Sjukvårdsfarmaci

EAHP

EAHP är en europeisk ideell sammanslutning av nationella organisationer för sjukvårdsfarmaci och representerar därigenom mer än 21 000 sjukvårdsfarmaceuter från 35 länder. EAHP:s uppdrag är att representera och utveckla sjukvårdsfarmacin i Europa för att på så sätt bidra till en kontinuerlig förbättring av vården. Detta görs genom vetenskap, forskning, utbildning, praktik men också genom att dela “best-practice” med andra professioner inom Hälso- och sjukvården.

EAHP arbetar bland annat med att främja forskning och utveckling, anordna utbildningar och seminarier, ta fram policys och riktlinjer samt utöva lobbying mot myndigheter och politiska organisationer – framförallt på EU-nivå, men EAHP kan även bistå nationell lobbying i enskilda medlemsländer. Sektionen för sjukvårdsfarmaci representerar Sverige i EAHP.

EAHP:s aktuella huvudfrågor och projekt

En aktuell lobbyfråga där EAHP har ägnat mycket kraft på EU-nivå är implementeringen av EU:s direktiv om förfalskade läkemedel (Directive 2011/62/EU) med tillhörande Kommissionens delegerade förordning (EU 2016/161) där proceduren för utcheckning av serialiserade läkemedelsförpackningar är betydligt mer komplicerad i sjukvården än på öppenvårdsapotek.

EAHP är utgivare av tidskriften European Journal of Hospital Pharmacy. Som medlem i sektionen för sjukvårdsfarmaci blir man prenumerant på denna tidning.

EAHP statements

Utifrån den internationella farmaciorganisationen FIP:s Basel Statements om framtidens sjukhusfarmaci har EAHP utarbetat 44 policystatements om god sjukvårdsfarmaci anpassade för Europa, allmänt kallade EAHP statements. Dessa statements antogs 2014 efter en grundlig delfiprocess där såväl EAHP:s medlemmar som intresseorganisationer för patienter och andra hälso/sjukvårdsprofessioner deltog i omröstningen. EAHP statements finns tillgängliga i engelsk och svensk version. Sektionen för sjukvårdsfarmaci har valt ut följande sju av EAHP:s statements som särskilt prioriterade för Sverige: 1.1, 2.5, 3.6, 4.8, 5.1, 6.1 och 6.4.

EAHP Statements implementation project

Den övergripande strategiska visionen för EAHP statements är att de ska omvandlas till branschstandard för sjukvårdsfarmacin i Europas länder, vilket är ett arbete som måste drivas nationellt. EAHP har startat ett ambitiöst projet för att främja och stödja förändringsarbetet att implementera EAHP statements i praktiken. Inom ramen för implementeringsprojektet har EAHP utvecklat ett självskattningsverktyg, kallat SAT och lanserat ett utbytes- och utbildningsprogram kallat SILCC, vilka beskrivs nedan. EAHP bistår och främjar också nationellt lobbyarbete kring strategiska sjukhusfarmaceutiska frågor, något som är angeläget i Sverige.

Self Assessment Tool (SAT)

SAT är ett verktyg för sjukhus att självskatta hur man ligger till avseende EAHP:s 44 statements. Verktyget är helt web-baserat och nås via EAHP:s hemsida. Skattningen kan göras som self assessment eller official assessment. Data från self assessment är bara tillgängliga för en själv, medan data från official assessment sparas i databas och används för anonymiserade jämförelser mot andra sjukhus inom landet samt på europeisk nivå. Självskattningen ger en action plan med prioriterade områden för förbättring. Resultat och action plan kan skrivas ut som pdf. Om man upprepar skattningen regelbundet, tex var 6–12:e månad kan den användas för att följa förändring lokalt. Notera att data i databasen skrivs över med aktuella värden, varför man bör skriva ut resultaten från varje skattningstillfälle som pdf eller excel för att kunna följa sin egen förändring över tid.

SILCC (Statement Implementation Learning Collaborative Center)

SILCC är en förkortning av Statement Implementation Learning Collaborative Center och är ett projekt som syftar till att bygga upp ett nätverk av sjukhus runt om i Europa där man har implementerat delar av EAHP statements på ett föredömligt sätt i en välfungerande verksamhet. Dessa institutioner erbjuder möjlighet till studiebesök och/eller upplärning för sjukhusfarmaceuter från andra länder och kallas för SILCC hosts.

Svenska sjukhus som är intresserade av att bli ett SILCC host uppmanas ta kontakt med sektionsstyrelsen.

Krav för SILCC hosts

  • Genomfört en officiell SAT självskattning samt ha status som fully implemented för relevanta statements som man vill bli center för.
  • Fyllt i EAHP:s ansökningsblankett som finns här
  • Fått stöd för kandidatur som SILCC host från sektionen för sjukvårdsfarmacis styrelse.

Sjukhus som antas som SILCC hosts får en fri deltagaravgift till EAHP-kongressen samt ytterligare en till när man haft sin första utbytesdeltagare.

De som åker på utbyte till en SILCC host kallas för SILCC fellow i EAHP:s nomenklatur.

Krav för att få åka som SILCC fellow:

  • Sjukhuset ska ha genomfört SAT självskattning och identifierat ett/flera områden som behöver utvecklas (priority item enligt SAT action plan).
  • Utfästa sig att göra en uppföljande SAT för att mäta effekt av SILCC-besök.
  • Fyllt i EAHP:s ansökningsblankett som finns här

CTF (Common Training Framework)

EAHP driver ett projekt för att skapa ett europeiskt ramverk för specialisering i sjukhusfarmaci så att specialistexamen från ett land kan erkännas ömsesidigt mellan olika länder i Europa. Detta projekt går under namnet Common Training Framework (CTF). I Sverige finns i dagsläget ingen specialistutbildning i sjukvårdsfarmaci, medan det i länder som Spanien, Frankrike och Holland i princip är obligatoriskt.

EAHP har utarbetat en lista över kompetenser som en sjukvårdsfarmaceut bör besitta och som därmed bör ligga till grund för utbildningsplaner till specialisering i sjukvårdsfarmaci.

Mer information om CTF-projektet finns att läsa på dess hemsida.

EAHP Survey

Med jämna mellanrum genomför EAHP en enkät för att kartlägga status för sjukvårdsfarmacin i Europa och följa hur implementeringen av EAHP statements fortgår i olika länder.

De senaste årens survey-resultat finns här

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
11 okt
2023
okt
11
CAR-T behandling av cancerpatienter- hur fungerar testning, biobanking och behandling i praktiken?
Digitalt
16 okt
2023
okt
16
OBS! Via zoom TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Digital 13.00-18.30Kliniska studier
16 okt
2023
okt
16
TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Stockholm 13.00-18.30Kliniska studier