Annika_Tengvall-ny

Kurser på arabiska prisas internationellt. Grattis Annika!

På den internationella farmacikonferensen FIP prisades postern från Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin som Annika Tengvall presenterade om kurser i farmakoterapi på arabiska. Postern med titeln ”Pharmacist a borderless profession” vann priset i sektionen Health & Medicines Information Section.

– Postern mottogs mycket väl och fick mycket uppmärksamhet både från våra nordiska grannländer men även av USA, Canada, Australien t.ex. Det är länder mot motsvarande problem och utmaningar både geografiskt men även med stor invandring av grupper med andra språk där kommunikationen är problem. De ansåg att vi knäckt koden; om vi hjälper de utländska apotekarna i integrationsprocessen så de kommer in på arbetsmarknaden så får sedan apoteken nya och större kundströmmar då det finns någon på apoteken som talar deras hemspråk. Bara vinnare och inga förlorare! , berättar Annika. Den uppmärksammades även av organisationen Farmaceuter utan gränser.

Se den vinnande postern! Pharmacist – a borderless profession

 

 

pqruwishmyuceg8kkert

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

I det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som nu är ute på remiss finns ett förslag om att möjligheten att delegera iordningställande och administrering av läkemedel ska utvidgas till att gälla även i sluten vård. Apotekarsocieteten säger nej till detta som förslaget är utformat.

– Det mesta i förslaget är bra men då mer avancerad vård inklusive avancerad läkemedelsbehandling ges och kommer i framtiden att än mer ges utanför sjukhusen är detta fel väg att gå. Det är snarare så att man borde gå den omvända vägen och att den delegeringsmöjlighet som idag finns inom den öppna vården borde ses över och i vissa fall skärpas, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. En mer effektiv läkemedelshantering får inte ske på bekostnad av patientsäkerheten.

– Det som i förslaget avses med den vidgade möjligheten till delegering har tidigare varit kompetenser och kunskaper som bedömts vara direkt kopplad till legitimation. De kunskapskrav som i förslaget ställs på den icke legitimerade personal som ges en delegation är alltför lågt ställda. Att hantera och iordningställa, administrera och överlämna läkemedel kräver en djupare kompetens än den utbildning som nämns i förslaget.

I den konsekvensutredning som skickats ut tillsammans med förslaget uppges i huvudsak två motiv till revidering av nuvarande författning SOSFS 2000:1
– Ökad säkerhet för patienterna
– En mer effektiv, jämlik och samhällsekonomisk läkemedelshantering och användning i hälso- och sjukvården
Båda dessa motiv är bra skäl för revideringen menar Apotekarsocieteten men vill uppmärksamma på att en mer effektiv läkemedelshantering inte får ske på bekostnad av patientsäkerheten. Med vårt ställningstagande vill vi lyfta vikten av att det i föreskrifterna tydligt framgår hur delegering kopplas till kompetens. Läkemedel är en ordination och en behandling inte bara en produkt som ges.

Till Apotekarsocietetens remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården mm
Till alla Apotekarsocietetens remissvar