Inte rimligt att apoteken ska stå för hela finansieringen av NLL

Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL. Apotekarsocieteten föreslår därför en översyn av finansieringsmodellen och att parterna involveras i denna för att hitta alternativa och kompletterande lösningar för finansiering av NLL.

Detta lyfter Apotekarsocieteten i sitt remissvar till E-hälsomyndighetens remiss på förslaget till nya föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014:5.