Nyfiken på: Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Sektionens ordförande Anders Cronlund har ordet: Sektionen för farmaci- och läkemedelhistoria är Apotekarsocietetens äldsta, grundad 1972. De 250 medlemmarna är till övervägande del pensionärer och vi är i stort behov av en föryngring. En tidig uppgift för sektionen, som länge gick under namnet Farmacihistoriska Sällskapet, var att samla in föremål till ett farmacihistoriskt museum och ge ut en tidning. Ett mindre museum (100 kvadratmeter) kom till stånd 1974 i Apotekarsocietetens dåvarande lokaler på Upplandsgatan 8. Tidningen Unicornis, Enhörningen, har sedan 1985 utkommit med två nummer per år.

Liksom övriga sektioner och kretsar arrangerar vi studiebesök och föreläsningar, men med ett sviktande deltagarantal. Inför 2019 planerar vi därför att dra ned på dessa arrangemang och istället dels satsa på de farmacistuderande, dels på kvartalutgivning av Unicornis som ju når alla medlemmar. Sedan 2017 erbjuder vi handledning för studenter som önskar skriva sin examensuppsats inom området farmaci- och läkemedelshistoria. Under våren handledde vi fyra studenter för en kandidatexamen (inom området farmaci) och en student inför apotekarexamen.

Sektionen är troligen den som har flest externa kontakter. Det beror på alla anhöriga som önskar uppgifter om någon apotekare i släkten, andra museer som vill ha upplysningar, filmbolag som vill låna föremål till inspelningar eller personer som läst om eller hittat läkemedelsanknutna föremål och vill ha förklaringar kring dessa. Sektionen förfogar över ett 100-tal filmer, diabildsserier och ljudkassetter av historiskt värde. Successivt omvandlar vi gamla VHF-kassetter till digitala medier och låter skriva ut texter från intalade band. Målet är att på museets webbplats tillhandahålla filmer om äldre tillverkningsmetoder och upptäckter på läkemedelsområdet.

En stor del av sektionsstyrelsens tid avser driften av Apotekarsocietetens farmaci- och läkemedelshistoriska museum. Varje år erbjuds vi en handfull donationer av böcker och föremål att ta hand om. Museet har även cirka 250 föremål deponerade på olika apotek, företag och på andra museer. Dessa föremål måste periodvis inspekteras eller kontrolleras för att säkerställa att de alltjämt finns på plats. Donationer, depositioner och omflyttningar inom museet måste hela tiden införas och ändras i museets föremålsdatabas, som idag omfattar 2 200 poster, de cirka 1 000 lagrade föremålen oräknade. Det kanske mest betungande är de guidade visningar som sektionens guider ideellt bidrar med, en verksamhet som omfattar cirka 35 visningar per år för 400–500 besökare.

Den nuvarande museibyggnaden, gårdshuset på Wallingatan 24, invigdes 1986 och omfattar med lager drygt 300 kvadratmeter. Mycket har förblivit oförändrat sedan dess, men 2016 påbörjades en upprustning. Hittills har ett nytt rum ställts i ordning och det berättar om ACO-rörelsens historia (apotekens industritillverkade läkemedels historia), som vid apotekens förstatligande 1970 utgjorde grunden för ACO Läkemedel AB. Ännu en ny utställning har byggts och den berättar om de nio stora svenska läkemedelsföretagens historia under 1900-talet, dess huvudpersoner och huvudprodukter. En tredje utställning som moderniserats avser museets unika samling av förgyllda djur i form av apoteksskyltar, bland annat örn, hjort, grip och bäver. Den pågående renoveringen avser iordningställande av en apoteksofficin från mitten av 1900-talet med apoteksdisk, nattlucka och övriga tidstypiska inventarier.

Museet sorterar från och med hösten 2018 under Apotekarsocietetens Biblioteks- och museinämnd, men sektionens roll som idégivare och utförare kvarstår i långa stycken. För ytterligare modernisering har Apotekarsocietetens styrelse för 2019 och 2020 anslagit 500 000 kronor. Målet är att kunna öppna museet för allmänheten en eller ett par dagar i månaden. Vårt stora problem är därför inte pengar, utan fler engagerade medlemmar i Apotekarsocieteten, som vill hjälpa till att driva museet.

Vill du veta mer om sektionen eller museet är du välkommen att kontakta mig på
anders.cronlund@apotekarsocieteten.se eller på telefon 08-723 50 50. Per e-post kan du även anmäla dig för att få en visning av museet. Vid tillräckligt antal förfrågningar ordnar vi sådana visningar speciellt för medlemmar.