Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd inrättades 2016 och har som syfte att:

  • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
  • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådet träffas 2-3 gånger årligen och fattar beslut om aktiviteter för att synliggöra aktuell forskning. Detta kan göras genom exempelvis riktade internationella samarbeten, ta fram underlag till propositioner och remisser, expertutlåtanden, utredningar samt genomföra vetenskapligt inriktade aktiviteter.

Vetenskapliga rådet är organiserat direkt under Apotekarsocietetens VD som även är rådets ordförande.

Medlemmar:

Associate professor Anders Karlsson, AstraZeneca och Uppsala universitet

Anders är senior principal scientist i analytisk kemi på AstraZeneca. Han har fokuserat på grundforskning inom analytisk kemi och regulatoriska aspekter såsom validering och robusthets aspekter. Han har 30 års bred erfarenhet av att utveckla läkemedel och är medlem av sektionen för separations vetenskap inom EDQM i Strassburg. Anders vurmar för ett livslångt lärande och har ett holistiskt perspektiv för att minimera silotänkande.

Professor Sophia Hober, KTH Royal Institute of Technology

Professor Thomas Hedner, Umeå Biotech Incubator
Thomas är professor emeritus i Klinisk Farmakologi samt ekonom, med forskning inom kardiovaskulära riskfaktorer och biomedicinskt entreprenörskap. Idag knuten till Umeå Biotech Incubator.

Associate professor Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ulrika är biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och adjungerad lektor i klinisk farmaci på Uppsala universitet. Hon har de senaste 20 åren kombinerat klinisk verksamhet med forskning och utbildning. Hennes fokus har varit och är optimering av äldres läkemedelsbehandling, patientsäkerhet och effekter av kliniskt farmaceutiska tjänster i sjukvården. Hon är idag projektledare för fyra forskningsstudier.

PhD, Charlott Brunmark, Truly Labs, Lund
Charlott är disputerad inom medicinsk vetenskap. Hon är entreprenör och är medgrundare till Truly Translational och Truly Labs samt har en lång erfarenhet av forskning inom läkemedelsindustrin från både stor och små företag.

Professor, Fredrik Almqvist, Umeå universitet
Fredrik är professor i organisk kemi vid Umeå universitet.

PhD Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
Lisa är vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten och disputerad inom immunologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare jobbat som vetenskaplig rådgivare och forskare på mindre biotechföretag samt inom större läkemedelsföretag som medicinsk rådgivare inom flera terapiområden.

PhD Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Karin har disputerat i farmakologi och har arbetat inom läkemedelsindustrin bl a med kliniska prövningar, VD Apotekarsocieteten och rådets ordförande

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39