Målbild för apotekare och receptarier förtydligad

Apotekarsocieteten tog under 2016 initiativ till ett visionsarbete för utveckling av den farmaceutiska kompetensen. Nu har arbetet mynnat ut i tydliga målbilder för de två professionerna. Ett av syftena är att locka rätt studenter till utbildningarna genom att ge en tydligare bild på vad utbildningarna kan leda till för arbeten. Det skriver nyhetsbrevet Apoteksmarknaden idag.

Bakgrunden var dels en motion vid Apotekarsocietetens fullmäktige, men också den debatt som startats internationellt kring framtida innehåll i utbildningarna till apotekare och receptarie. De förändringar som sker i vårt land inom läkemedelsindustri, apotek och sjukvård medför ett behov av att ytterligare stärka farmaciområdet i Sverige. Det är viktigt att Sverige fortsätter att utveckla kompetensen i en riktning mot de behov vi ser i framtiden nationellt och för apotekare även internationellt. Det gäller kompetens inom såväl läkemedelsutveckling som läkemedelsanvändning.

Utveckling av kompetensen diskuteras internationellt
En rapport från den internationella farmacifederationen FIP, publicerad 2013, pekar bl.a. på vikten av farmaceutisk kompetens i vårdteamet runt patienten (www.fip.org). Det stämmer väl överens med sjukvårdens inriktning mot en mer patientcentrerad vård där professioner i samverkan utgör en viktig bas för behandlingar där läkemedel är en del. En sådan utveckling ser vi också i Sverige där kliniskt utbildade apotekare och receptarier anställs i sjukvården för att genomföra läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar för patienter. På senare tid har också receptarier börjat anställas för att sköta läkemedelsberedning och läkemedelslogistik för bättre patientsäkerhet, samt för att frigöra sjuksköterskornas tid till mer patientarbete. Intresset från avnämarna för båda dessa inriktningar förväntas öka. Framtidsutsikterna är goda för båda professionerna.

I FIP-rapporten beskrivs vikten av att kompetenta farmaceuter i tillräckligt antal och på rätt plats stimulerar till bättre och mer ansvarsfull läkemedelsanvändning, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa och sänkta samhällskostnader. Detta har också lyfts på nationell nivå.

Nationellt forum
Mot bakgrund av förändringarna på området, tog därför Apotekarsocieteten i sin roll som bransch- och professionsöverskridande, oberoende aktör, initiativet till att skapa ett nationellt forum för att förtydliga rollerna. Företrädare från samtliga universitet med utbildning inom området samlades. Här deltog representanter från Uppsala, Umeå, Göteborg, Malmö och Kalmar.

Det var lätt att bli eniga om målbilderna, något som hjälper för att utveckla den farmaceutiska kompetensen vidare, men också för att göra det tydligt för omvärlden vad utbildningarna syftar till. Det är inte minst viktigt gentemot de som är intresserade av att söka till receptarie- och apotekarutbildningarna och för att tydliggöra den breda och för omvärlden relativt okända arbetsmarknad som finns. Likaså kan de utgöra ett avstamp för framtida kompetensutveckling av professionerna.

Förankring hos avnämare
Forumet inbjöd också intressenter och avnämare att medverka till att fördjupa målbilderna. Här deltog Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Läkemedelsindustriföreningen samt Region Skåne.

Skillnader mellan apotekare och receptarier?
Vad är då skillnaden mellan yrkesrollerna för receptarie respektive apotekare?

I ingresserna till målbilderna beskrivs de båda yrkena översiktligt:

– för receptarie: Det är den profession i samhället som har kompetens om läkemedelsanvändning och egenvård med fokus på rådgivning.

– för apotekare: Det är den profession i samhället som har särskild kompetens om läkemedel från idé till användning.

Det är tydligt uttalat att receptarien har ett fokus på rådgivning till kund/patient där kommunikation är en viktig kompetens. Men det är inte bara på apotek vi ser receptarier, även inom sjukvården anställs receptarier som beskrivs ovan. Apotekaren har ett mer vetenskapligt fokus vilket kräver en fördjupad akademisk kompetens inom läkemedelsområdet, med många möjligheter till inriktningar inom såväl apotek som industri och forskning för att ta fram nya läkemedel. Utbildningarna skiljer sig också genom att receptarieprogrammet är treårigt, medan apotekarprogrammet är femårigt.

Målbilderna innehåller mer detaljerade beskrivningar av professionerna och ger exempel på var man kan arbeta och vad man kan arbeta med. Målbilderna i sin helhet finns här

Projektet har drivits av Apotekarsocieteten och som projektledare har apotekare Thony Björk fungerat.