 11
Revision

Kretsens verksamhet och räkenskaper granskas av Apotekarsocietetens revisorer.

§ 12
Årsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till ordinarie möte skall jämte före-dragningslista avsändas till kretsens medlemmar senast fyra veckor före mötet. Årsmöte kan även hållas per post (inkl fax och e-post). Därvid skall förutom nedan angivna punkter en rösträknare väljas. Som röstlängd gäller avgivna godkända röster upptagande den röstandes namn. Mellan årsmötes-handlingarnas utsändande och sista röstdag måste minst två veckor förflyta. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år under det sista kvartalet. Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare att föra protokoll
 4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 6. Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse
 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp
 9. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan årsmötet
 10. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse
 11. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter
 12. Val av minst två fullmäktigeledamöter. Valda ledamöter utöver dessa två anges med prioritet (i händelse av tilläggsmandat)
 13. Val av erforderligt antal fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning
 14. Diskussion kring verksamhetsplan och budgetförslag för nästkommande verksamhetsår

Ordföranden, styrelsen, Apotekarsocietetens styrelse eller minst en tredjedel av kretsmedlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Vid extra års-möte skall ej förekomma andra ärende än de, som angivits i kallelsen eller som är direkt kopplade till dessa. Ändrat antal fullmäktigemandat innan ordinarie årsmöte regleras genom att suppleanter inträder som ordinarie vid utökning och ordinarie leda-möter blir suppleanter vid minskning.

§ 13
Omröstning
Villkor för omröstning och protokoll anges i Apotekarsocietetens stadgar § 19.

§ 14
Stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem, styrelsen eller Apotekarsocietetens styrelse. Förslag från medlem lämnas till kretsstyrelsen.
Stadgeändring sker enligt Apotekarsocietetens stadgar § 16 andra stycket.

§ 15
Ändring av ändamål/område
Ändring av kretsens ändamål och geografiska område regleras i Apotekarsocietetens stadgar § 14.12.

Kontakt

Om du är intresserad av att återuppväcka kretsens arbete och ingå i deras styrelse är du välkommen att höra av dig till någon av nedanstående:

Lovisa Andersson, Kontaktperson Apotekarsocietetens kretsar
Skicka e-post

Kristina Jern, Verksamhetschef
Skicka e-post

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
6 dec
2023
dec
06
Via zoom! Modern diabetesbehandling
Öppenvårdsfarmaci
Digitalt 18.30-20.00Öppenvårdsfarmaci
8 dec
2023
dec
08
Apotekarsocietetens Medicinteknikdag
Medicinteknik
Stockholm 8.30-15.00Medicinteknik
8 dec
2023
dec
08
OBS! via zoom Apotekarsocietetens Medicinteknikdag
Medicinteknik
Digital 9.00-15.00Medicinteknik