Stipendier från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner. Stiftelsen utlyser nu nedanstående stipendier med sista ansökningsdag 31 januari 2020.

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander samt för forskningsvistelse utomlands kortare tid under doktorandtiden

Ett antal stipendier för ovanstående ändamål för aktiviteter som börjar efter den 1 maj 2020.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Post doc stipendier

Minst ett post doc stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Ansökan ska innehålla:

 • forskningsplan inkl personligt brev
 • budget
 • yttrande från moderinstitutionen om forskningsplanens angelägenhetsgrad och den sökandes lämplighet
 • CV inkl publikationslista
 • datum för disputation
 • försäkran om att ej fått bidrag från annat håll
 • planerad tidsomfattning på post-doc vistelse

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier för sommarforskning 2020

Stiftelsen utlyser nu ett  ett antal stipendier för studerande på grundutbildningsnivå som under 5-7 veckor sommaren 2020 vill arbeta med projekt på akademisk institution eller företag. Stipendierna är avsedda för personer som ännu inte tagit ut examen eller gjort examensarbete på avancerad nivå (dvs har mindre än 300hp)

De utlysta stipendierna är på 2500 kronor/vecka och i en tidsperiod om 5-7 veckor. Stipendier är skattefria. I ansökan ska totalt belopp och tidsperiod anges.

Ansökan ska kompletteras med följande:

 • Personligt brev från den sökande om max 1 A4-sida med motivering
 • Kort projektbeskrivning om max 1 A4-sida från handledare/projektansvarig i vilken det framgår att institutionen/företaget står för nödvändiga resurser för projektets genomförande
 • I projektbeskrivningen ska framgå hur den forskning som ska göras kopplar till ändamålet för IFs stiftelse dvs forskning inom farmacins ämnesområden
 • Bilagan ska vara underskriven av handledaren och den sökande samt innehålla uppgift om datum för den period som stipendiet söks för

Efter perioden ska en återrapportering om max 1 A4-sida som signeras av både handledare/projektansvarig och stipendiat skickas in digitalt. Detta ska avgöras oavsett om projektet är avslutat eller inte. Icke återrapporterat stipendium påverkar prioritering vid framtida stipendieansökningar.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Stipendier för examensarbeten utomlands

Stipendier för resebidrag för att möjliggöra examensarbete utomlands inom farmaci-/läkemedelsområdet om minst 30 hp under hösten 2020. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg från ansvarig institution i Sverige och intyg från mottagande institution. Observera att stipendier endast kan sökas för resekostnader, ej för boende mm.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Belopp för dessa stipendier fastställs av stipendiekommittén.

Ansökningsformulär samt allmän information

Sista ansökningsdag 31 januari 2020.

Till ansökningsformulär klicka här
Om du är medlem i Apotekarsocieteten eller deltagit i aktivitet från Läkemedelsakademin eller köpt produkter från vår webbshop har du en inloggning hos oss. Viktigt att du använder samma mejladress som du tidigare använt i dina kontakter med oss. Logga därför in med dina inloggningsuppgifter innan du fyller i stipendieansökan.

Om du söker för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 maj 2020 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. För sommarforskning är medlemskap ett krav. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte används inom ett år återgår till stiftelsen.

En återrapportering ska göras snarast efter att stipendiet har använts.

För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare, PhD
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06