Apoteket Storken i Stockholm

Apoteket Storken

DCF 1.0År 1896 beslöt Kungl. Maj:t att ett nytt apotek skulle inrättas i Stockholm på den då östligaste delen av Östermalm. Genom ett kungligt brev av den 8 maj samma år bestämdes apotekets namn till Storken.

Privilegium på det nya apoteket tilldelades den 4 december 1896 apotekaren och riksdagsmannen Ingemar Kerfstedt. Denne lät 1897 byggmästarna Hans Hallström och G. Norberg börja bygga ett hus i hörnet av Storgatan och Styrmansgatan, ritat av Hallström, och i detta hus ligger apoteket än i dag. Apoteket utrustades under ledning av Kerfstedt och den ”examinerade apotekaren” Carl Ludvig Melén och kunde öppnas för allmänheten som Stockholms 20:de apotek den 1 april 1898; huset var då ännu inte helt färdigbyggt.

På bilden ovan ser vi en del av fasaden mot Storgatan i morgonljus.

Apotekets innehavare

Följande tabell visar apotekets innehavare från dess inrättande 1896 till bildandet av Apoteksbolaget AB 1971. Uppgifterna är hämtade ur ”Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till närvarande tid”, bd VII, sid. 135 (utg. av Lars Lundquist, Apotekarsocieteten, Stockholm, 1971).

Innehavare Tid
Ingemar Kerfstedt (se biografi längre ned) 1896 – 1910
Adolf Gotthard Humbla 1911 – 1925
Nils Idar Johan Carl Olof Bruzelius 1925 – 1937
Yngve Palm 1937 – 1942
Signy Hellström 1943 – 1951
Gunnar Lundin 1951 – 1962
Olle Wallén 1952 – 1969
Filial under apoteket Falken 1970

Ingemar Kerfstedt - en kort biografi

Ingemar Kerfstedt

Porträtt, målat av E. Lindgren 1906; skänkt till apoteket av Brit-Mari och Nils Öberg.

 Ingemar Kerfstedt ( i det följande IK) föddes i Häggdånger i Västernorrlands län den 13 mars 1845 och avled i Stockholm den 4 maj 1910. Han blev således 65 år gammal. Hans sista vilorum finns på Solna kyrkogård.

 IKs far, Jonas Kerfstedt, var prost och kom slutligen att verka som kyrkoherde i Rödöns församling i Jämtlands län. Modern hette Carin Brandell.

 År 1854 togs IK in i Hernösands elementarläroverk och undervisades där i tre klasser innan han under ett år erhöll enskild undervisning under faderns ledning. Efter det att familjen flyttat till Jämtland togs IK in i Östersunds elementarläroverk, där han gick igenom klasserna fyra till sex.

År 1863 antogs IK som elev på Apoteket Gripen i Sundsvall hos apotekaren C.O. Törnsten. Sin farm. kand.-examen avlade han 1866, innan han år 1870 tog sin apotekarexamen.

Samma år som IK tog son apotekarexamen, d.v.s. 1870, anställdes han på Apoteket Svanen i Lund, det s.k. Universitetsapoteket. Han hann med ytterligare en anställning, på Apoteket i Kalmar 1873, innan han förvärvade sitt första egna apotek och blev innehavare.

Under sin anställningstid på Apoteket Svanen i Lund anlade IK 1872 tillsammans med en fil.dr F. Ewerlöf och en fil.kand. Johansson en kemisk-teknisk fabrik för tillverkning av eter, märkvatten, maltextrakt, bensvärta m.m.

Det första egna ”innehavarapoteket” blev Apoteket Lejonet i Malmö, som han 1873 köpte för 90.000 kronor. Apoteket Lejonet behöll IK i sex år innan han 1879 sålde apoteket till apotekaren J.G. Cavalli för 150.000 kronor. Själv förvärvade IK Apoteket i Varberg av apotekaren B.T. Santesson, ett apotek som han tillträdde samma år, d.v.s. 1879.

