Stipendium till apoteksforskning om hur kunder kan ta en aktiv roll i rådgivningen om läkemedel

 

Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning tilldelas Karin Svensberg, verksam inom ämnesområdet samhällsfarmaci vid OsloMet, Oslo Metropolitan University.

Hon får stipendiet, som är på 150 000 kronor, för projektet ”Vad är viktigt för dig?” som syftar till att göra apotekskunder mer delaktiga i rådgivningen kring läkemedel.

– Karin Svensberg är en värdig mottagare av vårt stipendium för apoteksforskning, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Det här är en satsning som är tänkt just att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek.

Redan i sin doktorsavhandling från 2017, Facilitators and Barriers to Pharmacists’ Patient Communication, fokuserade Karin Svensberg på kommunikation kring läkemedelsanvändning. Nu har hon vidareutvecklat sina tankar kring patientperspektivet på rådgivning i projektet ”Vad är viktigt för dig?” där en del handlar om att utveckla ett personligt rådgivningsformulär.

Apotekarsocietetens styrelse fattade beslut om stipendiet till Karin Svensberg med motiveringen: ”Studien kan, på ett intressant och nytt sätt, påverka och förbättra patientmötet. Studien är tänkt att göras i två steg där ett formulär utvecklas som sedan används för datainsamling. Apoteksfarmaceutens kunskap, kompetens och roll stöds och utvecklas i högsta grad – på sikt en intressant vidareutveckling av apotekens service.”

– Jag är väldigt glad över den här möjligheten att vara med och utveckla kundmötet på svenska öppenvårdsapotek, säger Karin Svensberg. Vi vet från tidigare forskning att få patienter spontant inleder en dialog om sina läkemedel på apoteket. Genom min studie vill jag undersöka om särskilda redskap för patienten kan öka delaktigheten i rådgivningen.

Behovet av forskning inom området samhällsfarmaci har lyfts flera gånger, senast i Apoteksmarknadsutredningen. Apotekarsocieteten har också i olika sammanhang poängterat vikten av att säkerställa att ett område som ligger så nära vården vilar på solid vetenskaplig grund.

– Apoteken utgör en viktig del i läkemedelskedjan och det är angeläget att bedriva forskning som kan förbättra användningen av läkemedel, säger Karin Meyer. Det ska bli intressant att följa resultaten av Karin Svensbergs arbete.

Stipendiebeslutet föregicks av ett prioriteringsarbete inom en expertkommitté bestående av:
• Pia Frisk
• Annika Nordén Hägg
• Anna Montgomery
• Mats Wennberg
• Andreas Rosenlund
• Sofia Kälvemark Sporrong (deltog ej i beslutet)
• Annika Tengvall

Kort om stipendiaten
Karin Svensberg är en svensk apotekare som den 11 augusti 2017 disputerade på avhandlingen Facilitators and Barriers to Pharmacists’ Patient Communication: The Pharmacist Profession, the Regulatory Framework, and the Pharmacy Undergraduate Education vid Universitetet i Oslo. Idag är hon verksam vid OsloMet – storbyuniversitetet (tidigare Høgskolen i Oslo og Akershus) som førsteamanuensis i samhällsfarmaci.

Kort om stipendiet
I maj 2018 utlyste Apotekarsocieteten ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Stipendiet avser forskning inom områden som:
• Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
• Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/resultat)
• Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
• Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma

Läs mer om Apotekarsocietetens stipendier och priser

För ytterligare information, kontakta Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, telefon 076–855 96 48

Till MyNewsDesk