Kliniska studier

Stipendier från Sektionen för kliniska studier

Sektionen delar årligen ut två olika stipendier ett på våren och ett på hösten.

Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine har bidragit med stöd till totalt tre stipendier för monitoreringsutbildningar under 2023.

Utbildningsstipendier är reserverade för (forsknings)sjuksköterskor inom alla Regioner i Sverige (som jobbar inom offentlig hälso- och sjukvård).
Det är möjligt att söka en monitoreringsutbildning i ”Uppsala” eller i ”Stockholm”.

Ange önskad plats i ansökan!

Ansökan ska skickas in via e-post senast fredag 31 mars 2023 sabine.linden@akademiska.se

Stiftelsens styrelse kommer i samråd med sektionens styrelse välja ut vilka sökande som får ta del av utbildningsstipendier.
Fullständig ansökan ska innehålla:

Sökandes namn
Kontaktuppgifter (epost och tel)
Arbetsplats (ska vara offentlig hälso- och sjukvård)
Avsedd kurs: ”Stockholm” eller ”Uppsala”
Motivering (hur kommer sökande använda kunskaper och varför vill man gå utbildningen)
Kort CV eller beskrivning av tidigare erfarenhet inom forskning

Bert Erstrands stipendium

Stipendiet, som instiftades 1992 kan delas ut till ”…sjuksköterska eller motsvarande som förtjänstfullt arbetat med klinisk läkemedelsprövning”.
För närvarande har stipendiet ett värde av upp till 5 000 SEK och kan användas till någon kurs/temadag anordnad av Läkemedelsakademin eller Apotekarsocietetens sektion för Kliniska Studier, under innevarande eller nästkommande år.

Hur söker jag?

• I ansökan för detta stipendium ska sökanden ange:
― namn, arbetsplats, arbetsuppgifter
― kontaktuppgifter
― kostnad och avsedd användning
― motivering varför sökanden vill komma i fråga för stipendiet
• Ansökan skickas till Apotekarsocietetens sekretariat info@apotekarsocieteten.se OBS! märk ansökan med Bert Erstrand stip.
• Stipendiaten utses av sektionsstyrelsen och meddelas efter första ordinarie styrelsemöte efter ansökningstidens utgång

Hedersstipendium

I samband med att Sektionen för kliniska studier inträdde i Apotekarsocieteten instiftades en fond, Föreningen för klinisk läkemedelsprövnings fond.
Avkastning ur denna fond delas en gång per år ut till person som genom sina insatser under det gångna året aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning.

Hur nominerar jag?

• Förslag till mottagare av stipendiet kan väckas av medlem i sektionen
• Nomineringar ska innehålla namn, kontaktuppgifter (den som nominerar och den som nominerats) och en så detaljerad motivering som möjligt, till varför styrelsen ska välja den nominerade.
• Förslag skickas till Apotekarsocietetens sekretariat info@apotekarsocieteten.se senast den 15 september.
• Stipendiat utses av sektionsstyrelsen och utdelas vid lämpligt tillfälle före årsskiftet.

2021 års hederstipendium tilldelades Sune Larsson

Sune Larsson har under mer än 30 år oavbrutet arbetat för att möjliggöra och underlätta klinisk forskning. Han brinner för att främja samverkan mellan akademi, industri och sjukvård, samt att nya lösningar och behandlingar kan implementeras på ett säkert och effektivt sätt i sjukvården. Han har även varit en starkt bidragande faktor till att forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal i Sverige har en nationell arbetsbeskrivning, ett nationellt nätverk och en nationell konferens.

2020 års hedersstipendium avböjdes av Gunilla Andrew-Nielsen enl. nedan:

Gunilla Andrew-Nielsen har valt att tacka nej till Apotekarsocietetens hedersstipendium med följande motivering: ”Jag känner mig hedrad över utnämningen men med anledning av min tjänst på Läkemedelsverket har jag övervägt om det är lämpligt att jag tar emot hedersstipendiet. Läkemedelsverket ska som myndighet utföra sitt uppdrag på ett objektivt och neutralt sätt. Jag och Läkemedelsverket vill inte att det ska finnas anledning att ifrågasätta min eller myndighetens saklighet, professionalism eller opartiskhet. Med anledning av det har jag valt att tacka nej till hedersstipendiet.”

2019 års hedersstipendium tilldelades Cecilia Roos med följande motivering:

Cecilia Roos engagemang och brinnande intresse för kliniska prövningar har visat sig på många sätt.

I flera år drivande för att Sverige ska få ett s.k. Transcelerate country network. I år lyckades hon och blev country Lead för Sverige. Inom Transcelerate samarbetar läkemedelsföretag i att skapa gemensamma lösningar för att avlasta patient och klinik och därigenom underlätta den kliniska forskningen. I maj 2018 höll Cecilia ett informationsmöte om lösningar inom Transcelerate som redan fanns framtagna och tillgängliga för alla att använda. Transcelerates sätt att arbeta karakteriserar Cecilias sätt att arbeta; att engagera andra, att dela med sig och i olika nätverk samarbeta, med en stark drivkraft för att svenska patienter fortsatt ska erbjudas att delta i klinisk utveckling och klinikerna få ökad kunskap och erfarenhet av klinisk forskning.

Cecilia var medlem i Expertnätverket för Kliniska prövningar på LIF; delade med sig av sin kunskap och vågade ställa utmanande frågor för att få igång diskussion som kan leda till en lösning. En viktig röst i samtalen med myndigheterna genom att dela med sig av viktig internationell kunskap hur man löst motsvarande problem i andra länder.

Cecilia var aktiv i kliniska studiers sektionsstyrelse på Apotekarsocieteten där hon under året varit drivande i att aktiviteter kunnat genomföras även via web, så att fler haft möjlighet att delta.

Cecilia avled 30 september 2019 efter en tids sjukdom och hon lämnar stor sorg och saknad efter sig.

 

2018 års hedersstipendium delades inte ut. Detta beslut togs efter att styrelsen inte erhållit några nomineringar från sektionens medlemmar.

2017 års hedersstipendium tilldelades GCP-inspektören Helena Lindberg med följande motivering:

”Helenas pedagogiska sätt att utföra inspektioner samt hennes engagemang som föreläsare leder till ökad kunskap och förståelse för kliniska studier.
Det upplevs betryggande att ha med Helena som svensk GCP-inspektör vid utländska inspektioner i Sverige då hon är en mycket hjälpande länk mellan den gästande myndighetsrepresentanten och företaget.
Helena har varit aktiv under flera år inom kliniska studiers sektionsstyrelse. Hon bistår oss fortsatt som mottagande part för våra frågor och svar i tidningen Prövningen.
Vi uppskattar Helenas tillgänglighet för våra medlemmar då hon ger raka och tydliga svar på frågor rörande kliniska studier.”

Kontakt

Fredrik Hansson
fredrik.hansson@ctc-ab.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
6 dec
2023
dec
06
Via zoom! Modern diabetesbehandling
Öppenvårdsfarmaci
Digitalt 18.30-20.00Öppenvårdsfarmaci
8 dec
2023
dec
08
Apotekarsocietetens Medicinteknikdag
Medicinteknik
Stockholm 8.30-15.00Medicinteknik
8 dec
2023
dec
08
OBS! via zoom Apotekarsocietetens Medicinteknikdag
Medicinteknik
Digital 9.00-15.00Medicinteknik