Vård i världsklass – sjukvårdsfarmacins bidrag

Idag den 5 oktober har Sektionen för sjukvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten ett seminarium kring hur sjukvårdsfarmacin bidrar till en Vård i världsklass. I seminariet deltar inbjudna personer inom sjukvård och sjukvårdsapotek samt Tony West, Project Director, European Association of Hospital Pharmacists. Som inledningstalare medverkade statssekreterare Agneta Karlsson.

Efter omregleringen av apoteksmarknaden har sjukvårdshuvudmännen utvecklats till de aktörer som primärt formar sjukvårdsfarmacin i Sverige. Med denna roll följer ett ansvar att bevaka och driva viktiga övergripande frågor för sjukvårdsfarmacin som bransch, till exempel kompetensförsörjning i framtiden och kvalitetsstandarder. På såväl europeisk som global nivå pågår ett arbete att implementera standarder för god sjukvårdsfarmaci (EAHP statements on Hospital Pharmacy) många av dem med relevans och bärighet för Sverige.

Sektionen för sjukvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten är Sveriges representant i EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) och därigenom språkrör för svensk sjukvårdsfarmaci på europabasis.