Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade den 26 maj enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Kristina Luthman och Docent Conny Bogentoft med följande motiveringar.

Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i Sverige och internationellt. Kristina har bedrivit världsledande forskning inom flera framstående universitet i Norden, och har även drivit läkemedelsutveckling bland annat som grundare av företaget Oncopeptides. Professor Luthmans forskning är inriktad på design och syntes av peptider och peptidomimetika med olika biologiska aktiviteter. Ett annat forskningsområde är identifiering av molekylära egenskaper som är viktiga för läkemedelstransport genom biologiska membran. Kristina är idag verksam vid Göteborgs universitet.
Kristina Luthman har på ett avgörande sätt bidragit i Apotekarsocietetens stipendieverksamhet genom att via sitt starka internationella forskningsnätverk, säkerställt att föreningens post-doc stipendiater har rätta förutsättningar att ta ny, och för ämnesområdet viktig, kunskap till Sverige.

Doceny Conny Bogentoft har under lång tid varit tongivande inom svensk och global läkemedelsutveckling. Under en 30 årig karriär har Conny innehaft olika positioner i företag som Astra Hässle, Aco, Kabi, Astra Arcus och senare även i små innovativa läkemedelsföretag. Under 2000-talet har Conny dessutom arbetat med investeringsverksamhet och uppbyggnaden av Karolinska Development. Detta arbete kännetecknas av ett starkt engagemang för tvärprofessionell och multidiciplinär forskning inom läkemedelsområdet och har utgjort en mycket viktig inspirationskälla för nya generationens läkemedelsforskare/utvecklare.
Conny Bogentoft var ordförande för Apotekarsocietetens 1994-2002 och under denna tid utvecklade han verksamheten till att omfatta hela läkemedelsområdet och inte enbart farmaci, vilket ledde till en ändring av Apotekarsocietetens ändamålsparagraf 1999. Denna förändring lade grunden för Apotekarsocietetens fortsatta utveckling som en stark aktör inom hela läkemedelsområdet.