Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning

Apotekarsocieteten utlyser ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Detta kan göras inom områden som:

 • Apoteksverksamhet (organisation, uppdrag, resurser, aktivitet, utfall)
 • Apotekens service och tjänster (syften/grund för tillämpning, effektivitet, verkningsgrad/utfall/resultat)
 • Apoteksfarmaceuters kunskap, kompetens och roll (farmaceuternas professionella praktik)
 • Intressenter, ideologier och regleringar som påverkar apoteksverksamheten och de farmaceutiska professionerna inom densamma

Behörig att söka är person som är knuten till en institution vid universitet/högskola och har för avsikt att genomföra ett projekt inom öppenvårdsapotek  där särskilt apotekens och farmaceutens roller lyfts fram. Projektet ska kunna slutföras inom två år från det stipendiet beviljats. Resultaten ska publiceras i publikation eller annan form av slutrapport som kan publiceras företrädesvis i vetenskaplig tidskrift.

Ansökan ska innehålla:

 • Bakgrund, syfte och metod om totalt 2-3 A4-sidor
 • Litteraturreferenser
 • Budget
 • Tidplan
 • CV för den sökande
 • Institution vid universitet/högskola dit projektet knyts
 • Information om ev övrig finansiering
 • Om aktuellt ansvarig handledare

Ansökan görs senast den 20 september Till ansökningsformulär

Stipendiekommittén utgörs av representanter från Apotekarsocietetens SIG samhällsfarmaci och apoteksverksamhet och består av:

Pia Frisk, PhD
Sofia Kälvemark Sporrong, PhD
Annika Nordén Hägg, PhD
Anna Montgomery, PhD
Andreas Rosenlund
Annika Tengvall
Mats Wennberg

Kontakt

Lisa Bandholtz
PhD, Vetenskaplig sekreterare

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39