Bidrag till behövande

Ansökan för bidrag till ekonomiskt behövande* ska ske på specifik blankett (se nedan). Den ska fyllas i och, tillsammans med inkomst- och förmögenhetsuppgifter samt handlingar som styrker den sökandes identitet, skickas in till: Apotekarsocieteten, Box: 1136, 111 81 Stockholm, senast den 22 oktober 2021.

De stiftelser som har utlysning är följande:

Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse som utlyser bidrag till änkor/änklingar eller barn till avliden apotekare.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse som utlyser bidrag till behövande farmaceuter med anknytning till apoteksverksamhet eller efterlevande till dessa personer.

*om den sammantagna inkomsten understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp anses en person normalt som ekonomiskt behövande (schablonregel). Med sammantagen inkomst avses inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt beslut om slutlig skatt för året före det år då ansökan görs. Prisbasbeloppet 2021 uppgår till 47 600 kr.

Klicka här  för att komma åt och skriva ut aktuell blankett.