Framgång för Apotekarsocieteten – riksdagsbeslut tydliggör apotekens roll

Apotekarsocietetens röst har vägt tungt när riksdagen nu fattat beslut om ett tydliggörande av apotekens grunduppdrag. Beslutet går helt i linje med Apotekarsocietetens långsiktiga arbete för att lyfta vikten av apotekens och farmaceuternas roll i läkemedelskedjan.

– Det är framförallt tre aspekter av detta beslut som är viktiga, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Det är att apotekens roll tydliggörs, att krav på farmaceutisk kompetens kring receptexpedition skärps och att apoteken får returrätt på läkemedel.

Karin Meyer menar att det är just de här tre faktorerna som tydliggör apotekens viktiga roll vid läkemedelsbehandling.

– Vi har hela tiden, i såväl underhandskontakter som remissvar, betonat vikten av att apoteken ska förstärka förskrivarens intention vid läkemedelsbehandling. Därför är det glädjande att detta nu görs tydligt och klart genom att det blir krav på legitimerad personal vid rådgivning och expediering av framförallt receptbelagda läkemedel.

Riksdagens beslut innebär bland annat att den som expedierar recept måste ha farmaceutkompetens. Kraven på rådgivning och kontroll görs tydligare och det införs krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga.

Den som levererar läkemedel till apoteken är också den som har huvudansvaret för att produkterna ska finnas på apoteket inom 24 timmar. Utöver detta införs också regler för returer av receptbelagda läkemedel. Alla apotek ska också kunna ha apoteksombud.

Olika delar i förslagen börjar gälla vid olika tidpunkter. En del lagändringar börjar gälla den 1 augusti 2018, en del 1 januari 2019 och ytterligare en del den 1 juli 2020.

Vad gäller returrätten finns en skrivning i propositionen att den inte skulle gälla för läkemedel som kräver kyl- och frysförvaring. Här beslutade riksdagen att regeringen ska återkomma med förslag där även dessa läkemedel omfattas av returrätten.

Det var i mars 2017 som den nya apoteksmarknadsutredningens delbetänkande, Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, överlämnades till regeringen av den särskilda utredaren Åsa Kullgren. Utredningen hade i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden med särskilt fokus på åtgärder i syfte att höja kvaliteten och patientsäkerheten.

För ytterligare information:
Karin Meyer,VD, +46 76 855 96 48
Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, +46 708 14 12 71