Stipendier för forskning och vetenskap

Apotekarsocietetens stipendiekommittee för forskning och vetenskap utlyser stipendier för nedanstående ändamål med sista ansökningsdag 31 oktober 2021 för aktiviteter efter 1 januari 2022. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskapliga studier och forskning som täcker olika typer av farmaceutisk forskning från tidig läkemedelsutveckling till läkemedelsanvändning. Ändamålen skall uppfyllas genom utgivande av stipendier.

Du som är behörig att söka;

I första hand sökande knutna till svenskt universitet alternativt aktiv inom forskning tex på myndigheter eller forskningsinstitut i Sverige

Företrädesvis doktorander samt disputerade

Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning för företrädesvis doktorander samt disputerade

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse

Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning

Apotekare Gunnar Hyltén stiftelse

Apotekare CD Carlsson stiftelse

Ansökningar skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär. Obs! inga dokument behövs bifogas. Motivering skrivs i ansökningsformuläret.

Till ansökningsformulär.

Stipendier för examensarbete utomlands

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stipendier för resebidrag för att möjliggöra examensarbete utomlands inom farmaci-/läkemedelsområdet om minst 30 hp under våren 2022. Observera att stipendier endast kan sökas för resekostnader, ej för boende mm.

Ansökningar för examensarbeten ska kompletteras med:

 • intyg från examinator vid moderinstitution i Sverige samt intyg från mottagande institution.

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Till ansökningsformulär.

Forskningsvistelse på annat universitet eller i annan forskningsmiljö inom eller utanför Sverige under kortare tid, max 6 mån

Elisabeth och Alfred Ahlqvist stiftelse

Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning

Apotekare Gunnar Hyltén stiftelse

Apotekare CD Carlsson stiftelse

Ansökningar till forskningsvistelse utomlands ska kompletteras med:

 • Planerad tidsomfattning för forskningsvistelsen som stipendieansökan avser
 • Projektbeskrivning på max 1 A4, plats för forskningsvistelsen, kortfattad beskrivning om vad som ska göras samt betydelsen av forskningsvistelsen för forskningsprojektet.

Ansökningar inkl alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2021. Till ansökningsformulär.

Apotekens bidrag för bättre läkemedelsanvändning

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stipendiet möjliggör 6 månaders forskning (dvs. lönekompensation) samt ett mindre bidrag till omkostnader om totalt 300 000 kronor. Behörig att söka är person som är knuten till en institution vid universitet/högskola och har för avsikt att genomföra ett projekt inom öppenvårdsapotek inom områden som:

 1. Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
 2. Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/ resultat)
 3. Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
 4. Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma

Ansökningar av forskningsvistelse ska kompletteras med:

 • Bakgrund, syfte och metod samt litteraturreferenser. I ansökan ska framgå hur projektet, hypotetiskt, kan medverka till Apotekens bidrag till bra läkemedelsanvändning.
 • Budget
 • Tidplan
 • Samverkan med andra organisationer (dvs. utanför universitet och öppenvårdsapotek) inkl. bekräftelse från sådan organisation om samverkan
 • CV för sökande
 • CV för ev andra personer som deltar i projektet
 • Ansvarig institution dit projektet knyts
 • Information om ev övrig finansiering

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2021 . Till ansökningsformulär.

Post doc stipendier

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Post doc stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands eller i Sverige efter avlagd doktorsexamen med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år!

Göran Schills stiftelse

Post doc stipendium om max 600 000 kronor för att främja grundläggande forskning inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.

Ansökningar av post doc stipendium ska kompletteras med:

 • Personligt brev
 • Planerad tidsomfattning för postdoc-perioden som stipendieansökan avser
 • CV för sökande
 • Projektbeskrivning
 • Publikationslista
 • Intyg från mottagande institution
 • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
 • Datum för disputation
 • Budgetplan (redovisa avvikelser från ursprunglig budget)
 • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Ansökningar inklusive alla bilagor ska skickas in digitalt via länken nedan. Ansökningar tas endast emot via detta formulär.

Obs! Tänk på att gärna skicka in dina bilagor i en fil om du har fler dokument. För kurser och konferenser behövs bara en motivering som skrivs in i ansökningsformuläret.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2021. Till ansökningsformulär.

Ansökningsformulär samt allmän information

Sista ansökningsdag 31 oktober 2021.

Till ansökningsformulär klicka här
Om du är medlem i Apotekarsocieteten eller deltagit i aktivitet från Läkemedelsakademin eller köpt produkter från vår webbshop har du en inloggning hos oss. Viktigt att du använder samma mejladress som du tidigare använt i dina kontakter med oss. Logga därför in med dina inloggningsuppgifter innan du fyller i stipendieansökan.

Om du söker för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2022 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte används inom ett år återgår till stiftelsen.

En återrapportering ska göras inom 3 månader efter att stipendiet har använts.

För kurser, temadagar och symposier från Apotekarsocieteten, se Läkemedelsakademins hemsida.

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06