Stipendier för forskning

Stipendier kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2019. Sista ansökningsdag 31 oktober 2018.

Stipendier för examensarbete utomlands

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse
Resestipendier avsedda för att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci-/läkemedelsområdet om minst 30hp under våren 2019. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige och intyg från mottagande institution.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

Belopp för dessa stipendier fastställs av stipendiekommittén.

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander .

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse utlyser stipendier om totalt ca 1 000 000 kronor (inkl examensarbeten enl ovan och post doc enl nedan)

C D Carlssons stiftelse utlyser stipendier om totalt ca 400 000 kronor

Gunnar Hylténs stiftelse utlyser stipendier om ca 30 000 kronor för i första hand läkemedelsforskning, företrädesvis inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Ange i din ansökan om din forskning är inom detta område.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Post doc stipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse utlyser minst ett post doc stipendium om ca 300 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) med möjlighet till förlängning vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen. I tillägg kan ansökas om extra bidrag om max 30 000 kronor/medföljande som den sökande har helt försörjningsansvar för. Underlag för detta ska biläggas ansökan.

Ansökningar av post doc stipendium ska kompletteras med:

Personligt brev
Planerad tidsomfattning för postdocvistelsen som stiependieansökan avvser
CV
Projektbeskrivning
Publikationslista
Intyg från handledare vid moderinstitutionen
Intyg från mottagande institution
Datum för disputation
Budgetplan
Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2018. Till ansökningsformulär

Observera att IFs stiftelse som finns med i ansökningsformuläret inte ingår i denna utlysning utan utlyses separat under sommarforskning.  Kryssa därför inte i rutan för IFs stiftelse.

Om du söker stipendium för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken ovan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär. Sista ansökningsdag 31 mars 2018.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2019 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskap inkl betalning av detta för innevarande kalenderår ska vara registrerat sista ansökningsdagen. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte använts inom ett år återgår till stipendiestiftelsen.

En stipendieredogörelse i form av deltagarbevis, abstract för poster/föredrag eller liknande ska insändas snarast efter stipendiet har använts. För post doc stipendier ska en redogörelse om max två A4-sidor skickas in efter post doc vistelsen.

För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06