Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm Scheele och hans värld

Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm Scheele och hans värld

350,00 kr inkl. moms

Beställ via formuläret

Författare: Lennartson Anders , Lindeke Björn , Ohlson Bo
Artikelnr: 11 705
ISBN: 978 91 98094237
Vikt: 940 g
Storlek: 165 x 240 mm

Förklaring

När Carl Wilhelm Scheele föddes en decemberdag 1742 var det nog inte mycket som tydde på att han skulle gå till historien. Han var sjunde barnet i en borgarfamilj i Stralsund – då en del av Sverige – och kom vid 15 års ålder till Göteborg för att läras upp till apotekare. Det var mitt under Pommerska kriget. Scheeles dagar var fyllda av apoteksarbete men han ägnade nätterna åt att läsa kemiska böcker och göra experiment. Snart hade den unge Scheele alltid någon ny förvånande upptäckt att berätta om. Då han 27 år gammal träffade den unge kemiprofessorn Torbern Bergman i Uppsala började en forskarkarriär utöver det vanliga. Detta är boken om Scheeles liv, hans upptäckter, den tid han levde i och den värld som omgav honom.

Förord

Det är ingen överdrift att säga att Carl Wilhelm Scheele var en av Sveriges främsta vetenskapsmän och en av 1700-talets mest lysande kemister; därför är det förvånande att vi hittills saknat en mer omfattande biografi över Scheele. Det är inte så att det saknas litteratur om Scheele, tvärt om, men litteraturen är splittrad och svår att överblicka. Detta gör att de kortfattade biografier som då och då dyker upp fortfarande mer eller mindre är baserade på det minnestal som Wilcke och Sjöstén författade på 1790-talet, medan en stor del av det material som tillkommit sedan dess allt som oftast förbigås. Flera felaktigheter upprepas gång på gång, trots att de verkliga förhållandena för länge sedan blivit utredda. Det finns tre Scheelebiografier i bokform; de är alla skrivna på tyska. Den mest omfattande skrevs av Otto Zekert på 1930-talet (den är utgiven i sju delar vilket låter respektingivande, men totalt rör det sig ändå inte om mer än cirka 370 sidor). Det är en brokig samling av biografiska uppgifter samt utdrag ur brev och skrifter. För den genomsnittlige läsaren får den nog anses som något av en utmaning. En kortare biografi av Zekert från 1963 är mer lättillgänglig. Den tredje boken skrevs av Cassebaum 1982, men inte heller denna lilla östtyska skrift framstår som särskilt lockande för oss idag.

Vår tanke har varit att samla den tillgängliga informationen om Scheele i en bok, där vi dessutom försökt sätta in Scheele i ett större sammanhang. Boken handlar alltså inte bara om Scheeles kemiska upptäckter, utan försöker ge en bild av vem Scheele egentligen var, vilka miljöer han rörde sig i och vilka människor han umgicks med. Tanken har också varit att försöka skriva en bok som inte förutsätter några förkunskaper i 1700-talskemi.

För att göra texten någorlunda lättillgänglig har den delats upp i två delar. Första delen är berättelsen om Scheeles liv och forskargärning. Här finner vi ett urval av Scheeles viktigaste upptäckter, deras betydelse och mottagande av samtiden. Andra delen utgör sammanfattningar av Scheeles samtliga (kända) tryckta arbeten med förklaringar och diskussioner. En sådan metodisk sammanställning av Scheeles verk har inte tidigare givits ut. Del 2 behöver inte nödvändigtvis läsas i en följd; tanken är snarare att man ska finna mer detaljerade uppgifter om de delar av Scheeles forskning som man av en eller annan anledningen är extra intresserad av. Fem bilagor återfinns på slutet: först en förteckning över Scheeles tryckta skrifter, sedan en lista över de kemiska namn som förekommer i Scheeles skrifter samt en förklaring av de mått och enheter Scheele och hans samtida använde; dessa är tänkta som hjälp för den som vill läsa Scheeles originalverk. Fjärde bilagan utgör ett urval av Scheelelitteratur. I femte bilagan återges renskrifter av de sju bevarade breven från Torbern Bergman till Scheele. Eftersom relationen mellan Bergman och Scheele varit en ständig källa till intresse, har vi valt att inkludera dessa brev som komplement till breven från Scheele till Bergman, som givits ut av Nordenskiöld. Personer som nämns i texten presenteras i allmänhet första gången namnet nämns. Om namnet dyker upp igen och läsaren vill färska upp minnet, hänvisar vi till personregistret i slutet av boken.

Maj 2015

Författarna

Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm Scheele och hans värld

350,00 kr inkl. moms

Beställ via formuläret

Beställningsformulär

Dina kontaktuppgifter/Your contact details

Faktureringsadress/Billing address

Leveransadress/Delivery Address

Om annan adress än ovan/If the address other than the above

Leveransadress/Delivery Address

Jag är medlem och erhåller 15% rabatt/I'm a member and receive a 15% discount

Jag är student och erhåller 15% rabatt/I'm a student and receive a 15% discount

Jag godkänner att mina uppgifter sparas för att hantera min order/I agree that my information will be saved to manage my order