Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd inrättades 2016 och har som syfte att:

  • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
  • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådet träffas 2-3 gånger årligen och fattar beslut om aktiviteter för att synliggöra aktuell forskning. Detta kan göras genom exempelvis riktade internationella samarbeten, ta fram underlag till propositioner och remisser, expertutlåtanden, utredningar samt genomföra vetenskapligt inriktade aktiviteter.

Vetenskapliga rådet är organiserat direkt under Apotekarsocietetens VD som även är rådets ordförande.

Medlemmar:

Associate professor Anders Karlsson, AstraZeneca och Uppsala universitet
Anders är senior principal scientist i analytisk kemi på AstraZeneca. Han har fokuserat på grundforskning inom analytisk kemi och regulatoriska aspekter såsom validering och robusthets aspekter. Han har 30 års bred erfarenhet av att utveckla läkemedel och är medlem av sektionen för separations vetenskap inom EDQM i Strassburg. Anders vurmar för ett livslångt lärande och har ett holistiskt perspektiv för att minimera silotänkande.

Professor Sophia Hober, KTH Royal Institute of Technology
Sophia är professor i molekylär bioteknik vid KTH. I hennes forskningsfokus ingår att ta fram affinitetsmolekyler för in vitro och in vivo diagnostik, där de senaste rönen har lett till en mycket effektiv metod för att hitta en viss typ av cancer via en nyutvecklad radioaktiv affinitetsmolekyl. Denna molekyl utvecklas nu vidare för att även kunna användas i terapeutiskt syfte. Hober har även fokuserat på att utveckla molekyler för rening av läkemedel och ett av dessa projekt har lett till en reningsmetod som många av de globala farmaceutiska bolagen använder för att ta fram terapeutiska antikroppar.

Professor Thomas Hedner, Umeå Biotech Incubator
Thomas är professor emeritus i Klinisk Farmakologi samt ekonom, med forskning inom kardiovaskulära riskfaktorer och biomedicinskt entreprenörskap. Idag knuten till Umeå Biotech Incubator.

Associate professor Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ulrika är biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och adjungerad lektor i klinisk farmaci på Uppsala universitet. Hon har de senaste 20 åren kombinerat klinisk verksamhet med forskning och utbildning. Hennes fokus har varit och är optimering av äldres läkemedelsbehandling, patientsäkerhet och effekter av kliniskt farmaceutiska tjänster i sjukvården. Hon är idag projektledare för fyra forskningsstudier.

PhD, Charlott Brunmark, Truly Labs, Lund
Charlott är disputerad inom medicinsk vetenskap. Hon är entreprenör och är medgrundare till Truly Translational och Truly Labs samt har en lång erfarenhet av forskning inom läkemedelsindustrin från både stor och små företag.

Professor, Fredrik Almqvist, Umeå universitet
Fredrik är professor i organisk kemi vid Umeå universitet där han leder en forskargrupp som letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Fredrik är också biträdande föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research och han har varit med och grundat två bolag (SpinChem AB samt QureTech Bio AB).

PhD Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
Lisa är vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten och disputerad inom immunologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare jobbat som vetenskaplig rådgivare och forskare på mindre biotechföretag samt inom större läkemedelsföretag som medicinsk rådgivare inom flera terapiområden.

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39