   Under sin tid som innehavare av Apoteket Lejonet i Malmö gifte sig IK – den 19 maj 1876 i Lund – med Alma Maria Charlotta Humbla, som var dotter till professorn i civilrätt vid Lunds universitet, jur.dr Philibert Humbla. Philibert Humblas son Adolf Gotthard kom efter IKs död 1910 att få det personliga privilegiet på Apoteket Storken (privilegiebrevet daterat den 11 augusti 1911). IK kom således att efterträdas av sin egen svåger. Första gången de träffades var troligen på Apoteket Svanen i Lund där Adolf Gotthard Humbla antogs som elev 1872, d.v.s. samtidigt som IK var verksam där som relativt nyutexaminerad apotekare.

I Varberg var IK verksam som apotekare och apoteksinnehavare fram till det att han fick det personliga privilegiet på Apoteket Storken i Stockholm. Privilegiet erhöll IK den 4 december 1896 och det avsåg ”anläggandet af det nya apotek, hvilket enligt kungl. brefvet af den 6 mars 1896 skulle inrättas å Östermalm i Stockholm under namnet Storken”.

Under sina ca 18 år i Varberg (1879 – 1897) var IK mycket aktiv i det politika livet, både på kommunal nivå och riksnivå, men dessutom också mycket aktiv i samhällslivet i övrigt. Här följer några axplock från samhällsengagemanget utanför apotekets officin:

   – År 1883 blev IK ledamot av stadsfullmäktige i Varberg, för att under tiden 1886 – 1892 vara dess ordförande.

   – Redan dessförinnan, 1881, valdes IK till Varbergs stads representant i landstinget. Där verkade han under tio år, t.o.m. 1891.

   – År 1888 utsågs IK av landstinget till ledamot av riksdagens första kammare. Som riksdagsman var han verksam i nio år, till 1897. I riksdagen var IK i flera år suppleant i stats- och lagutskotten, ledamot av 1891 års sjölagsutskott, samt under åren 1895 – 1897 ordinarie ledamot av statsutskottet. Åren 1896 och 1897, då IK hade erhållit sitt privilegium på Apoteket Storken och höll på att planera för dess bygge och öppnande, var han statsrevisor.

   – Bland övriga uppdrag under åren i Varberg kan nämnas: – vice ordförande i lazarettsdirektionen för västkusten 1894 – 1895; – ordförande i Hallands läns fiskerikommitté; – ordförande för hypotekskassan för västkustens städer, samt – VD för Hallands Enskilda banks avdelningskontor i Varberg.

   – År 1889 invaldes IK, tillsammans med 27 andra personer, som medlem i Svenska Läkaresällskapet. Att inväljas i Läkaresällskapet utan läkarexamen är möjligt enligt Sällskapets stadgar, även om det inte är vanligt.

   – År 1891 utnämndes IK till riddare av Vasaorden (RVO).

Apoteket Storken öppnades den 1 april 1898 i huset nr 28 på Storgatan. IK lät inte bara uppföra apoteket, utan var som byggherre ägare till hela fastigheten. Vid sidan av Apoteket Storken drev IK från år 1900 också brunnsapoteket i Furusund i egenskap av innehavare.

Även efter sin flytt till Stockholm engagerade sig IK i samhällslivet i stort, dock med en snävare fokusering till det farmaceutiska området. Från 1896 fram till 1905 var IK ledamot av Apotekarsocietetens direktion för att ta ett exempel. Ett annat är att han åren 1900 – 1904 var ledamot av och ordförande för Stockholms Apotekarförening.

IK blev som nämnts 65 år gammal, klart under vad som räknas som dagens medellivslängd. Trots detta verkar han under sin livstid ha varit med om och uträttat mer än vad vi i dagens samhällsliv får vara med om.

Uppenbarligen var Ingemar Kerfstedt en stor intellektuell begåvning och en handlingens människa. Han var med och formade en stor del av dåtidens medicinska och farmaceutiska utveckling, samtidigt som han genom sitt riksdagsarbete var med och formade Sveriges framtid.

(Text: Lars Lidberg; Olle Nygren)

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
28 okt
2021
okt
28
Årsmöte 2021 Östra kretsen
Östra kretsen
LinköpingÖstra kretsen
10 nov
2021
nov
10
After work Närke-Värmlandskretsen
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
11 nov
2021
nov
11
Hur påverkades vi under COVID-19
Kliniska studier
DigitaltKliniska studier