Stipendier för forskning

Stipendier för examensarbete utomlands

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Resestipendier avsedda för att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci-/läkemedelsområdet om minst 30hp under hösten 2020. Observera att det endast går att söka före resekostnader, ej för andra utgifter. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige och intyg från mottagande institution.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.
Belopp för dessa stipendier fastställs av stipendiekommittén.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020. Till ansökningsformulär.

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander vid svenskt universitet samt disputerade inom akademin.

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Utlyser stipendier om totalt ca 1 000 000 kronor (inkl examensarbeten enl ovan och post doc enl nedan).

C D Carlssons stiftelse

Utlyser stipendier om totalt ca 300 000 kronor.

Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning

Utlyser stipendier om totalt ca 30 000 kronor.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot digitalt.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020. Till ansökningsformulär.

Kortare forskningsvistelse utomlands för i första hand doktorander

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Utlyser stipendier om totalt ca 1 000 000

C D Carlssons stiftelse

Utlyser stipendier om totalt ca 300 000

Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning

Utlyser stipendier om totalt ca 30 000

Ansökningar till forskningsvistelse utomlands ska kompletteras med:

 • Planerad tidsomfattning för forskningsvistelsen som stipendieansökan avser
 • Projektbeskrivning på max 1 A4-sida

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020. Till ansökningsformulär.

Post doc stipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Utlyser minst ett post doc stipendium om ca 600 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) med möjlighet till förlängning vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Richard Dahlboms stiftelse

Utlyser stipendium om 600 000 kronor inom medicinsk kemi med koppling till läkemedelsområdet.

Göran Schills stiftelse

Utlyser stipendium om 600 000 kronor inom analytisk kemi med koppling till läkemedelsområdet.

Ansökningar av post doc stipendium ska kompletteras med:

 • Personligt brev
 • Planerad tidsomfattning för postdocvistelsen som stipendieansökan avser
 • CV
 • Projektbeskrivning
 • Publikationslista
 • Intyg från handledare vid moderinstitutionen
 • Intyg från mottagande institution
 • Datum för disputation
 • Budgetplan
 • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020. Till ansökningsformulär.

Apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stipendiet möjliggör 6 månaders forskning (dvs. lönekompensation) samt ett mindre bidrag till omkostnader om totalt 200.000 kronor. Behörig att söka är person som är knuten till en institution vid universitet/högskola eller har konfirmerat samarbete med namngiven person på en institution och har för avsikt att genomföra ett projekt inom öppenvårdsapotek inom områden som:

 1. Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
 2. Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/ resultat)
 3. Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
 4. Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma                            

Ansökan av apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning ska kompletteras med;

Bakgrund, syfte och metod samt litteraturreferenser. I ansökan ska framgå hur projektet, hypotetiskt, kan medverka till Apotekens bidrag till bra läkemedelsanvändning.

 • Budget
 • Tidplan
 • Samverkan med andra organisationer (dvs. utanför universitet och öppenvårdsapotek) inkl. bekräftelse från sådan organisation om samverkan
 • CV för sökande
 • CV för ev andra personer som deltar i projektet
 • Ansvarig institution dit projektet knyts
 • Information om ev övrig finansiering

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020. Till ansökningsformulär.

Om du söker stipendium för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken ovan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär. Sista ansökningsdag 31 oktober 2020.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2021 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras. Vid många sökande prioriteras doktorander före yrkesverksamma/disputerade.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskap inkl betalning av detta för innevarande kalenderår ska vara registrerat sista ansökningsdagen. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas för avsett ändamål ska återbetalas. Stipendiet får inte användas för annat ändamål utan godkännande från Apotekarsocieteten. Beviljat stipendium som inte använts inom ett år återgår till stipendiestiftelsen.

En stipendieredogörelse i form av deltagarbevis, abstract för poster/föredrag eller liknande ska insändas snarast efter stipendiet har använts. För post doc stipendier ska en redogörelse om max två A4-sidor skickas in efter post doc vistelsen.

För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06