After Work: Introduktion till Hälsoekonomi

Läkemedels­utredningen når inte upp till sitt uppdrag

I fredags gick remisstiden ut för slutbetänkandet ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Liksom flera remissinstanser stöder inte Apotekarsocieteten utredningens förslag att det särskilda läkemedelsbidraget ska inordnas i det generella statsbidraget. Detta med hänvisning till att föreningen inte anser att det är rätt väg för att uppfylla målet om jämlik vård över landet.

Ett annat mål som är med i utredningsdirektivet men som inte berörs i slutbetänkandet är hur läkemedel vid avancerad vård i hemmet ska betalas.
– Vikten av en finansieringsmodell som utgår från patientens perspektiv och inte från vårdens strukturer var något vi lyfte redan i remissvaret till delbetänkandet 2017 men som inte alls belyses i utredningen, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Morgondagens sjukvård med mer avancerad vård i hemmet är redan här så detta brådskar.

Statens ersättning för dosdispensering anser Apotekarsocieteten ska öronmärkas för detta ändamål och delar inte utredningens förslag om att denna bör föras över till det generella bidraget till kommuner och landsting.
– Pengarna för denna tjänst behöver öronmärkas för att fler framförallt äldre personer med omfattande medicinering ska erbjudas tjänsten, säger Karin Meyer. Det är viktigt med en samverkan mellan landsting och kommun kring detta då det är en tjänst som betalas av landstingen men som framförallt kommer kommunerna till godo då flertalet av dessa personer tas om hand i den kommunala hälso- och sjukvården.

Vad gäller utredningens förslag om ändringar i parallellimport och prissättning av läkemedel utan generisk konkurrens anser Apotekarsocieteten att det tydliggör behovet att se över hur apotekens ersättningsmodell ska utformas i framtiden.

Till Apotekarsocietetens remissvar

För mer information Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten