Helhetstänk i läkemedelsbehandling viktigt i läkares utbildning

Socialstyrelsen har skickat förslag till målbeskrivningar för Läkares specialiseringstjänstgöring på remiss. I denna lyfts bland annat läkemedelsbehandling.  Apotekarsocieteten saknar en beskrivning av vikten av samverkan i hela läkemedelskedjan med andra yrkesgrupper kring ordination, administrering, expediering, uppföljning, läkemedelsgenomgångar och hur samverkan och arbetssätt bör utformas i och med införandet av den nya nationella läkemedelslistan (NLL). Detta gäller i första hand samverkan med sjuksköterskor och farmaceuter, men även andra yrkesgrupper.

Läkemedel utgör en viktig del av behandlingen för många patienter och är ett område som är under snabb utveckling. Exempel på detta är den nya generationens läkemedel som ingår i definitionen ”precision medicine” och den ökade andelen äldre patientgrupper och multisjuka vilka ställer nya krav på såväl kunskap hos läkarna som processer vid införande av nya IT-stöd som exempelvis den nationella läkemedelslistan (NLL). Sammantaget leder dessa förändringar till behov av ökad samverkan mellan vårdens olika professioner såväl som möjliga förskjutningar i roller och ansvar för olika professioner kopplat till läkemedelskunskap/-användning.

Läs remissvaret här