Aktuellt inom Läkemedelsområdet (AiL)

Aktuellt inom Läkemedelsområdet (AiL) är tankar från Bo Holmberg, farm lic som tidigare arbetat inom Apoteket AB och under senare tid ägnat sig åt bevakning av vad som händer inom området. Det han skriver är hans egna reflektioner.

AiL nummer 2/2015 kring Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2015

I mitten av året presenterade Sveriges Apoteksförening (i fortsättningen benämnt SAF) en branschrapport med rubriken ”Branschrapport 2015”, som beskrev de senaste årens utveckling av apotekssektorn efter omregleringen, men också analys och synpunkter på nuläget och den framtida utvecklingen.

I det följande ges en sammanfattning av innehållet i rapporten.

Apotekstäthet och ägarstruktur

Vid senaste årsskiftet fanns det 1327 apotek i Sverige, fördelade på 30 aktörer varav 5 numera är dominerande. Antalet apotek per 100 tusen invånare är genomsnittligt 13,6 med stor spridning i landet där Jämtlands län har högsta tätheten med 19,7 och Södermanlands län lägst med 12,1. Trots ökningen sedan omregleringen är apotekstätheten hälften i jämförelse med genomsnittet för Europa.

Apotekens försäljning och ekonomi

Apotekens totala försäljning var förra året 45 miljarder kronor (mdkr), fördelat på 35,7 för öppenvårdsapoteken, 1,8 för dosdispenserade och vissa specialistläkemedel samt 7,5 mdkr för slutenvården. Försäljningen av förskrivna läkemedel utgjorde 75 % av öppenvårds-försäljningen, vilket utgör 26,8 mdkr. Motsvarande siffror för den receptfria försäljningen är 10,5 %/3,7 mdkr och handelsvaror 14,4 %/5,2 mdkr. Volymmässigt är förhållandena 40, 23 respektive 37% mellan de tre försäljningskategorierna. Försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek ökade något till drygt 1 mdkr, vilket utgöt 18,5 % av den totala egenvårds-marknaden.

Rörelseresultatet för öppenvårdsapoteken har ökat något och var enligt senaste rapporter 2,6 %, vilket är betydligt lägre än apoteksföretagens affärsmål på 5 – 7 % i vinstmarginal. En bidragande orsak är att ”receptaffären” går med underskott, vilket till stor del beror på att handelsmarginalen, som fastställs av TLV, varit oförändrad sedan omregeleringen 2009.

SAF anser att apoteken idag är underfinansierade i relation till de förväntningar, som ur ett samhällsperspektiv finns på landets läkemedelsförsörjning.

Distributionen av läkemedel

SAF konstaterar att den tidigare distributionsmodellen med s k enkanalsdistribution fortfarande gäller. Det innebär att läkemedelstillverkarna väljer någon av partihandlarna, Tamro eller Oliola, att distribuera deras läkemedel. Detta s k oligopol förhindra apoteken att integrera läkemedel i den egna distributionen och ger inget incitament för läkemedelstillverkarna och distributörerna att förhandla med apoteken. En starkare roll för apoteken ger enligt SAF ökad andel direktexpedierade recept och behöver inte betyda ökade kostnader för samhället och patienterna. SAF anmärker också på att leverantörerna och distributörerna inte omfattas av 24-timmarsregeln.

SAF´s ståndpunkt kommer sannolikt att debatteras eftersom kostnaderna för leveranser mellan läkemedelstillverkarna och apoteken är de lägsta i jämförelse med Europa i övrigt (min anm.).

Apotekens kundservice och roll i samhället

Antalet apotek har sedan omregleringen ökat med 40 % och öppettiderna i genomsnitt till 54 timmar, en ökning med 9 timmar i veckan. Antalet kundbesök på öppenvårdsapoteken överstiger 100 miljoner per år, vilket är ca 300 tusen per dag. 40 % av besöken utgörs av  receptkunder, vilka expedierades 82 miljoner recept under 2014.

Servicegraden på apoteken, d v s hur stor andel av recepten, som expedierades direkt, har ökat till 95 %. SAF har genomfört en omfattande undersökning av orsakerna till varför övrig recept ej expedierades direkt. Att det efterfrågade läkemedlet inte fanns i apotekets lager är bara en del av skälet.

Den s k kundnöjdheten är 96 %, d v s på samma nivå som före omregleringen. Tillgängligheten och personalens agerande är starkt bidragande till resultatet.

SAF konstaterar att apoteken har en viktig roll i vårdkedjan. En utgångspunkt är sjukvårdens utveckling med bristande resurser, delvis beroende på de kommande årens stora pensionsavgångar hos sjukvårdspersonalen. Många problem med läkemedelsanvändningen skulle kunna avhjälpas genom ökade insatser på apoteken, som är första och sista länken i vårdkedjan. Det förutsätter utökat samarbete med sjukvården, bibehållen hög kompetensnivå hos apotekspersonalen och bättre ekonomisk ersättning för apotekens insatser.

SAF beskriver en provkarta på vad apoteken kan utföra med utgångspunkt från farmaceutisk omsorg, som bl a omfattar rådgivning för att så längt säkerställa att patientens medicinering är rimlig. Rapporten tar också upp olika tjänster, som kan utvecklas, inte minst genom att studera utländska förebilder.

Men även apoteken har problem med sin rekrytering av personal. Det är viktigt apoteken utvecklar sin roll för att de skall bli attraktiva förvälutbildade apotekare och receptarier.

Det är något problematiskt att apoteksföretagen inte finns på Karriärbarometerns ranking över de 50 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Undersökningen har omfattat yrkesverksamma akademiker med 1 – 8 års yrkesverksamhet och som är 40 år eller yngre. (Undersökningen är min kommentar).

Andra frågor, som berörs i rapporten en förbättrad generikamodell och SAF´s organisation och arbetsområden. Rapporten är nyttig och utgör bra underlag för diskussion om apotekens utveckling i framtiden.

Bo Holmberg

Bosse Holmberg